Decret de Direccions0

1082 23/04/2010, 09:50       #Mesa sectorial, #LEC, #Autoritat pública,

Ordre del dia:

1. Proposta d'Acord pel qual s'estableix l'homologació del component retributiu de lloc del complement específic dels funcionaris docents destinats a llocs de treball de serveis educatius dedicats específicament al suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social.

2. Projecte de Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

1.- Proposta d'Acord pel qual s'estableix l'homologació del component retributiu de lloc del complement específic dels funcionaris docents destinats a llocs de treball de serveis educatius dedicats específicament al suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social.

No hi ha cap canvi ni cap discussió en aquesta proposta que és tan sols una conseqüència de la LEC.

2. Projecte de Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

El Departament manifesta que hi haurà diverses comissions tècniques per debatre aquest projecte de decret i preparar una futura mesa sectorial i demana si els sindicats estarem disposats a tractar el tema.

ASPEPC·SPS demanem que se'ns faci arribar la redacció actual del projecte de decret d'autonomia de centres abans de decidir la nostra posició. El Departament accedeix i diu que enviarà als sindicats l'última versió que actualment és a la Comissió jurídica assessora. Davant d'això, ASPEPC·SPS manifesta que, si la negociació és real, no una pantomima, malgrat estar a les antípodes i no acceptar ni la filosofia ni el desenvolupament de cap dels dos Decrets -estretament interelacionats- estem disposats, com ho hem estat sempre, a fer un exercici de responsabilitat pensant en el professorat de secundària com ja vam fer durant les negociacions anteriors i en aquests quatre anys.

En la ronda de valoracions prèvies a la discussió de l'articulat que es produirà més endavant ASPEPC·SPS ha manifestat que el nou Decret serà una font de conflictes contínua i generarà "mala maror" en els centres a banda que, anunciem, la resposta a les possibles arbitrarietats que poden generar-se conduirà a un augment dels casos de denúncies judicials com a mesura de defensa per part del professorat.

ASPEPC·SPS ha deixat clar els punts que considera inacceptables però què precisament per aquesta raó vol negociar de veritat i no acceptar cap "diktat":

La potestat sancionadora del director cap al professorat:

"Article 12. Altres atribucions en matèria de personal.
1. Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat disciplinària en relació amb les faltes lleus del personal funcionari i laboral, docent i d’administració, que presti serveis al centre.
3. Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d’incoació d’expedients contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l’article 10.1, incisos f) i g). Sense perjudici que, en el seu cas, l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries concordants amb el seu cos i titulació, en la part de l’horari afectat per les mesures organitzatives provisionals.

La circumpscripció de l'autoritat pública només als directors (art. 4).

Recordem que, com ja hem dit, la consideració d’autoritat pública comporta la “presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions”. Amb el nou model disciplinari que atorga als directors la capacitat de sanció esmentada anteriorment, el professorat es trobarà en una clara situació d’indefensió davant les decisions de les direccions i la inspecció. La presumpció de veracitat de la direcció i de la inspecció en sancionar les preteses faltes del professorat blinden aquestes sancions: el professorat és culpable d'entrada, després ja veurem.

Suposem que un director/a decideix que som mereixedors d'una sanció. Si és per falta lleu la imposarà, i serà feina del professor/a demostrar que no n'és responsable. Si és per falta greu o molt greu, sol·licitarà la incoació del corresponent expedient -incloent-hi mesures cautelars, com preveu aquest decret i el d'Autonomia de Centres- amb el pes que atorga l'esmentada consideració d'autoritat pública.

La capacitat de selecció de personal, especialment pel que fa al personal interí i substitut.

"Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la plantilla de llocs de treball docents del centre i les seves modificacions, així com la proposta de llocs docents que s’han de proveir per concursos específics o pel sistema de provisió especial. (art.8c)

b) Formular la proposta de les plantilles de llocs de treball docent de manera concordant amb el projecte educatiu del centre

h) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent, i nomenar-lo d’acord amb el procediment establert pel Departament.

i) Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas. (art.10)

Calendari de reunions de comissions tècniques previstes:
Dimarts 27 a les 16:30h.
Dijous 29 a les 16h.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal