Jornada intensiva, Adjudicacions provisionals i Nomenaments i Plantilles0

1874 16/02/2010, 10:01       #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:

1- Criteris per autoritzar la jornada intensiva.

2- Nomenaments.

3- Plantilles.

1.- Criteris per autoritzar la jornada intensiva.

S'han tractat els temes del Calendari del mes de juny a Primària i a Secundària.

Pel que fa a la Secundària, el Departament ha proposat introduir el següent redactat a la normativa d'inici de curs 2010-2011:
"Els centres podran adaptar, a partir del 16 de juny, l'organització de l'horari de l'alumnat i del professorat a la realització de les proves extraordinàries, sessions d'avaluació i altres activitats de final de curs, sempre que es mantingui el total d'hores d'atenció a l'alumnat, el còmput total d'hores de la jornada laboral del professorat i que l'adaptació dels transport escolar no suposi un increment del servei."

La part sindical ha anunciat que estudiarà la proposta i el proper divendres manifestarà la seva posició al respecte.

Pel que fa a Primària, el text proposat seria el següent:
"En el marc que estableix l'article 9 de l'ordre EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el calendari dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, la direcció dels serveis territorials, a petició motivada de les direccions dels centres públics o de les titularitats dels centres concertats de les escoles d'una zona o, si s'escau, dels representats del consell escolar municipal, podrà autoritzar la realització de la jornada intensiva de quatre hores de classe en horari matinal a centres d'aquella zona. L'autorització serà efectiva a partir del dia 13 de juny de 2011, sempre que es mantingui l'horari total de dedicació del professorat i es compensi la diferència d'hores d'atenció a l'alumnat al llarg del curs escolar.
L'autorització haurà de considerar causes objectives i fonamentades que la justifiquin. També haurà de tenir en compte el consens de la comunicat educativa, especialment dels pares i mares expressat a través de les seves representacions, la coherència de la jornada escolar en els centres de la zona i la compatibilitat amb la prestació, en el seu cas, dels serveis de transport i menjador escolars."

Com en el cas de la Secundària, la part sindical estudiarà la proposta.

2.- Nomenaments (adjudicació de destinacions provisionals).

Enguany no es preveu que hi hagi gaire mobilitat en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals ja que els efectes de les destinacions adjudicades a finals de juliol de 2009 eren per a dos cursos (fins el 31 d'agost de 2011) per a la majoria dels col·lectius participants.

Malgrat això, els responsables del Departament ens avancen com tenen previst aplicar alguns aspectes de la RESOLUCIÓ EDU/1405/2009, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d'educació infantil i primària, centres d'ensenyament secundari, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny, centres de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb efectes d'1 de setembre de 2009, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics, modificada per la Resolució EDU/1736/2009, d'11 de juny, que afecten fonamentalment el col·lectiu de professorat interí.

a) Professorat interí acollit al pacte d'estabilitat (col·lectiu g)

Segons la base 8 de la Resolució EDU/1405/2009, tot el professorat interí acollit a les garanties de continuïtat a qui li va ser adjudicada una destinació provisional (vacant) a la Resolució definitiva publicada a finals de juliol de 2009, tenen garantit un nomenaments fins el 31 d'agost de 2011 (dos cursos).

Per tant, aquest col·lectiu no haurà de participar en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals, excepte si està afectat per un dels motius de cessament previstos a la base 2.1 de la Resolució EDU/1405/2009. En aquest cas, un cop rebuda la comunicació de cessament, hauran d'omplir la sol·licitud telemàtica entre finals de maig i primers de juny de 2010.

b) Professorat interí NO acollit al pacte d'estabilitat (col·lectiu h)

La base 8 de la Resolució EDU/1405/2009 preveia que el professorat interí no acollit a les garanties de continuïtat a qui li va ser adjudicada una destinació provisional (vacant) a la Resolució definitiva publicada a finals de juliol de 2009, finalitzés el seu nomenament el 31 d'agost de 2010.

Tanmateix l'articulat també establia que "No obstant això, les destinacions podran ser prorrogades per cursos escolars si prèviament s'estableix per resolució publicada al DOGC." El Departament comunica que prorrogarà fins el 31 d'agost de 2011 les adjudicacions de tots els interins que estiguin ocupant una vacant de secundària.

Per tant, els interins que es trobin en aquesta situació tampoc caldrà que omplin la sol·licitud de participació en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de cara el curs que ve, excepte si està afectat per un dels motius de cessament previstos a la base 2.1 de la Resolució EDU/1405/2009. En aquest cas, un cop rebuda la comunicació de cessament, hauran d'omplir la sol·licitud telemàtica entre finals de maig i primers de juny de 2010.

Aquesta decisió no s'aplicara als interins que estiguin ocupant una plaça d'infantil o primària degut a la necessitat de disposar d'aquestes places per adjudicar-les a les persones que superin el procés selectiu de les oposicions d'enguany. Així doncs, els interins de secundària que es puguin trobar en aquesta situació estaran obligats a omplir la sol·licitud telemàtica a primers de maig.

c) Professorat substitut (col·lectius g i h)

Tot el personal amb serveis prestats (bloc 1) que forma part de la borsa de treball i que a la Resolució definitiva publicada a finals de juliol de 2009 no va obtenir cap destinació, haurà de participar obligatòriament en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals a efectes d'intentar obtenir una vacant per el curs 2010-2011. En aquest cas la sol·licitud telemàtica s'haurà d'omplir a principis de maig.

d) Procediment per renunciar al segon any de nomenament

Si l'articulat de la Resolució d'enguany es manté igual que la de l'any passat, a la base 2.1 de la Resolució EDU/1405/2009, es preveia la possibilitat de sol·licitar la renuncia al segon any de nomenament. Les persones interessades hauran de tenir en compte el següent:
"a.6) Petició raonada i justificada documentalment del/de la professor/ora per no continuar el curs 2010-2011 prestant serveis en la mateixa destinació del curs 2009-2010 i presentada als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona i acceptada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb l'informe previ dels serveis territorials corresponents o del Consorci d'Educació de Barcelona, i, si és procedent, escoltada la direcció del centre.
Si la petició raonada i justificada per no continuar el curs 2010-2011 prestant serveis en la mateixa destinació del curs 2009-2010 correspon a professorat interí que el curs 2009-2010 està acollit a les garanties de continuïtat que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, en la mateixa petició ha d'incloure la renúncia explícita al que preveu l'esmentada disposició transitòria 1. La possible acceptació de la petició de no romandre en la mateixa destinació comportarà la renúncia a acollir-se a les garanties de continuïtat."

e) Previsió de terminis

Publicació de la Resolució de destinacions

Primers de maig

Presentació de sol·licituds del personal substitut

Primers de maig

Actualització de les dades de la borsa de treball

Primers de maig

Publicació de la relació de personal cessat (interins i funcionaris)

Finals de maig

Presentació de sol·licituds del personal interí cessat i resta de col·lectius (funcionaris de carrera)

Entre finals de maig i principis de juny

Resolució definitiva de les adjudicacions provisionals

Al voltant del 30 de juny

f) Propostes d'ASPEPC·SPS

Tot i que el Departament encara no ha facilitat el projecte de resolució a les organitzacions sindicals amb representació a la mesa sectorial, ASPEPC·SPS ha sol·licitat que en la seva redacció es tinguin en compte els següents aspectes:

Que s'ampliï el nombre de peticions corresponents a la fase d'elecció que actualment es limita a 30 centres, municipis, zones de desplaçament o comarques.

Que el personal que forma part de la borsa sense serveis prestats (bloc 2) pugui omplir voluntàriament la sol·licitud telemàtica de participació en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals.

Que, atès que no es convoquen oposicions de secundària, les adjudicacions corresponents als col·lectius d'interins de secundària s'incloguin a la resolució provisional d'adjudicacions per tal que aquest col·lectiu pugui presentar reclamacions en el mateix termini que la resta de col·lectius de professorat funcionari de carrera.

Que es resolgui la contradicció entre la normativa, que permet seleccionar totes les especialitats reconegudes a la borsa de treball, i l'aplicació informàtica, que únicament en permet seleccionar fins a un màxim de 6.

Que la sol·licitud de renúncia al segon any de nomenament no comporti l'exclusió del pacte d'estabilitat en el cas del col·lectiu g.

Que es valori la possibilitat de tornar a adjudicar les vacants de mitja jornada en aquest procediment tal i com es feia fa uns anys.

3.- Plantilles.

El Departament ha avançat un dels temes que està considerant, relatiu al professorat de llatí i grec, i al lloc de treball "cultura clàssica".

Segons el Departament, el fet que ara mateix hi hagi tres llocs de treball diferents per a dues especialitats (llocs de treball: llatí, grec, cultura clàssica; especialitats: llatí, grec), produeix disfuncions pel que fa a la movilitat d'aquest professorat, i confusió. S'ha donat l'exemple que, a un centre, es donen els tres supòsits alhora. D'altra banda, hi ha el decret d'especialitats del ministeri, que s'ha de respectar.

El Departament està considerant simplificar això mitjançant la supressió, com a lloc de treball, de les places de llatí i grec, i adoptar, per al lloc de treball del professorat de llatí i per al professorat de grec, la denominació genèrica de cultura clàssica.

S'ha preguntat a la part sindical una primera impressió sobre aquest tema. S'han manifestat només USTEC-STEs i ASPEPC·SPS. USTEC ha dit que s'ho haurien d'estudiar. ASPEPC·SPS ha manifestat la seva posició totalment contrària, d'entrada, ja que més aviat sembla una fusió de facto de les especialitats de llatí i grec, possibilitat que no acceptem, a més de les possibles supressions i consegüents desplaçaments que, amb tota seguretat, la realització d'aquesta mesura provocaria entre ambdues plantilles, ja de per si prou escasses.

Pel que fa a primària, s'informa que de cara el proper curs està previst que totes les escoles implantin la sisena hora.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal