DOGC núm. 5495. Centres que han formalitzat un pla estratègic d'autonomia de centre0

937 30/10/2009, 09:02       #LOE, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2971/2009, de 13 d'octubre, per la qual es dóna publicitat als centres que documentalment han formalitzat, amb el Departament d'Educació, un pla estratègic per al desenvolupament de l'autonomia de centre, i es crea la comissió de seguiment dels plans. (Pàg. 81149)

RESOLUCIÓ

EDU/2971/2009, de 13 d'octubre, per la qual es dóna publicitat als centres que documentalment han formalitzat, amb el Departament d'Educació, un pla estratègic per al desenvolupament de l'autonomia de centre, i es crea la comissió de seguiment dels plans.

En el marc del Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics, el 19 d'abril de 2007 el Consell de Direcció del Departament d'Educació va aprovar el projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics.

El dia 20 de març de 2006, el Govern de Catalunya i les diferents organitzacions del món de l'educació van signar el Pacte nacional per a l'educació. L'apartat VI del Pacte considera l'autonomia de centres com una estratègia per a la millora de la qualitat dels centres educatius i la seva memòria econòmica determina destinar els recursos necessaris, durant el període 2006-2009, per al desenvolupament de l'autonomia dels centres del Departament d'Educació.

El Departament d'Educació, tenint en compte els objectius educatius plantejats per la Unió Europea per al 2010, el contingut del Pacte nacional per a la educació, el pla PROA i el pla de cooperació per al suport a la implantació de la LOE, del Ministeri d'Educació, i els objectius del Pla de Govern 2007-2010, promou el Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE), pla de plans, que té com a finalitat incrementar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius públics a través de l'impuls de l'autonomia i la millora de la qualitat.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, desplega en el títol VII els principis generals, la finalitat i els àmbits de l'autonomia dels centres educatius. L'article 92.1 recull que els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya poden, en exercici de l'autonomia de què gaudeixen, establir acords de coresponsabilitat amb l'Administració educativa amb l'objectiu de desenvolupar l'aplicació del projecte educatiu.

La Resolució EDU/197/2009, de 4 de febrer, va donar publicitat dels centres que van formalitzar documentalment, amb el Departament d'Educació, un pla d'actuació immediata per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social per al curs 2008-2009 i va fixar el calendari per a la formalització documental d'un pla estratègic amb el Departament d'Educació per al desenvolupament d'un pla de millora i autonomia del centre educatiu durant els cursos 2009-2013. Aquests centres han estat prioritzats pel Departament d'Educació perquè formin part del programa de apoyo y refuerzo (pla PROA) en el marc del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i el Departament d'Educació, de 12 de desembre de 2005. Aquest programa està en relació amb les actuacions del programa operatiu del Fons Social Europeu que el Ministeri d'Educació desenvolupa.

En el marc d'aquestes iniciatives, el Departament d'Educació i els centres esmentats a l'annex d'aquesta Resolució han fet constar en un acord quadriennal l'aplicació d'un pla estratègic per a la millora de la qualitat del servei educatiu.

L'article 4 del Decret 132/2001, de 29 de maig, que regula els plans estratègics, estableix que els plans estratègics han de ser aprovats pel claustre de professors i professores i pel consell escolar, i que el Departament d'Educació ha de resoldre sobre la procedència o no de l'autorització, n'ha de fer pública la resolució i ha de formalitzar amb el centre, si escau, el document del pla estratègic d'acord amb el que estableix l'article 5.

Per tot això, a proposta de la Secretaria de Polítiques Educatives,

Resolc:

.1 Donar publicitat a la relació de centres educatius del Departament d'Educació amb els quals s'ha formalitzat documentalment l'aplicació d'un pla estratègic per als cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013, i fixar el nombre màxim de coordinadors/res amb una responsabilitat i dedicació especial en funció del nombre de grups.

.2 Els Serveis Territorials del Departament d'Educació han de crear les comissions corresponents per fer el seguiment dels acords formalitzats als plans estratègics dels centres enumerats a l'annex 1. Aquestes comissions han d'estar constituïdes pel director o la directora dels Serveis Territorials o la persona en qui delegui, l'inspector o la inspectora en cap o la persona en qui delegui, un/a director/a de CEIP i/o un/a director/a d'IES de la junta de directors/res i un/a representant de l'ajuntament de la població on estigui ubicat el centre educatiu; a la ciutat de Barcelona, el/la representant municipal serà del Consorci Educatiu de Barcelona.

Les comissions s'han de reunir almenys una vegada l'any i sempre que ho decideixin les parts de l'acord. El centre educatiu ha de certificar el valor assolit pels indicadors que estableix l'acord i aportar la documentació que li sigui requerida per la comissió de seguiment de l'acord.

Les comissions tenen les funcions següents:

Fer el seguiment i l'avaluació de l'execució de l'acord a partir de la informació que subministren el centre educatiu i l'inspector del centre amb aquesta finalitat.

Analitzar el grau d'assoliment dels objectius establerts de millora i el compliment de l'aplicació i qualitat de les estratègies i activitats a través dels indicadors d'aquestes.

Proposar la dotació de recursos per al curs següent segons els criteris establerts en els acords amb cadascun dels centres.

Proposar els canvis i les modificacions que es considerin necessaris en els objectius i els acords entre les parts signatàries.

Arbitrar, en cas de dubtes, en la interpretació de l'acord.

En l'exercici de les seves funcions, la comissió ha d'escoltar la inspecció d'Educació i la direcció del centre.

A la reunió anual ordinària s'ha d'avaluar l'evolució del pla estratègic i s'ha d'establir la dotació de recursos per al curs següent, si escau.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que determina l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, hi poden interposar recurs potestatiu de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 d'octubre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

Annex

N = nombre màxim de coordinadors/res amb responsabilitats addicionals

Codi

Centre

Municipi

N

08052581

IES Miquel Tarradell (PROA 08)

Barcelona - Consorci Educatiu de Barcelona

5

08033869

IES Pau Casals (PROA 08)

Badalona - ST de Barcelona Comarques

5

25007153

IES Alcarràs (PROA 08)

Alcarràs - ST de Lleida

5

17006824

IES de Vidreres (PROA 08)

Vidreres - ST de Girona

5

43008501

SES Sant Salvador (PROA 08)

Tarragona - ST de Tarragona

4

43004438

IES Joaquín Bau (PROA 08)

Tortosa - ST de Terres de l'Ebre

5

08024777

IES Ègara (PROA 08)

Terrassa - ST del Vallès Occidental

5

(09.282.063)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal