DOGC núm. 5513. Accés a Càtedra 2009 -llista definitiva dels seleccionats i no seleccionats -0

2115 25/11/2009, 09:35       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem. (Pàg. 89166)

DOGC núm. 5593 23/03/2010. Modificació llista definitiva de seleccionats (Annex)

RESOLUCIÓ

EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

De conformitat amb el que disposen les bases 7.2 i 8 de l'annex 1 de la Resolució EDU/417/2009, de 23 de febrer (DOGC núm. 5326, de 25.2.2009), per la qual es fa pública una convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes, modificada per la Resolució EDU/616/2009, de 5 de març (DOGC núm. 5337, de 12.3.2009), i un cop resoltes les reclamacions per possibles errors inclosos en les llistes provisionals dels aspirants seleccionats i no seleccionats;

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Fer pública per a cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem, una vegada aplicats els criteris per resoldre els empats que preveu la base 7.1.2 de la convocatòria, on també s'inclou la puntuació obtinguda en els apartats 1, 2 i 3 del barem. Aquestes llistes consten com a annex a aquesta Resolució.

A efectes informatius es podran consultar a la pàgina d'internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio (seguir l'itinerari: Oposicions i concursos | Professorat | Accés a cossos de catedràtics i catedràtiques), les llistes dels aspirants seleccionats i no seleccionats, on constaran per a cada aspirant les puntuacions de tots els mèrits desglossats en apartats i subapartats.

.2 Tal com preveu la base 5.10 de la convocatòria, el Departament d'Educació pot incrementar fins a un 10% el total de places corresponents a l'oferta d'ocupació pública aprovada per l'Acord GOV/28/2009, de 17 de febrer (DOGC núm. 5324, de 23.2.2009), pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2009, de 735 places dels cossos de catedràtics, per tal de poder cobrir les vacants que s'han produït per jubilació o excedència fins el dia 31 d'agost de 2009 i per tal de resoldre els recursos de reposició contra la llista definitiva de seleccionats que puguin suposar la incorporació de nous seleccionats per corregir errors materials i de fet.

En conseqüència, el nombre de places inicials de l'oferta d'ocupació s'incrementa en cada cos fins arribar a la següent distribució total per cossos que es detalla a continuació:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari: 756 places.

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes: 24 places.

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny: 14 places.

.3 La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin estat seleccionats. Aquest nomenament, d'acord amb el que s'estableix al punt 2 de l'Acord GOV/28/2009, de 17 de febrer, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2009, de 735 places dels cossos de catedràtics, i la base 8 de la convocatòria, tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2009.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, també de manera telemàtica mitjançant el mateix procediment que els ha permès consultar el barem de mèrits, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

En el cas d'interposar recurs de reposició, l'aspirant, mitjançant el procediment telemàtic, haurà de motivar i argumentar la seva reclamació fent referència als serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona on va lliurar la documentació justificativa dels mèrits objecte de la mateixa, de manera que no haurà de presentar altra vegada aquesta documentació.

Barcelona, 17 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

Annex

Relacionat

Llista definitiva d'aspirants seleccionats i no seleccionats

Llista provisional d'aspirants seleccionats i no seleccionats

Dades estadístiques de la llista provisional

Més informació

RESOLUCIÓ EDU/417/2009, de 23 de febrer, per la qual es fa pública una convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics

Departament d'Educació

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal