DOGC núm. 5540. Actualització de les dades de la borsa de treball (de l'11 al 25 de gener)0

1162 07/01/2010, 13:47       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3733/2009, de 21 de desembre, per la qual s'estableix un termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent. (Pàg. 471)

Canvis en el sistema de nomenaments

Vegeu els canvis anunciats pel Departament en el resum de la mesa sectorial del 28 d'octubre.

Els canvis no seran efectius fins el mes de febrer de 2010

Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de treball (del dia 11 al 25 de gener, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ

EDU/3733/2009, de 21 de desembre, per la qual s'estableix un termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

Mitjançant la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions als centres per al curs 2009-2010 (DOGC núm. 5376, d'11.5.2009), modificada per la Resolució EDU/2464/2009, de 8 de setembre (DOGC núm. 5465, de 16.9.2009), i per la Resolució EDU/3706/2009, de 18 de desembre (DOGC núm. 5538, de 4.1.2010).

La Resolució EDU/3706/2009, de 18 de desembre, introdueix canvis en el procés d'adjudicacions que fan necessari que les persones interessades puguin modificar les seves dades per adaptar-les a aquests canvis, entre els quals cal destacar la integració de les peticions dels àmbits territorials A i B, la possibilitat de demanar com a àmbit de treball tot el servei territorial preferent o el Consorci d'Educació de Barcelona i la possibilitat de demanar opcionalment treballar a les diferents jornades reduïdes en un àmbit territorial que pot ser inferior al servei territorial demanat com a preferent o al Consorci d'Educació de Barcelona.

El punt 6.1 de la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, estableix el procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, la qual cosa es fa mitjançant l'aplicació que hi ha a la pàgina web del Departament d'Educació.

Per tal que les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent puguin actualitzar les seves dades,

Resolc:

.1 Establir un nou termini d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, la qual cosa es pot fer mitjançant l'aplicació que hi ha a la pàgina web del Departament d'Educació, http://www.gencat.cat/Educacio (apartat Borsa de treball de personal docent/Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de treball). Aquest termini comença l'11 de gener de 2010 i finalitza el 25 de gener de 2010, ambdós inclosos.

.2 Establir les transformacions que s'han de fer en les dades que consten a la borsa de treball de personal docent per adequar-les a la normativa actual i que s'utilitzaran per a les adjudicacions telemàtiques de les persones que no actualitzin les seves dades durant el període que estableix l'apartat anterior.

Les transformacions són les següents:

a) Preferències territorials per jornada sencera: s'incorporaran les peticions que figuraven a l'àmbit A i a continuació les de l'àmbit B.

b) Preferències territorials per jornada reduïda: únicament per a les persones que havien manifestat la disponibilitat per treballar en jornada inferior a la sencera s'incorporaran les peticions que figuraven a l'àmbit A, i a continuació les de l'àmbit B per les jornades iguals o superiors a 0,50.

No s'incorporaran peticions territorials per jornades inferiors a 0,50.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 21 de desembre de 2009

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Més informació

Departament d'Educació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal