DOGC núm. 5526. Places d'oposició i d'accés a càtedra 20100

1420 15/12/2009, 09:22       #DOGC,

ACORD GOV/196/2009, d'1 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2010 de 5.025 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació. (Pàg. 93934)

ACORD

GOV/196/2009, d'1 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2010 de 5.025 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació.

L'article 118.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que l'oferta d'ocupació pública docent ha d'incloure el nombre de places vacants docents que tenen assignació pressupostària que s'hagin de proveir amb la incorporació de personal docent de nou ingrés. Així mateix, a l'article 117.1.b) s'estableix que el Govern és l'òrgan competent per aprovar l'oferta d'ocupació pública docent i, d'acord amb l'article 117.2.d), el conseller d'Educació és l'òrgan competent per proposar l'oferta d'ocupació pública docent.

L'article 25 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, estableix que l'oferta d'ocupació pública ha de determinar les places vacants que, a proposta dels departaments, es considerin necessàries per al funcionament adequat dels serveis i hagin de ser proveïdes per personal de nou accés dins l'exercici pressupostari, classificades per cossos, escales o categories laborals;

D'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat cal que un 5% de les places previstes en l'oferta pública d'ocupació es reservi a persones discapacitades que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes. L'article 56 del Text únic de la Llei de la funció pública preveu que les convocatòries de les proves selectives corresponents a l'oferta d'ocupació pública poden incloure com a màxim un 10% de places addicionals.

El Departament d'Educació ha efectuat la proposta d'oferta d'ocupació pública i el Departament d'Economia i Finances ha emès informe favorable. Així mateix, s'ha donat compliment al que determina l'article 37.1.l) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel que fa al tràmit de negociació sindical, i la Comissió Tècnica de la Funció Pública ha emès l'informe favorable en compliment del que disposa l'article 7 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb això, a proposta del conseller d'Educació, el Govern de la Generalitat,

Acorda:

.1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010 dels cossos de funcionaris docents inclosos en l'àmbit del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

.2 La distribució de places en els diferents cossos s'efectua d'acord amb el desglossament que figura a l'annex. El Departament d'Educació podrà incrementar fins a un 10% el total de places corresponents a cada convocatòria.

.3 En la convocatòria d'ingrés al cos de mestres s'haurà d'establir una reserva de places d'un 5% de les previstes en aquesta oferta per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes, d'acord amb la valoració realitzada per l'equip multiprofessional competent, amb la finalitat que el 2% de la plantilla orgànica de l'Administració de la Generalitat sigui cobert per persones discapacitades.

.4 La resolució de la convocatòria corresponent al cos de mestres d'aquesta oferta haurà de comportar, quan la plaça que hagi estat ofertada estigui ocupada interinament, el cessament de la persona que l'ocupa. En aquest cas, el cessament s'ha de produir quanel nou personal funcionari prengui possessió, sense que en cap cas es pugui produir un increment global de dotacions de personal docent.

.5 La publicació de les convocatòries corresponents a aquesta oferta s'efectuaran en el termini màxim d'un any a partir de l'aprovació d'aquest Acord, i se'n donarà difusió, així com també dels actes que se'n derivin, a través del web corresponent.

.6 Aquest Acord s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de desembre de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

Annex

Cos de mestres: 3.990 places.

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari: 1.000 places.

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes: 22 places.

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny: 13 places.

Total oferta d'ocupació pública: 5.025 places.

(09.338.055)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal