DOGC núm. 5330. FAS 2008 -modificació de l'accés a la informació del resultat de la convocatòria-0

1115 14/12/2009, 09:34       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3474/2009, de 2 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2008, modificada per la Resolució EDU/1560/2009, de 9 de juny. (Pàg. 93630)

RESOLUCIÓ

EDU/3474/2009, de 2 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2008, modificada per la Resolució EDU/1560/2009, de 9 de juny.

Mitjançant la Resolució EDU/1560/2009, de 9 de juny (DOGC núm. 5397, de 10.6.2009), es va modificar la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2008 (DOGC núm. 5330, de 3.3.2009), en els apartats segon i tercer de la base general 11 de l'annex I, que preveu la forma en què es donarà publicitat a la resolució provisional i definitiva de la convocatòria, respectivament.

La base general 11.3, en la seva redacció actual, preveu que els participants podran accedir a la informació individual sobre el resultat definitiu de la seva sol·licitud per via telemàtica i que, a més, la resolució i la llista definitiva amb els ajuts concedits es publicarà en suport paper en diversos taulers d'anuncis, i que en aquest llistat només figuraran el NIF de la persona sol·licitant, l'import dels ajuts admesos i el nombre d'ajuts exclosos.

Per tant, els sol·licitants accediran a la informació individual sobre el resultat de la convocatòria únicament per via telemàtica, i d'aquesta manera es garantiran la privacitat de les dades i el respecte del dret a la intimitat i a la protecció de dades de les persones interessades, i es donarà així compliment a les instruccions de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Ara bé, a fi d'afavorir la racionalització dels serveis i els tràmits per via electrònica, es considera oportú suprimir la publicació dels llistats en suport paper i donar publicitat a les dades generals sobre el resultat de la convocatòria únicament per mitjà de la publicació al DOGC.

Atès l'acord de la Comissió d'acció social del personal docent no universitari d'11 de novembre de 2009;

En conseqüència, atès que és necessari modificar la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, modificada per la Resolució EDU/1560/2009, de 9 de juny, en ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Modificar la base general 11.3 de l'annex I de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2008, modificada per la Resolució EDU/1560/2009, de 9 de juny, en els termes que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de desembre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

Annex

Modificació de la base general 11.3 de l'annex I de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer

La base general 11.3 de l'annex I de la Resolució EDU/498/2009, de 13 de febrer, queda redactada de la manera següent:

.11.3 Un cop resoltes les reclamacions, la Comissió elevarà la proposta de resolució definitiva al director general de Recursos del Sistema Educatiu, el qual dictarà la corresponent resolució de concessió d'ajuts, que detallarà els imports o percentatges màxims concedits per a cada tipus d'ajut i el nombre total d'ajuts per a cada modalitat, així com la quantia global dels ajuts admesos, i que es publicarà al DOGC.

.La informació individual del resultat de la convocatòria referent a cada un dels sol·licitants, amb indicació de les modalitats d'ajuts concedides i els imports corresponents i, si escau, dels ajuts denegats i el motiu de denegació, només serà accessible per via telemàtica a través de l'adreça electrònica del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio) i a través del portal de l'empleat públic EPOCA, a la Intranet de la Generalitat (http://epoca.intranet) o des d'Internet (http://epoca.gencat.cat).

.La persona sol·licitant haurà d'identificar-se emprant l'usuari i la contrasenya que utilitzi per accedir al portal EPOCA, o qualsevol certificat digital reconegut per CATCert que l'identifiqui personalment.

.Contra la resolució del director general de Recursos del Sistema Educatiu, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

.Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.L'accés a la informació únicament serà possible dins el termini d'interposició d'aquests recursos..

(09.327.107)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal