DOGC núm. 5632. FAS 2007 -distribució del fons del 0,3%-0

686 19/05/2010, 10:26       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1562/2010, de 12 de maig, de modificació de la Resolució EDU/311/2008, de 22 de gener, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2007. (Pàg. 38977)

RESOLUCIÓ

EDU/1562/2010, de 12 de maig, de modificació de la Resolució EDU/311/2008, de 22 de gener, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2007.

Per la Resolució EDU/311/2008, de 22 de gener, es va obrir convocatòria pública per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2007 (DOGC núm. 5069, de 13.2.2008) i es va destinar un import de 5.848.011,56 euros als esmentats ajuts.

Posteriorment, mitjançant la Resolució EDU/3591/2008, de 24 de novembre, es modificà l'anterior Resolució i es destinà un import màxim de 5.933.176,79 euros (DOGC núm. 5272, de 4.12.2008).

El punt 5.2 del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa general de negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per als anys 2005-2008, publicat al DOGC núm. 4517, de 24.11.2005, preveu la dotació d'un fons equivalent al 0,3% anual de la massa salarial de tots els empleats i empleades públics de l'àmbit d'aplicació de la Mesa general per als anys 2006, 2007 i 2008.

En desenvolupament d'aquesta previsió, l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari en relació amb la distribució del fons del 0,3% de la massa salarial del personal docent no universitari per a l'any 2008, de data 23 de juny de 2009, aprovat per l'Acord GOV/174/2009, de 27 d'octubre, i publicat al DOGC núm. 5494, de 29.10.2009, destina 1.864.210,18 euros per al fons d'acció social del personal docent no universitari convocat l'any 2008.

Per últim, l'acord de la Comissió d'acció social de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari, d'11 de novembre de 2009, aprova la distribució del fons del 0,3% corresponent al fons d'acció social del personal docent no universitari convocat l'any 2008, per la qual cosa cal modificar l'import que s'hi destina a la corresponent convocatòria.

D'altra banda, per aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i d'acord amb les instruccions de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, la informació completa sobre el resultat individual de la convocatòria només s'ha de poder consultar pels interessats.

Per tot l'exposat, en ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent, i a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

—1 Modificar el punt 2 de la Resolució EDU/311/2008, de 22 de gener, en el sentit d'incrementar en 1.864.210,18 euros l'import que es destina al fons d'acció social del personal docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'any 2007.

—2 Modificar l'annex de la Resolució EDU/311/2008, de 22 de gener, pel que fa als imports i percentatges assignats en les bases específiques de cadascuna de les modalitats d'ajut, en el sentit que s'especifica a l'annex d'aquesta Resolució, i distribuir l'increment a percebre, desglossat per modalitats d'ajut, d'acord amb el que s'hi detalla.

—3 El director general de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta de la Comissió d'acció social del personal docent no universitari, dictarà la corresponent resolució de concessió d'ajuts que detallarà els imports o percentatges màxims concedits per a cada tipus d'ajut, així com la quantia global dels ajuts admesos, i es publicarà al DOGC.

La informació individual del resultat de la convocatòria referent a cada un dels sol·licitants només serà accessible per via telemàtica a través de l'adreça electrònica del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

La persona interessada haurà d'identificar-se emprant l'usuari i la contrasenya que utilitzi per accedir al portal EPOCA, o qualsevol certificat digital reconegut per CATCert que l'identifiqui personalment.

L'accés a la informació únicament serà possible dins del termini d'interposició dels recursos.

Contra la resolució del director general de Recursos del Sistema Educatiu, que exhaurirà la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

—4 La despesa es pagarà amb càrrec a la partida pressupostària EN03 D/233000100/4210/2009 del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar des l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons allò que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de maig de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

IM=Import màxim convocatòria 2008; IB=Import brut convocatòria 2008; IF=Import final màxim amb increment de 0,3%; IM= increment màxim.

Modalitat d'ajut

IM

IB

IF

Diferència

IM

Persones amb disminució entre el 33% i el 64%

Fix de 361 euros

361 euros

441,17 euros

80,17 euros

22,21%

Persones amb disminució igual o superior al 65%

Fix de 602 euros

602 euros

735,70 euros

133,70 euros

22,21%

Ascendents dependents

Màxim 350 euros

323,11 euros

427,82 euros

104,71 euros

32,41%

Colònies d'esplai

Màxim 49 euros

45,22 euros

59,87 euros

14,65 euros

32,40%

Defunció

Fix de 1.805 euros

1.805 euros

2.205,87 euros

400,87 euros

22,21%

Estudis universitaris

Màxim 241 euros/fill

222,41 euros

294,47 euros/fill

72,06 euros

32,41%

Llar d'infants

Màxim 40 euros/mes

36,92 euros

48,88 euros/mes

11,96 euros

32,42%

Natalicis i adopcions

Màxim 241 euros

222,41 euros

294,47 euros

72,06 euros

32,41%

Reducció de diòptries

Màxim 271 euros

250,10 euros

331,14 euros

81,04 euros

32,40%

Sepeli

Fix de 455 euros

455 euros

556,05 euros

101,05 euros

22,21%

Tràmits d'adopció

Màxim 211 euros

194,73 euros

257,84 euros

63,11 euros

32,41%

Malaltia celíaca

Màxim 250 euros

230,72 euros

305,49 euros

74,77 euros

32,41%

Excepcional

-

902 euros

1.102,33 euros

200,33 euros

22,21%

Tractament odontològic

Màxim 902 euros

18,45%

1.194,94 euros

segons despesa

32,50%

Ortodòncia

Màxim 902 euros

18,45%

1.194,94 euros

segons despesa

32,49%

Pròtesis

Màxim 902 euros

18,45%

1.106,36 euros

segons despesa

32,51%

Tractament de foniatria

Màxim 902 euros

18,45%

465,40 euros

segons despesa

34,19%

Tractament de psicoteràpia

Màxim 902 euros

18,45%

1.210,26 euros

segons despesa

34,19%

Tractament de fertilitat

Màxim 902 euros

18,45%

1.194,94 euros

segons despesa

32,48%

(10.131.135)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal