Novetats en les Instruccions d'inici de curs de Secundària0

2045 20/05/2010, 13:19       #Mesa sectorial, #LOGSE, #LOE,

Ordre del dia:

1.- Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres públics de secundària curs 2010-2011.

1.- Aportacions d'ASPEPC·SPS al text amb les novetats en les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de secundària, curs 2010-2011

1. Els representats d’ASPEPC·SPS a la Mesa han manifestat la seva oposició frontal al fet que no quedi estipulat un mínim d’hores de reducció atribuïdes als càrrecs de coordinació i al professorat membre del consell escolar i que la seva atribució depengui de la decisió de les direccions en funció del “projecte del centre”.

2. També han demanat la supressió de la instrucció següent:
“21. Criteris de distribució de grups i horaris: segons les instruccions "en l’organització de l’atenció docent cal equilibrar l’especialització curricular amb la necessària globalitat de l’acció educativa" (sic)

S’ha recordat al departament que la normativa vigent –citada a més en el document presentat pel departament mateix- només preveu l’especialitat docent adquirida per oposició i/o habilitació com a criteri d’assignació de les matèries que cal impartir i no parla de la “globalitat”, de les “àrees àmbits i altres eufemismes per no dir, directament i clara, reducció de l’educació secundària a primària.

3. S’ha demanat un aclariment sobre què hem d’entendre per “encàrrecs de serveis” per part de la direcció. Només se’ns ha posat, a títol d’exemple, la possibilitat de fer-nos assistir a alguna activitat formativa interessant per al centre. Exemple curiós, si més no, quan hom recorda que el departament mai ha permès realitzar activitats formatives dins del nostre horari lectiu. Tot i no saber què pugui ser un “encàrrec de serveis” si volem recalcar:

  • Es computaria dins de les “6 hores, no sotmeses necessàriament a horari fix, per a reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, organització i execució de les accions que ofereixi el centre en el marc del programa Qualifica’t i altres encàrrecs que en el marc de les seves funcions li faci el director/a del centre” (22.1)
  • Està subjecte a les següent condicions:

    - L’acord del professor/a i s si escau, del departament afectat.
    - La conformitat del consell escolar escoltats els arguments del departament (en encàrrecs que afectin alguna matèria que li és pròpia), del claustre de professors (en encàrrecs que afectin els aspectes docents generals del centre) o de l’equip directiu (en qualsevol cas), (24.4)
    - La comunicació al claustre de professors i, en relació mensual, a la Inspecció d’Educació.
    - No pot superar els cinc dies lectius a l’any per professor o professora, llevat que es refereixin a activitats de formació incloses en el Pla de formació permanent que no afectin l’horari lectiu dels alumnes.

2.- Relació de les principals novetats de les properes Instruccions


(es cita num. d’apartat del document)

1. Els centres han de formular llur carta de compromís educatiu.

3.1
- Acció tutorial: Elaboració d’un document orientador per l’alumnat que acaba l’etapa d’ESO (Art.17 ordre EDU/295/2008 de 13 de juny) sobre llurs opcions acadèmiques i professionals.
- L’orientació al batxillerat ha de tenir en comte els canvis en l’estructura de les Pau.

3.2.4.Orientacions i informació sobre l’elaboració de plans individualitzats. (Ordre EDU/295/2008) a la web “currículum i organització / Àmbits / Atenció a la diversitat / Plans individualitzats.”

3.2.7.2. L’avaluació dels alumnes amb plans individualitzats es referirà a aquest pla.

3.7.1.1
- Possibilitat excepcional d’autoritzar plans individuals que comportin ampliació o reducció de la durada de l’etapa.
- Possibilitat excepcional d’autoritzar plans individuals per a alumnes amb dedicació intensiva a l’esport encara que no tinguin el preceptiu certificat del Consell Català de l’esport.

3.7.12. Regulació de l’exempció de la qualificació de la matèria de llengua catalana a batxillerat. Aquesta exempció no comporta automàticament l’exempció de la corresponent prova a les PAU que l’alumne/a haurà de sol·licitar directament a l’oficina d’Organització de les PAU.

3.9 Regulació de la incorporació (excepcional) d’alumnat menor de 16 anys als estudis a distància.

5. Programes educatius: Inclusió d’un nou programa educatiu “d’Educació ambiental i per a un desenvolupament sostenible”.

10 Programacions
10.2. Ampliació de les orientacions a través d’internet: “currículum i organització: ensenyaments/Batxillerat/Orientacions.

11. Organització del currículum
- Inclusió de les instruccions per al càlcul de la qualificació mitjana d’ESO
- Instruccions per al pas d’alumnes del batxillerat LOGSE al batxillerat LOE
- Adequació de l’oferta de batxillerat a la nova vinculació de les matèries a les PAU.

12.9 Competències bàsiques
- Dates de la les proves d’avaluació diagnòstica (LOE) de tercer d’ESO. (Octubre 2010)
- Dates de les proves d’avaluació de l’ESO (4t.curs). No  es poden programar activitats fora dels  centres en aquests dies. (Abril 2011).
- Dates de les proves d’avaluació d’educació primària (6è curs). (Maig 2011).

12.10.2 Termini de presentació de projectes didàctics de centre.
12..1 Avaluació ESO.
Regulació de l’obtenció del títol de graduat per a alumnes d’educació especial.
12.12.2
Regulació del tractament de les reclamacions per les qualificacions d’ESO.
Les reclamacions s’han de presentar per escrit en un termini de 48 hores.
Si hi ha recurs a la resolució de la direcció del centre, s’haurà de presentar en escrit del recurrent presentat per mitjà de la direcció del centre a la direcció dels SSTT o a l’òrgan competent del consorci d’Educació de Barcelona en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució que el centre fa arribar a l’interessat /da.
Cal conservar registre de tots els “elements que (el professorat) ha utilitzat per avaluar i que cal que conservi al centre o que hagi retornat als alumnes tots els elements escrits”.

13.2 Currículum de batxillerat. Regulació de l’oferta a “distància” de matèries no impartides als centres i Dates d’inscripció d’alumnes a l’IOC: entre el 2 i el 7 de setembre de 2010.

13.7 Exempció del treball de recerca dels alumnes procedents d’altres comunitats autònomes.

13.8.7 Permanència a primer de batxillerat i l’elaboració de plans individuals.
13.8.8 Instruccions per a la permanència a segon de batxillerat i sol·licitud d’anul·lació de les qualificacions per tal de repetir el curs sencer.

13.9. Organització del batxillerat en tres cursos.

13.10.4 Incorporació d’alumnes del batxillerat LOGSE al batxillerat LOE.

13.10.5 Incorporació d’alumnes del COU al batxillerat LOE.

13.16 Procediment en cas de reclamacions per qualificacions finals de batxillerat.
Els centres hauran d’establir un dia perquè el professorat atengui les reclamacions. Si l’alumnat no està d’acord amb la seva resolució, podrà reiterar la reclamació per escrit adreçat al director/a el mateix dia o l’endemà.
“cal que el professorat mantingui un registre de tots els elements que ha utilitzat per qualificar i cal que conservi al centre, o que hagi retornat als alumnes, tots els elements escrits” (sic.)

14A Regulació dels cicles formatius LOGSE.

14A.9.2 Admissió d’alumnes segons la modalitat de batxillerat cursada.
14.B Regulació del cicles formatius LOE.
15. Precisió de l’ordre en el qual s’han de cursar els crèdits en les ensenyaments esportius.
15.5.5.3 Avaluació de la modalitat intensiva
15.10 Condicions d’accés als ensenyaments d’esports.

16. Regulació dels Programes de qualificació professionals partir del Decret 140/2009 de 8 de setembre.
16.2.5 Centres que poden impartir els mòduls C.
16.4.4 Permanència (excepcional) als PQPI.
16.5 Durada dels mòduls.
16.8 Reconeixement i titulació.

19. Dates de les proves extraordinàries d’ESO i de les PAU.
Organització de l’horari dels centres a partir del 16 de Juny.

21. Criteris de distribució de grups i horaris: segons les instruccions, “en l’organització de l’atenció docent cal equilibrar l’especialització curricular amb la necessària globalitat de l’acció educativa” (sic.)
IMPORTANT:
21.1 Criteri legal. L’especialitat docent; referents normatius en aquest apartat.
21.1.2 Agrupaments “flexibles”.
21.1.4 assignació de les matèries Educació per a la ciutadania i Educació eticocívica.
21.3.2 ATENCIÓ: Desaparició dels mínims de reducció horària per a la coordinació i els professors membres del consell escolar.
22.2 Reducció horària per al professorat major de 55 anys.
Ara si podrà assumir càrrecs com cap d’estudis però en aquest as no podrà gaudir d’aquesta reducció.

27. Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadístics.

33. Assegurança escolar. Canvis en la normativa: tramitació de la targeta sanitària europea per desplaçaments dins de la Unió Europea.
33.3 Nou model de comunicació d’accident laboral.

38 Normativa sobre protecció de dades. (pendent de publicació).

39.2 Instruccions sobre la “carta de compromís educatiu”.

41 S’afegeix com a prioritat dels plans de formació de zona el treball en “entorns digitals”.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal