VAGA DEL 17 MARÇ: descomptes i al·legacions. Alerta! No t'han de descomptar la jornada sencera0

1050 25/03/2010, 14:24       #Vaga, #Retribucions, #Mobilitzacions,

La convocatòria legal de vaga del 17 de març de 2010, afectava únicament a les hores de docència i activitats d’horari fix als centres educatius de cada professional. El corresponent descompte a la nòmina només podrà, per tant, afectar a les hores de docència i permanència fixa obligada de l'horari.

Hi ha dos mecanismes per protegir els drets del professorat i vetllar perquè s'apliqui el descompte correctament: la presentació d'al·legacions en rebre la comunicació de participació en la vaga i el recurs d'alçada si el descompte dels havers no és conforme a la convocatòria de la vaga.

L'Ordre de serveis mínims dictada pel Departament de treball, Ordre TRE/140/2010, d'11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que es presten als centres d'ensenyament públics dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya (DOGC núm.5588-16/03/2010) especifica en el seu article 1:

“La situació de vaga anunciada pels sindicats USTEC-STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETEUGT i CGT, que afecta el personal docent de l'ensenyament públic de Catalunya i que es durà a terme el proper dia 17 de març, durant les hores de docència i activitats d'horari fix als centres educatius de cada professional, en què es consideren afectades per la vaga només aquelles activitats que s'hagin de realitzar específicament en el centre..."

1. Procediment de comunicació de participació en la vaga.

Les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres (Curs 2009-2010), estableixen el procediment que han de seguir les direccions dels centres:

a) Confeccionar la relació d’incidències derivades de l’exercici del dret de vaga per part del professorat,
b) Donar-la a conèixer individualment, amb acusament de rebuda, a les persones interessades,
c) Donar-los un termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions.
d) Transcorregut aquest termini, trametre per via telemàtica la relació del professorat que ha exercit el dret de vaga per tal que es pugui fer la corresponent deducció de retribucions en la nòmina, i arxivar al centre els comunicats lliurats i les al·legacions rebudes.

2. Presentació d'al·legacions

Segons les mateixes Instruccions, es poden presentar al·legacions, tal i com estableix la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, a l’ article 79:

“Les persones interessades poden adduir, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, al·legacions i aportar documents o altres elements de judici. Les unes i els altres han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució corresponent.”

En el cas que considereu pertinent presentar qualsevol al·legació podeu fer-ho:

a) En rebre la comunicació de la direcció. (Període d’al·legacions de 5 dies).

En rebre la comunicació de la direcció del centre de la “incidència” (haver exercit el dret de vaga), amb acusació de rebuda, es pot al·legar que les hores durant les quals es va exercir el dret de vaga són només aquelles en les quals teníem al nostre horari activitats a realitzar específicament i de manera obligatòria al centre, és a dir, hores de docència i de permanència obligada i fixa. Aquesta al·legació es pot documentar bé amb una còpia del quadre horari setmanal o bé mitjançant una certificació individual de les hores de docència i activitats d'horari fix al centre el 17 de març demanada a la direcció.

L'al·legació s'ha de redactar tenint en compte l'esmentat article 1 de l’Ordre TRE/140/2010, d'11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que es presten als centres d'ensenyament públics dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya (DOGC núm. 5588 – 16/03/2010).

L'al·legació i la certificació són documents que l’òrgan competent haurà de tenir en compte al procediment administratiu.

b) En rebre la comunicació del descompte aplicat a la nòmina (Recurs d'alçada):

Si malgrat haver presentat al·legacions el descompte aplicat pel Departament d'Educació és sobre els havers de tota la jornada i no exclusivament de les hores de docència i activitats d'horari fix, cal:

- Obtenir còpia de la nòmina en la qual s’ha fet efectiu el descompte (ÈPOCA).
- Presentar el corresponent recurs d’alçada contra el descompte tot aportant còpia de les al·legacions presentades ara, altres documents que considereu oportuns i la còpia de la nòmina en la qual s’ha fet efectiu el descompte.

3. Fonaments jurídics sobre al·legacions.

a) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 35
Drets dels ciutadans
e) A formular al·legacions i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en el moment de redactar la proposta de resolució.

Article 78
Actes d’instrucció
1. Els actes d’instrucció necessaris per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, els ha de dur a terme d’ofici l’òrgan que tramiti el procediment, sens perjudici del dret de les persones interessades a proposar aquelles actuacions que requereixin la seva intervenció o constitueixin tràmits establerts legalment o reglamentàriament.

Article 79
Al·legacions
1 Les persones interessades poden adduir, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, al·legacions i aportar documents o altres elements de judici. Les unes i els altres han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució corresponent.
2 En tot moment les persones interessades poden al·legar els defectes de tramitació i, especialment, els que comportin paralització, infracció dels terminis assenyalats preceptivament o l’omissió dels tràmits que poden ser esmenats abans de la resolució definitiva de l’assumpte. Aquestes al·legacions poden donar lloc, si hi ha raons per a fer-ho, a l’exigència de la responsabilitat disciplinària corresponent.

b). Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres. Curs 2009-2010.

24.4 Faltes d'assistència o de puntualitat
En cas de vaga, finalitzada aquesta, el director o directora ha de fer servir l'aplicació telemàtica d'introducció i gestió de la informació de la vaga. Amb aquesta aplicació ha de confeccionar la relació d’incidències derivades de l’exercici del dret de vaga per part del personal, donar-la a conèixer individualment, amb acusament de rebuda, a les persones interessades i donar-los un termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini, ha de trametre telemàticament la relació del personal que ha exercit el dret de vaga per tal que es pugui fer la corresponent deducció de retribucions en la nòmina, i arxivar al centre els comunicats lliurats i les al·legacions rebudes.

c) Ordre TRE/140/2010, d'11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que es presten als centres d'ensenyament públics dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya (Departament de Treball).

Vista la convocatòria de vaga presentada pels sindicats USTEC-STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT i CGT que afecta el personal docent de l'ensenyament públic de Catalunya i que es durà a terme el proper dia 17 de març, durant les hores de docència i activitats d'horari fix als centres educatius de cada professional, i que en acte de mediació es fa constar que es consideraran afectades per la vaga només aquelles activitats que s'hagin de realitzar específicament en el centre...


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal