DOGC núm. 5506. Calendari de desplegament de la LEC0

1416 16/11/2009, 08:49       #LEC, #DOGC,

ACORD GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. (Pàg. 85673)

ACORD

GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.

La disposició addicional primera de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, determina que el Govern, sens perjudici de l'entrada en vigor de la Llei, ha d'aprovar un calendari per aplicar-la que abasti un període de vuit anys.

La complexitat del sistema educatiu aconsella prioritzar entre les diverses matèries susceptibles de desplegament i establir un calendari explícit per al desplegament dels aspectes que el Govern considera més rellevants.

Amb aquests efectes, aquest calendari té en especial consideració la potenciació de l'autonomia dels centres i dels instruments d'avaluació del sistema educatiu que li és necessàriament associada; el reforçament de les direccions dels centres públics; els aspectes relacionats amb l'accés als concerts educatius, el finançament del sosteniment dels centres privats concertats i l'homologació de les condicions retributives i de treball dels seu personal docent, així com les qüestions relacionades amb l'actualització del mapa escolar, la programació de l'oferta educativa del Servei d'Educació de Catalunya i l'escolarització en els centres que el conformen. Nogensmenys, al calendari s'incorpora també la previsió d'altres desplegaments reglamentaris necessaris com, per exemple, qüestions relatives a la carrera professional dels funcionaris docents i a la provisió dels seus llocs de treball.

Així mateix, el calendari recull aquelles actuacions de desplegament en relació amb les quals la mateixa Llei ha establert uns terminis específics. Aquesta incorporació permet disposar d'una millor i més completa sistemàtica en relació amb els diversos eixos d'actuació que s'han de desenvolupar en aplicació de la Llei.

Per aquesta raó, es preveuen terminis clarament especificats per a l'aprovació i l'entrada en vigor de determinats desplegaments reglamentaris, mentre que s'ubica en dos períodes pluriennals l'entrada en vigor de la resta, que el Govern ha d'aprovar, dins d'aquests períodes, quan ho consideri oportú d'acord amb l'evolució del sistema educatiu. Amb aquests efectes, i tenint en compte que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, va entrar en vigor el dia 17 de juliol de 2009, es considera que el període quadriennal va del 17 de juliol de 2009 al 16 de juliol de 2013, i el període de vuit anys, del 17 de juliol de 2009 al 16 de juliol de 2017.

D'acord amb l'article 32.1.d) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller d'Educació, el Govern

Acorda:

.1 Aprovar el calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que es detalla a l'annex.

.2 Donar publicitat a aquest Acord al DOGC.

Barcelona, 3 de novembre de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

Annex

Calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació

^ .1 Centres educatius

1.1 Abans del 31 de desembre de 2010 ha d'entrar en vigor el decret pel qual es despleguen els principis ordenadors de l'autonomia dels centres educatius que presten el servei d'educació de Catalunya, que ha de derogar els actuals reglaments orgànics de les escoles i els instituts.

1.2 Abans del 31 de desembre de 2012 ha d'entrar en vigor el decret sobre els règims jurídics de creació de centres públics de la Generalitat, de creació de centres públics dels ens locals, de la consideració com un únic centre educatiu de diversos centres públics d'una mateixa zona educativa i de les condicions per a la consideració com a centre educatiu dels centres de formació situats en instal·lacions i equipaments d'agents econòmics, empreses i institucions.

1.3 Abans del 17 de juliol de 2012 ha de quedar creat i regulat el centre singular per a l'educació no presencial.

1.4 Durant el primer quadrienni d'aplicació de la Llei, el Govern ha d'establir les adaptacions dels òrgans de govern dels centres educatius que imparteixen de manera integrada ofertes de formació professional.

1.5 Durant el primer quadrienni d'aplicació de la Llei, el Govern ha de determinar els requisits que han de complir els centres per impartir ensenyaments oficials d'idiomes.

1.6 Durant el període de vuit anys d'implementació de la Llei, el Govern ha d'aprovar la nova regulació del finançament de la creació, la consolidació i el sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol de titularitat dels ens locals, i del finançament del sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d'educació infantil en centres educatius de titularitat privada.

^ .2 Direcció de centres públics

2.1 Abans del 31 de desembre de 2010 s'ha d'haver regulat el règim jurídic de la direcció dels centres educatius públics.

2.2 Abans del 31 de desembre de 2011 el Govern ha d'haver aprovat el règim jurídic específic del personal directiu docent.

^ .3 Finançament del sosteniment dels centres de titularitat privada que presten el servei d'educació de Catalunya

3.1 Abans del 31 d'agost de 2010 s'ha de determinar l'escenari econòmic que ha de permetre complir les previsions relatives a l'homologació de les condicions retributives del professorat que presta els seus serveis en els nivells concertats en centres que presten el servei d'educació de Catalunya.

3.2 Abans del 17 de juliol de 2012 s'ha d'assolir l'homologació de les retribucions entre el professorat dels centres concertats que presten serveis en ensenyaments objecte de concert i el professorat dels centres públics.

3.3 Abans del 31 d'agost de 2011, i sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, s'ha de determinar l'escenari econòmic que ha de permetre l'actualització gradual dels mòduls de concert, tant pel que fa al capítol d'altres despeses com pel que fa a l'homologació de condicions laborals del personal docent dels centres que presten el servei d'educació de Catalunya. Aquest escenari econòmic també ha de preveure les característiques de les adequacions o els increments de mòdul que es poden derivar de la subscripció de contractes-programa amb centres privats concertats.

3.4 Abans del 31 d'agost de 2011 ha d'haver entrat en vigor el procediment reglamentari per a l'accés als concerts educatius i la seva renovació. Així mateix, s'han d'haver aprovat els elements reglamentaris genèrics dels contractes-programa.

3.5 Abans del 17 de juliol de 2017 ha d'haver finalitzat el procés gradual d'adequació del mòdul del concert educatiu d'acord amb els criteris que estableix la Llei i, en els termes que permetin els acords i els convenis laborals del sector, s'han d'haver definit les condicions de treball del professorat dels centres concertats que presta serveis en ensenyaments objecte de concert, prenent com a referència les condicions del professorat dels centres públics.

^ .4 Mapa escolar del sistema, programació de l'oferta educativa sostinguda amb fons públics i escolarització en el Servei d'Educació de Catalunya

4.1 Abans del 31 de desembre de 2010 s'han d'implementar els sistemes d'informació que han de permetre l'actualització periòdica del mapa escolar, i s'han d'haver regulat les característiques generals del mapa.

4.2 Abans del 31 de desembre de 2010 s'han d'adequar els criteris i el procediment per a la programació de l'oferta educativa sostinguda amb fons públics als preceptes del títol IV de la Llei 12/2009.

4.3 Abans del 31 de desembre de 2011 s'ha d'haver adequat a les previsions de la Llei 12/2009 la regulació del procediment d'admissió d'alumnat en els centres que presten el servei d'educació de Catalunya.

4.4 Abans del 17 de juliol de 2017 s'han d'haver completat la delimitació i la regulació de les zones educatives.

^ .5 Plantilles i professorat dels centres públics de la Generalitat

5.1 Abans del 31 de desembre de 2011 el Govern ha d'aprovar les normes reglamentàries necessàries per tal que a partir de l'1 de gener de 2012 el Departament d'Educació defineixi les plantilles dels centres educatius públics.

5.2 Abans del 31 de desembre de 2012 s'han d'haver regulat els sistemes de provisió de llocs de treball docent dels centres educatius públics.

5.3 Abans del 31 de desembre de 2012 s'ha d'haver regulat la transformació i transició del sistema de promoció docent per estadis al sistema de promoció professional docent.

5.4 L'1 de gener de 2013 s'ha d'iniciar el procediment de carrera professional per graus docents, i a partir d'aquesta data s'han de convocar concursos per accedir a la categoria superior de sènior, així com els processos d'avaluació que hi són associats.

5.5 L'1 de gener de 2013 s'ha d'iniciar l'aplicació dels complements retributius dels funcionaris docents i el sistema de retribucions del personal funcionari interí i en pràctiques.

5.6 Abans del 17 de juliol de 2010 han de quedar homologades les retribucions i les condicions de treball de tots els professionals docents que exerceixen llurs funcions en llocs de treball dels serveis educatius en règim de comissió de serveis.

5.7 Abans de 17 de juliol de 2013 s'han d'aplicar les garanties retributives reconegudes al personal docent que ocupa llocs de treball no reservats exclusivament a funcionaris docents.

5.8 Durant el primer quadrienni d'aplicació de la Llei s'han d'adaptar les normes reglamentàries que regulen la borsa de professorat interí i substitut.

^ .6 Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació

Abans del 31 d'agost de 2010 s'han de sotmetre a l'aprovació del Govern els Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, i en el termini d'un any des d'aquesta aprovació l'Agència ha d'assolir el seu funcionament ple.

^ .7 Serveis i suports a l'alumnat i als centres

7.1 Abans del 17 de juliol de 2017 s'ha d'haver completat el procés d'implementació dels dossiers personals d'aprenentatge i dels registres acadèmics de l'alumnat.

7.2 Abans del 17 de juliol de 2016 el Govern ha d'haver establert el marc reglamentari en relació amb la prestació de serveis educatius específics i de serveis didàctics de suport a la docència.

^ .8 Ensenyaments artístics

8.1 Abans del 17 de juliol de 2011 s'han de sotmetre a l'aprovació del Govern els Estatuts de l'Institut Superior de les Arts.

8.2 Abans del 17 de juliol de 2013 s'ha de regular i ha de quedar constituït el Consell Assessor d'Ensenyaments Artístics.

^ .9 Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu

Abans del 17 de juliol de 2011 el Govern ha d'aprovar i presentar al Parlament el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu.

^ .10 Altres actuacions

10.1 Durant el primer quadrienni d'aplicació de la Llei s'han d'adequar la composició i les funcions de la Comissió Mixta Departament d'Educació - Entitats Municipalistes.

10.2 Abans del 17 de juliol de 2016 el Govern ha d'aprovar i presentar al Parlament un projecte de llei de regulació de la composició del Consell Escolar de Catalunya.

10.3 Així mateix, en el període de vuit anys d'implementació de la Llei, el Govern:

a) Ha d'aprovar un estatut de l'exercici de les professions relacionades amb l'educació no universitària.

b) Ha d'introduir gradualment en els currículums vigents, si escau, les modificacions que es considerin necessàries d'acord amb les previsions de la Llei 12/2009.

c) Ha de formular les propostes legislatives necessàries per a la creació de l'instrument adequat per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels centres públics de titularitat de la Generalitat.

(09.314.126)

Relacionats

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC).

Educació 'agilitzarà' els tràmits dels directors per 'sancionar' els professors

El ministre d'Educació no descarta el recurs contra la LEC

El Gobierno insta a la Generalitat a retocar la LEC. La Vanguardia 09/11/2009

El Gobierno ve dos aspectos de 'dudosa constitucionalidad' en la LEC. El Mundo 08/10/2009

El Defensor del Pueblo rep al president d'ACESC i al portaveu d'ASPEPC·SPS

[vídeo] Compareixença d'ASPEPC·SPS davant del Parlament de Catalunya


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal