DOGC núm. 5562. Calendari escolar cursos 2010-2011 i 2011-20120

4077 08/02/2010, 08:44       #DOGC,

ORDRE EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 7734)

ORDRE

EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per als cursos 2010-2011 i 2011-2012, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre s'aplica a tots els centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

Totes les referències que en aquesta Ordre es fan als serveis territorials i al seu director o directora, a la ciutat de Barcelona, cal entendre-les referides al Consorci d'Educació i al seu gerent.

Article 2

Activitats del professorat

2.1 El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre en el seu centre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre. En els centres de titularitat del Departament d'Educació les activitats del professorat programades al centre no acabaran abans del dia 7 de juliol o, en cas que no sigui laborable, del dia immediatament anterior. Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'ha d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent. Els centres hauran de prendre les mesures necessàries per tal de garantir l'inici de les activitats lectives el dia 7 de setembre, o el dia 14 de setembre per aquells ensenyaments per als quals aquesta és la data prevista d'inici de les classes.

2.2 Des del dia 1 de setembre el professorat dels centres i aules de formació de persones adultes ha de realitzar les activitats d'informació, d'acolliment i orientació i, si escau, les avaluacions inicials que permetin fer acreditacions i elaborar els itineraris formatius i, si cal, adaptar l'organització i programació general del curs, i a partir del dia 2 de setembre, les de matriculació. Un cop acabades les activitats docents del mes de juny, s'han de realitzar les activitats d'avaluació final, revisió del curs, elaboració de la memòria i organització i programació de l'oferta formativa per al curs vinent, i les activitats d'informació, d'acolliment i orientació, d'entrevistes personals i, si escau, avaluacions inicials per a la inscripció de nou alumnat. Les prescripcions laborals de caràcter general que estableix aquesta Ordre s'han d'ajustar, per als docents dels centres de formació d'adults municipals i privats autoritzats, al que disposen el conveni col·lectiu específic del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3

Calendari

Als centres educatius públics i privats, el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació especial i els ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial començaran les classes el dia 7 de setembre, a excepció dels cicles formatius de grau superior, de les escoles oficials d'idiomes i dels centres i aules de formació de persones adultes, que les començaran el dia 14 de setembre, i tots les acabaran el dia 22 de juny. Els centres i cicles formatius de formació professional específica autoritzats per l'aplicació del Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica, han d'ajustar les dates d'inici i d'acabament de les classes al que s'estableix en les corresponents autoritzacions.

Els directors i les directores dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d'organització d'un centre, poden autoritzar l'endarreriment de la data de començament de les classes al centre, o en alguna etapa o règim en particular. En tot cas, es vetllarà perquè, a excepció de causes de força major, l'inici del curs d'aquests ensenyaments no superi la data límit de 14 de setembre. Així mateix, els directors i les directores dels serveis territorials poden autoritzar calendaris específics per als ensenyaments de règim especial d'esports.

La preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'ha d'haver efectuat en els dies anteriors a la data d'inici de les classes.

Els centres podran programar, per a l'alumnat que inicia el parvulari, un inici de curs diferent del previst amb caràcter general amb l'autorització prèvia del director o de la directora dels serveis territorials.

Les activitats d'avaluació dels alumnes i de les alumnes del segon curs de batxillerat s'han de programar a cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d'accés als estudis universitaris. En tot cas, els processos d'avaluació ordinària de l'alumnat de segon curs de batxillerat han d'acabar el dia 10 de juny.

A l'educació secundària les proves extraordinàries no es realitzaran abans del dia 20 de juny. Els centres han d'oferir activitats lectives d'aprofundiment i consolidació a tot l'alumnat fins al 22 de juny i les han d'orientar d'acord amb les seves opcions posteriors. La programació de l'acabament del curs ha de ser supervisada per la Inspecció d'Educació.

Article 4

Horari a l'educació infantil i primària

4.1 Per a l'alumnat dels ensenyaments reglats de parvulari i d'educació primària, inclòs el d'educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, l'horari escolar s'ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores.

4.2 Amb caràcter general, als centres públics i concertats de segon cicle d'educació infantil i primària, inclosos els d'educació especial, l'horari lectiu és de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores. En qualsevol cas, s'han de fer un total de 5 hores lectives, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. Així mateix, amb caràcter general, s'ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia per a l'alumnat que asseguri el bon funcionament del servei de menjador escolar i la coordinació del professorat. Els centres públics d'altres titularitats s'han d'ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d'Educació i la titularitat.

4.3 Per als alumnes d'educació primària, els centres públics de titularitat del Departament d'Educació han d'afegir a aquest horari una sisena hora d'ampliació de l'horari escolar per desenvolupar prioritàriament, segons l'Acord de Govern aprovat en data 14 de març de 2006, habilitats que afavoreixen l'assoliment de les competències bàsiques, i s'ha de respectar el seu caràcter transversal i no restringit a una àrea curricular específica.

Article 5

Horari a l'educació secundària

Als centres d'ensenyament secundari les classes s'organitzaran en sessions de matí i tarda. En l'educació secundària obligatòria la concreció de l'horari individual i la programació d'activitats generals de centre (reunions de professorat, esports, etc.) no poden comportar més de dues tardes lliures setmanals per a cada alumne o alumna. El batxillerat es pot organitzar en jornada intensiva. La formació professional específica s'ha d'organitzar en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació de l'alumnat en centres de treball i l'accés de les persones treballadores. Els ensenyaments de règim especial d'esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, en horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris que prèviament hagi autoritzat el director o la directora dels serveis territorials corresponents.

Article 6

Horari als centres i aules de formació de persones adultes

6.1 Les activitats lectives als centres i aules de formació de persones adultes s'han d'organitzar en sessions de matí, tarda i vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.

6.2 L'activitat de cada grup, dins l'organització setmanal, s'ha de programar en la mateixa franja horària.

6.3 El consell de centre dels centres de formació de persones adultes, o el claustre de professorat en el cas de les aules, aprovarà l'horari i l'organització del centre a l'inici de curs i, si es produeixen modificacions, a l'inici de cada trimestre.

Article 7

Vacances escolars i dies festius

7.1 Tenen la consideració de període de vacances escolars:

Curs 2010-2011

Nadal: del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, ambdós inclosos.

Febrer: del 28 de febrer al 4 de març o del 7 a l'11 de març de 2011, a decidir pel director/a dels serveis territorials escoltat el consell escolar territorial corresponent.

Setmana Santa: del 18 al 25 d'abril de 2011, ambdós inclosos.

Curs 2011-2012

Nadal: del 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012, ambdós inclosos.

Febrer: del 13 al 17 de febrer o del 20 al 24 de febrer de 2012, a decidir pel director/a dels serveis territorials escoltat el consell escolar territorial corresponent.

Setmana Santa: del 2 al 9 d'abril de 2012, ambdós inclosos.

7.2 Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i els dos dies de festa local.

7.3 En el marc d'aquest calendari escolar, cada centre educatiu pot establir tres dies festius no consecutius, de lliure disposició, que no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes, s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als SSTT. Els consells escolars municipals, un cop fixats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals, seleccionaran els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

7.4 El Departament d'Educació garantirà els recursos suficients per a l'organització del programa .Escoles Obertes. per atendre durant la setmana de febrer l'alumnat que ho requereixi.

Article 8

Transport

En el marc del que disposa aquesta Ordre, els horaris dels centres amb alumnat usuari del servei de transport escolar s'han d'establir de manera que s'ajustin amb els del transport.

Els centres educatius amb servei de transport escolar han de comunicar als serveis territorials la proposta de l'horari escolar per al curs següent abans del 3 de juny.

El director o la directora dels serveis territorials ha de determinar, amb l'audiència prèvia dels consells comarcals, l'horari dels centres educatius amb alumnat usuari del servei de transport escolar, a fi de garantir la compatibilitat dels horaris dels vehicles amb els dels centres, optimitzar el transport i aconseguir el nombre mínim de rutes, el nombre màxim d'ocupació de places per vehicle i la coincidència horària per poblacions de residència de l'alumnat de les diferents etapes educatives.

Article 9

Modificacions excepcionals

La direcció del centre públic o la titularitat del centre concertat ha d'adreçar als serveis territorials qualsevol sol·licitud raonada d'autorització de modificació excepcional del calendari o de l'horari escolar, respecte al previst amb caràcter general en aquesta Ordre. Per a l'autorització el director o la directora dels serveis territorials ha de tenir en compte la situació global del centre, i en el seu cas dels centres de la zona i, quan escaigui, la coherència per a l'òptima prestació dels serveis escolars de transport i menjador.

Article 10

Aprovació i publicitat

10.1 L'aprovació de l'horari escolar per part del consell escolar ha de comptar amb el vot favorable d'un mínim de tres quartes parts dels membres assistents del consell escolar. En cas que no s'assoleixi aquest acord, la direcció del centre ho ha de comunicar al/a la director/a dels serveis territorials abans del 3 de juny, per tal que pugui resoldre tenint en compte, sempre que sigui possible, l'acord majoritari dels centres del municipi.

10.2 El calendari previst en aquesta disposició amb totes les concrecions autoritzades, així com l'horari marc setmanal (amb distinció de les activitats reglades i les activitats extraescolars i complementàries), l'ha d'aprovar el consell escolar del centre durant la primera quinzena del mes de juny i s'ha de comunicar per la direcció del centre públic o la titularitat del centre concertat al director o a la directora dels serveis territorials corresponents no més tard del dia 16 de juny. En el mateix termini el calendari s'ha d'exposar en el tauler d'anuncis del centre, on ha de romandre exposat durant tot el curs escolar.

És responsabilitat de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat el compliment d'aquesta Ordre i correspon a la Inspecció d'Educació la supervisió i el control de la seva aplicació.

Barcelona, 8 de febrer de 2010

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(10.032.134)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal