DOGC núm. 5513. Convocatòries del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea0

699 25/11/2009, 10:00       #DOGC,

ORDRE EDU/507/2009, de 16 de novembre, de modificació de l'Ordre EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat al marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i s'obre la convocatòria corresponent al període 2010-2012. (Pàg. 89109)

ORDRE

EDU/507/2009, de 16 de novembre, de modificació de l'Ordre EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat al marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i s'obre la convocatòria corresponent al període 2010-2012.

Mitjançant l'Ordre EDU/490/2007, de 17 de desembre, es va donar publicitat del marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP) de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i es va obrir la convocatòria corresponent al període 2008-2010 (DOGC núm. 5037, de 28.12.2007; Correcció d'errades al DOGC núm. 5066, de 8.2.2008).

Atès que, anualment i d'acord amb el que estableixin les corresponents convocatòries de la Unió Europea, correspon obrir convocatòries singulars que concretin les dates de presentació de les sol.licituds per a l'any corresponent;

Atès que en el DOUE (ES) C226/22, de 19.9.2009 (DG EAC/49/09) i C247/13, de 15.10.2009 (DG EAC/41/09), s'ha donat publicitat de les convocatòries de presentació de propostes per a l'any 2010;

Atès que en l'actualització del 2010 la Unió Europea ha modificat les accions específiques que s'inicien en aquesta convocatòria i que afecten els programes gestionats pel Departament d'Educació;

A proposta de la Direcció General de Planificació i Entorn,

Ordeno:

Article 1

Es modifica per a l'any 2010 l'apartat 2 de l'annex de l'Ordre EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat del marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, en el sentit que s'hi afegeix l'acció específica Mobilitat d'alumnat Comenius.

Article 2

S'obre la convocatòria pública de propostes per al període 2010-2012 i es concreten les dates i el lloc de presentació de sol·licituds per a l'any 2010.

Article 3

Per a l'any 2010, els sol·licitants poden presentar les seves sol·licituds des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC al lloc i fins a les dates que s'indiquen per a cada programa i acció a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 4

La informació sobre la convocatòria de propostes, així com de la guia del candidat, estan disponibles a les adreces electròniques següents:

http://ec.europa.eu/llp

http://www.oapee.es

http://www.xtec.cat/pap

Article 5

La selecció dels projectes es realitzarà d'acord amb les normes i els criteris establerts per la Comissió Europea en les convocatòries corresponents.

L'import de les subvencions i la durada dels projectes varia en funció del tipus de projecte i de la durada de la mobilitat individual.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

Annex

Accions centralitzades, gestionades per la Comissió Europea

Programa Jean Monet

Data: 12 de febrer de 2010.

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig: Projectes multilaterals, Xarxes i Mesures d'acompanyament

Data: 26 de febrer de 2010.

Programa transversal

Data: 31 de març de 2010.

Les sol·licituds s'han de presentar al lloc indicat per la convocatòria publicada en el web http://ec.europa.eu/llp.

Accions centralitzades, gestionades conjuntament per la Comissió Europea i per l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE)

Erasmus Cursos intensius d'idiomes (EILC)

Data: 5 de febrer de 2010

Les sol·licituds s'han de presentar a l'OAPEE, pg. El Prado, 28, 28014 Madrid, i al lloc indicat per la convocatòria publicada en el web http://ec.europa.eu/llp.

Accions descentralitzades, gestionades pel Departament d'Educació

Mobilitat d'alumnat Comenius

Data: 1 de desembre de 2009.

Comenius i Grundtvig Formació permanent

Dates: primer torn, 15 de gener de 2010; segon torn, 30 d'abril de 2010; i tercer torn, 15 de setembre 2010.

Ajudanties Comenius

Data: 29 de gener de 2010.

Comenius, Grundtvig: associacions

Data: 19 de febrer de 2010.

Grundtvig: seminaris

Data: 19 de febrer de 2010.

Grundtvig: ajudanties, projectes de voluntariat de persones adultes

Data: 31 de març de 2010.

Programa transversal, activitat clau 1: visites d'estudi

Dates: primer torn, 31 de març de 2010; segon torn, 15 d'octubre 2010.

Les sol·licituds s'han de presentar en una oficina de correus en sobre obert perquè siguin datades i segellades pel personal de l'oficina abans de ser certificades, i s'han d'adreçar als Serveis Centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona), d'acord amb el que preveu la base 5 del Marc general i la convocatòria europea.

Accions descentralitzades, gestionades per l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE)

Leonardo da Vinci Mobilitat (inclòs el Certificat de mobilitat Leonardo da Vinci)

Data: 5 de febrer de 2010.

Leonardo da Vinci: associacions

Data: 19 de febrer de 2010.

Comenius Regio

Data: 19 de febrer de 2010.

Leonardo da Vinci: Projectes multilaterals de transferència d'innovació

Data: 26 de febrer de 2010.

Erasmus: Programes intensius, Mobilitat d'estudiants per a estudis i períodes de pràctiques (inclòs el certificat de pràctiques del Consorci Erasmus) i mobilitat de personal (docència i formació del personal)

Data: 12 de març de 2010.

Les sol·licituds s'han de presentar l'OAPEE, pg. El Prado, 28, 28014 Madrid.

Per a les visites i intercanvis Grundtvig i per a les visites preparatòries de tots els programes sectorials s'han de consultar els terminis als webs: http//www.xtec.cat i http://www.oapee.es.

El text complet de la convocatòria general de propostes per al Programa d'Aprenentatge Permanent 2008-2010: actualització 2010.prioritats estratègiques, així com la guia del Programa d'Aprenentatge Permanent 2010, es troben disponibles als webs: http://ec.europa.eu/llp, http://xtec.cat i http://www.oapee.es.

(09.317.106)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal