DOGC núm. 5570. Concurs de mèrits per a seleccionar directors -modificació-0

706 18/02/2010, 09:45       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/365/2010, de 26 de gener, de modificació de la Resolució EDU/3773/2009, de 29 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 11642)

RESOLUCIÓ

EDU/365/2010, de 26 de gener, de modificació de la Resolució EDU/3773/2009, de 29 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació.

Per la Resolució EDU/3773/2009, de 29 de desembre (DOGC núm. 5546, de 15.1.2010), s'ha convocat concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. Els centres convocats es fan públics en l'annex 2 de l'esmentada Resolució.

Atesa la proposta de centres de nova creació per al curs 2010-2011, presentada pels Serveis Territorials al Baix Llobregat, en què es proposa l'obertura de l'Escola de Sant Joan II (Sant Joan Despí), com a resultat de la fusió de les escoles La Unió (08036071) i Pascual Cañís (08026579), així com la detecció d'una errada en la durada del nomenament del director de l'Escola Maria Fernández de Lara de Sant Boi de Llobregat (08025587), i tenint en compte que des de la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari del Departament de Justícia se'ns ha comunicat que durant l'any 2010 es preveu la fusió del CFA Josep Pla (Figueres) i el CFA Pompeu Fabra (Girona), correspon modificar l'annex 2 de la Resolució EDU/3773/2009, de 29 de desembre, a l'empara del que preveu l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Modificar l'annex 2 de la Resolució EDU/3773/2009 en el sentit de suprimir:

A la pàgina 2139, Serveis Territorials al Baix Llobregat, centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals, els centres:

08026579 E. Pascual Callís de Sant Joan Despí i

08025587 E. Maria Fernández de Lara de Sant Boi de Llobregat.

A la pàgina 2143, Serveis Territorials a Girona, centres de formació de persones adultes, els centres:

17008626 CFA Josep Pla (Figueres) i

17008614 CFA Pompeu Fabra (Girona).

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes comptat a partir l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de gener de 2010
Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(10.026.124)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal