DOGC núm. 5651. Retirada de la reducció de les dues hores lectives als majors de 55 anys0

1343 16/06/2010, 10:12       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1943/2010, de 14 de juny, de modificació de la Resolució EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010/2011. (Pàg. 46311)

RESOLUCIÓ

EDU/1943/2010, de 14 de juny, de modificació de la Resolució EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010/2011.

Per la Resolució EDU/52/2010, de 7 de gener, es van dictar instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010/2011, previstes a l'Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 17 de novembre de 2005, aprovat pel Govern el 22 de novembre de 2005.

El punt 7 de l'Acord del Govern d'1 de juny de 2010 pel qual s'adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de personal en l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya, modifica temporalment el punt 1.3 sobre les condicions específiques de l'horari setmanal per als més grans de 55 anys de l'esmentat Acord de la Mesa sectorial, en el sentit que les hores de reducció s'aplicaran fora de l'horari lectiu amb alumnat i dins l'horari fix de permanència al centre per part del professorat.

Aquesta modificació comporta la necessitat de modificar la Resolució EDU/52/2010, esmentada.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Modificar el punt 3 de l'annex de la Resolució EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010/2011, que queda redactat de la manera següent:

"—3 Condicions específiques de l'horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

3.1 El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d'Educació, que tingui més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari, pot disposar d'una reducció de dues hores setmanals dins del seu horari fix de permanència en el centre i fora de l'horari lectiu amb alumnat, per fer activitats d'una altra naturalesa, no sotmeses necessàriament a horari fix. En els instituts les quatre hores no lectives dins l'horari fix es destinaran a reunió setmanal de departament o seminari i entrevistes amb pares i mares, a més de donar resposta a necessitats de guàrdia i altres vigilàncies.

El personal funcionari docent que reuneixi els requisits d'aquest apartat destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins del seu horari fix de permanència i fora de l'horari d'atenció directa a l'alumnat per fer activitats d'una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

3.2 Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar a qui tingui en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

3.3 L'edat mínima per al gaudiment d'aquesta disminució de jornada s'ha d'haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.".

—2 Modificar el punt 4 de l'annex de la Resolució EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010/2011, que queda redactat de la manera següent:

"—4 Procediment per demanar la sol·licitud de disminució de la jornada dins l'horari fix no lectiu per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys

4.1 Les sol·licituds presentades amb anterioritat a la publicació d'aquesta Resolució es consideren presentades d'acord amb aquesta nova regulació i es resoldran segons el que estableix el punt 3, a excepció del cas que la persona interessada presenti la seva renúncia abans del 30 de juny de 2010.

4.2 Les resolucions dels directors dels Serveis Territorials o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona emeses d'acord amb la Resolució EDU/52/2010 queden sense efectes.

4.3 Les persones interessades en acollir-se a aquesta disminució de la jornada dins l'horari fix no lectiu setmanal que no van presentar una sol·licitud segons el que establia la Resolució EDU/52/2010, han de presentar una sol·licitud adreçada al/a la director/a dels serveis territorials de què depenguin abans del 30 de juny de 2010.

El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d'internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona.

4.4 Abans del 15 de juliol de 2010, el/la directora/a del servei territorial corresponent o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona ha d'emetre la resolució en què autoritzi la disminució de l'horari fix no lectiu de permanència al centre, si escau, des de l'1 de setembre de 2010 al 31 d'agost de 2011.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada i al/a la director/a del centre on aquesta estigui destinada durant el període de gaudiment d'aquesta disminució.

4.5 La disminució de dues hores setmanals en horari fix no lectiu al professorat és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.".

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de juny de 2010

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(10.158.037)

Relacionat

Mesa Sectorial de 25 de maig. El Departament retira la reducció dels majors de 55 anys i redueix les reduccions per coordinacions

RESOLUCIÓ EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010-2011.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal