DOGC núm. 5571. Actualització de les dades de la borsa de treball (del 22 de febrer a 1 de març)0

1036 19/02/2010, 09:28       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/372/2010, de 12 de febrer, per la qual s'estableix un termini de consulta i d'actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent. (Pàg. 12098)

Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de treball (del dia 22 de febrer a l'1 de març de 2010, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ

EDU/372/2010, de 12 de febrer, per la qual s'estableix un termini de consulta i d'actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

Mitjançant la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions als centres per al curs 2009-2010 (DOGC núm. 5376, d'11.5.2009), modificada per la Resolució EDU/2464/2009, de 8 de setembre (DOGC núm. 5465, de 16.9.2009) i per la Resolució EDU/3706/2009, de 18 de desembre (DOGC núm. 5538, de 4.1.2010).

El punt 6.1 de la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, estableix el procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina web del Departament d'Educació.

Per tal que les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent puguin actualitzar les seves dades,

Resolc:

Establir un nou termini d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina web del Departament d'Educació, http://www.gencat.cat/Educacio (a partir d'aquí, entreu a l'apartat Borsa de treball de personal docent/Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de treball). Aquest termini va del dia 22 de febrer a l'1 de març de 2010, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 12 de febrer de 2010
Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(10.043.053)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal