DOGC núm. 5584. Aptes en la fase de pràctiques -modificació-0

1213 10/03/2010, 08:39       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/587/2010, de 3 de març, de modificació de la Resolució EDU/2748/2009, de 5 d'octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents. (Pàg. 18729)

RESOLUCIÓ

EDU/587/2010, de 3 de març, de modificació de la Resolució EDU/2748/2009, de 5 d'octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

La Resolució EDU/2748/2009, de 5 d'octubre (DOGC núm. 5482, de 13.10.2009), va declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

Atès que s'han observat algunes incorreccions en els aspirants inclosos en alguns annexos de la Resolució EDU/2748/2009, de 5 d'octubre;

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Modificar l'annex 1 de la Resolució EDU/2748/2009, de 5 d'octubre, en el sentit d'incloure les persones aspirants:

Ana Belén Garcia Fernández, del cos de mestres, especialitat educació primària.

Marta Pardo Estruch, del cos de mestres, especialitat educació primària.

Andrea Giménez Pujagut, del cos de mestres, especialitat educació primària, anglès.

.2 Modificar l'annex 1 de la Resolució EDU/2748/2009, de 5 d'octubre, en el sentit d'excloure la persona aspirant:

Carlos Cano Parramon, del cos de mestres, especialitat educació primària.

.3 Modificar l'annex 6 de la Resolució EDU/2748/2009, de 5 d'octubre, en el sentit d'incloure la persona aspirant:

Silvia Torres Cladera, del cos de mestres, especialitat educació especial, pedagogia terapèutica.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de març de 2010

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(10.061.101)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal