DOGC núm. 5523. Accés a Càtedra 2008 -modificació llista definitiva dels seleccionats-0

649 10/12/2009, 09:36       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3425/2009, d'1 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem. (Pàg. 92883)

RESOLUCIÓ

EDU/3425/2009, d'1 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

La Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007), va fer pública la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

La Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre (DOGC núm. 5267, de 27.11.2008), va fer pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem. Aquesta Resolució va ser modificada per les resolucions EDU/344/2009, d'11 de febrer (DOGC núm. 5323, de 20.2.2009), EDU/2390/2009, de 27 d'agost (DOGC núm. 5459, de 7.9.2009), EDU/2392/2009, d'11 d'agost (DOGC núm. 5459, de 7.9.2009), i EDU/2924/2009, de 14 d'ocubre (DOGC núm. 5491, de 26.10.2009).

Una vegada resolts els recursos de reposició que s'han interposat contra la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Modificar el número d'ordre que consta a l'annex de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, de les aspirants que es relacionen a l'annex d'aquesta Resolució, a conseqüència de l'estimació del recurs de reposició que han interposat.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 1 de desembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

Annex

N: Número d'ordre.

A1: Apartat 1, màxim 5,5000 punts.

A2: Apartat 2, màxim 3,0000 punts.

A3: Apartat 3, màxim 3,0000 punts.

P: Puntuació total, màxim 10,0000 punts.

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari

N

Cognoms i nom

DNI

A1

A2

A3

P

101 bis

Alvarez Urgelles, Mercedes

046323470K

5,5000

3,0000

3,0000

10,0000

296 bis

Pi Borraleras, Glòria

017998118C

5,5000

3,0000

2,7500

10,0000

718 bis

Martínez Montón, Rosa

037368029K

5,5000

3,0000

2,1500

10,0000

(09.334.098)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal