DOGC núm. 5546. Concurs de mèrits per a seleccionar directors0

1048 15/01/2010, 10:04       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3773/2009, de 29 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 2127)

DOGC núm. 5570 18/02/2010. Modificació annex 2

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006) estableix al capítol IV del títol V el procediment per a la selecció dels/de les directors/es dels centres públics i el seu nomenament.

L'article 143.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que el procediment de selecció del director o directora és el concurs, i que hi pot participar el personal funcionari docent que compleixi els requisits establerts legalment.

El Decret 56/2007, de 13 de març, pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics (DOGC núm. 4842, de 15.3.2007), estableix a l'article 7 que el Departament d'Educació convoca cada curs escolar el concurs de mèrits per a la selecció dels/de les directors/ores dels centres docents en què hagi de quedar vacant aquest càrrec.

El Decret 130/2009, de 25 d'agost, de modificació del Decret 325/2006, de 22 d'agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, estableix la seva dependència orgànica del Departament d'Educació. Igualment, la disposició addicional tercera de l'esmentat Decret estableix el cessament en el càrrec de direcció a 30 de juny de 2010 dels professionals que van accedir al càrrec de direcció mitjançant les convocatòries publicades per l'Ordre de 13 de juliol de 1989, la Resolució de 4 de desembre de 1990 i la Resolució de 25 d'agost de 1998.

En conseqüència, correspon també incloure les corresponents vacants de direcció en aquesta convocatòria.

Per tot el que s'ha esmentat, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació en què hagi de quedar vacant aquest càrrec. La llista dels centres apareix com a annex 2 d'aquesta Resolució.

.2 Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució. D'acord amb el que estableix el Decret 247/2008, de 16 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Educació, la referència als serveis territorials s'ha d'entendre feta al Consorci d'Educació de Barcelona, en els centres que es troben en l'àmbit de la seva competència.

.3 La selecció es realitzarà entre el professorat funcionari de carrera que imparteixi alguns dels ensenyaments encomanats al centre al qual s'opta. La selecció es regeix pels principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

Si cap professor/a és seleccionat/ada per aquest concurs de mèrits, serà aplicable el que preveu l'article 15 del Decret 56/2007, de 13 de març (DOGC núm. 4842, de 15.3.2007).

.4 Delegar la competència per fer pública la llista de candidats seleccionats en la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 19 de gener fins a l'1 de febrer de 2010, ambdós inclosos.

Impresos


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal