DOGC núm. 5579. Regulació curs de preparació de la prova d'accés als CFGS -modificació-0

853 03/03/2010, 08:24       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/505/2010, de 25 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la qual es regula, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior. (Pàg. 16450)

RESOLUCIÓ

EDU/505/2010, de 25 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la qual es regula, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior.

La Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la qual es regula, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, es va publicar al DOGC núm. 4660, de 22 de juny de 2006.

L'article 14.2, modificat per la Resolució EDU/2643/2006, de 3 d'agost, estableix un coeficient multiplicador de la qualificació del curs de preparació de la prova d'accés que es considera que s'ha d'incrementar a fi de facilitar que més persones puguin prosseguir la seva formació al llarg de la vida.

D'altra banda, és oportú estendre els efectes del curs de preparació de la prova d'accés als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius, atès que corresponen al mateix nivell i tenen, igualment, caràcter professionalitzador.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

Article 1

Modificar l'article 14.2 de la Resolució EDU/2064/2006, de 9 de juny, per la qual es regula, amb caràcter experimental, el curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, en el sentit següent:

.14.2 La qualificació del curs de preparació superat, es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments esportius..

Article 2

Estendre l'àmbit d'aplicació del curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior, als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius de grau superior.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de febrer de 2010

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(10.050.065)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal