DOGC núm. 5484. Pla estratègic -modificació adjudicacions definitives de llocs de treball- 0

598 03/12/2009, 09:29       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3354/2009, de 24 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/2779/2009, de 2 d'octubre, per la qual s'adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu. (Pàg. 91039)

RESOLUCIÓ

EDU/3354/2009, de 24 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/2779/2009, de 2 d'octubre, per la qual s'adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu.

Atès que s'ha d'esmenar l'adjudicació amb caràcter definitiu de llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu, feta pública per la Resolució EDU/2779/2009, de 2 d'octubre (DOGC núm. 5484, de 15.10.2009), per haver-s'hi constatat l'omissió d'una funcionària;

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Modificar l'annex de la Resolució EDU/2779/2009, de 2 d'octubre, en el sentit d'afegir la funcionària del cos de professors d'ensenyament secundari Manuela Ramírez Trapero, amb DNI núm. 046551474A, amb adjudicació a l'Institut El Calamot de Gavà, especialitat de Geografia i Història, atès que, d'acord amb l'article 10.2 del Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), ha romàs durant els dos primers cursos de l'aplicació del Pla estratègic en el centre esmentat, ha estat avaluada en sentit favorable quant al compliment dels objectius del pla esmentat, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu ha emès la corresponent resolució i la interessada ha formulat l'opció relativa a la forma d'ocupació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant del conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 24 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(09.327.095)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal