El Govern aprova el calendari de desplegament de la Llei d’educació de Catalunya 0

580 04/11/2009, 08:39       #LEC,

El Govern ha aprovat avui el calendari d’aplicació de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), segons el qual la norma haurà d’estar desplegada totalment l’any 2017. Tot i això, el conseller d’Educació Ernest Maragall, que ha comparegut a la roda de premsa posterior al Govern acompanyat de la Directora General de Comunicació del Govern, Aurora Masip, ha subratllat que “la llei es preveu que es desplegui en 8 anys, però no estarem esperant ni un ni dos per desplegar-la amb tota la intensitat”.

  • L’any que ve ja es començaran a aplicar les mesures relatives a l’autonomia dels centres, al reforçament de les direccions dels centres públics i a l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació
    • També durant el 2010 el Govern haurà de fer la previsió econòmica necessària per homologar els sous de l’escola concertada amb els de la pública
    • D’aquí a quatre anys, el pressupost anual que el Govern destina a l’educació haurà crescut en 1.000 milions d’euros, xifra que arribarà als 1.500 milions d’aquí a vuit anys
  • Segons aquest calendari, la llei haurà d’estar totalment desplegada l’any 2017

De fet, ja l’any vinent s’aplicaran les mesures relatives a l’autonomia dels centres educatius, a la regulació de la direcció dels centres educatius públics i a la creació de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, qüestions considerades prioritàries pel Govern i que segons el conseller que “es preveu” que es posi en marxa “a finals d’aquest mateix curs”. També abans que no acabi l’any 2010, el Govern haurà de fer la previsió econòmica necessària per homologar les retribucions del professorat de l’escola concertada amb el de la pública.

 Maragall ha destacat també que “l’objectiu de desplegament de la LEC” és “l’equilibri i enfortiment de l’escola pública” i queel desplegament de la llei es fa “amb la major convicció i amb la major voluntat d’acordar-la i viure- la conjuntament amb la comunitat educativa”. En els anys successius, el Govern haurà d’aprovar les diferents normatives relatives a d’altres preceptes de la Llei d’educació, com ara el finançament de les escoles concertades, el mapa escolar, les plantilles i el professorat, els serveis i el suport a l’alumnat i als centres, els ensenyaments artístics o el pla per a la igualtat de gènere. Per finançar totes les mesures previstes, la LEC va acompanyada d’una memòria econòmica aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta memòria preveu que, d’aquí a quatre anys, el pressupost anual que el Govern destina a l’educació augmenti en 1.000 milions d’euros, xifra que arribarà als 1.500 milions d’aquí a vuit anys. Calendari de desplegament de la Llei d’educació de Catalunya Any 2010: 
Actuació Termini màxim
Decret de l’autonomia dels centres educatius31-12-2010
Regular el règim jurídic de la direcció dels centres educatius públics31-12-2010
Determinar l’escenari econòmic per complir les previsions d’homologació de les retribucions del professorat que presta els seus serveis en els nivells concertats31-08-2010
Implementar els sistemes d’informació per a l’actualització periòdica del mapa escolar i regular les característiques generals del mapa31-12-2010
Adequar els criteris i el procediment per a la programació de l’oferta educativa sostinguda amb fons públic31-12-2010
Sotmetre a l’aprovació del Govern els estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, i en un un any des de l’aprovació l’Agència ha d’assolir el seu ple funcionament31-08-2010
Homologar les retribucions i les condicions de treball de tots els professionals docents en llocs de treball dels serveis educatius en règim de comissió de serveis17-07-2010
  Any 2011: 
ActuacióTermini màxim
Aprovar el règim jurídic específic del personal directiu docent31-12-2011
Determinar l’escenari econòmic per a l’actualització gradual dels mòduls de concert (altres despeses i homologació del personal), incloent-hi la previsió de les característiques de les adequacions o increments de mòdul que es poden derivar de la subscripció de contractes programa amb centres privats concertats31-08-2011
Reglament per a l’accés als concerts educatius i a la seva renovació i elements reglamentaris genèrics dels contractes programa31-08-2011
Regular el procediment d’admissió d’alumnat en els centres que presten el servei d’educació de Catalunya31-12-2011
Reglament necessari per tal que a partir de l’1 de gener de 2012 el DEDU defineixi les plantilles dels centres educatius públics31-12-2011
Sotmetre a l’aprovació del Govern els Estatuts de l’Institut Superior de les Arts17-07-2011
Aprovació per part del Govern i presentació al Parlament del Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu17-07-2011
  Any 2012: 
ActuacióTermini màxim
Decret sobre els règims jurídics de creació de centres públics de la Generalitat i dels ens locals, consideració com un únic centre educatiu de diversos centres públics d’una mateixa zona educativa, i condicions per a la consideració com a centre educatiu dels centres de formació situats en instal·lacions d’agents econòmics, empreses i institucions31-12-2012
Crear i regular el centre singular per a l’educació no presencial17-7-2012
Homologar les retribucions entre el professorat dels centres concertats i el rofessorat dels centres públics17-07-2012
Regular els sistemes de provisió de llocs de treball docent dels centres educatius públics31-12-2012
Regular la transformació i transició del sistema de promoció docent per estadis al sistema de promoció professional docent31-12-2012
 Any 2013: 
ActuacióTermini màxim
Adaptacions dels òrgans de govern dels centres educatius que imparteixen de manera integrada ofertes d’FP17-‘7-2013
Requisits que han de complir els centres per impartir ensenyaments oficials d’idiomes17-07-2013
Iniciar el procediment de carrera professional per graus docents i convocar concursos per accedir a la categoria superior de sènior, així com els processos d’avaluació que hi són associats01-01-2013
Aplicar els complements retributius dels funcionaris docents i el sistema de retribucions del personal funcionari interí i en pràctiques01-01-2013
Aplicar les garanties retributives reconegudes al personal docent que ocupa llocs de treball no reservats exclusivament a funcionaris docents17-07-2013
Adaptar les normes reglamentàries que regulen la borsa de professorat interí i substitut17-07-2013
Regular i constituir el Consell Assessor d’Ensenyaments Artístics17-07-2013
Adequar la composició i les funcions de la Comissió Mixta Departament d’Educació-Entitats municipalistes17-07-2013
  Any 2016: 
ActuacióTermini màxim
Marc reglamentari de la prestació de serveis educatius específics i de serveis didàctics de suport a la docència17-07-2016
Aprovació per part del Govern i presentació al Parlament d’un projecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya17-07-2016
 Any 2017: 
ActuacióTermini màxim
Nova regulació del finançament, creació, consolidació i sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol de titularitat dels ens locals, i del finançament del sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d’educació infantil en centres educatius de titularitat privada17-07-2017
Finalitzar el procés d’adequació del mòdul del concert educatiu i definir les condicions de treball del professorat dels centres concertats en referència als professors dels centres públics17-07-2017
Completar la delimitació i la regulació de les zones educatives17-07-2017
Completar el procés d’implementació dels dossiers personals d’aprenentatge i dels registres acadèmics de l’alumnat17-07-2017


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal