DOGC núm. 5653. Línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació -modificació- 0

871 18/06/2010, 08:19       #Retribucions, #DOGC,

ORDRE EDU/341/2010, de 10 de juny, de modificació de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010. (Pàg. 47108)

ORDRE

EDU/341/2010, de 10 de juny, de modificació de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010.

L'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, va aprovar les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i va obrir la convocatòria pública per a l'any 2010 (DOGC núm. 5582, de 8.3.2010).

La base específica 4.1 del programa G (codi 221G EN07) de l'annex 2, de la línia de subvencions i projectes adreçada als centres educatius, destina un import d'1.093.860,00 euros a la concessió de subvencions a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països.

D'altra banda, la base específica 4.1 del programa C (codi 224C EN04) de l'annex 2, de la línia de subvencions adreçada a les entitats i associacions, destina un import de 800.000,00 euros a la concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes.

Atès l'elevat nombre de sol·licituds presentades, i atès que es disposa de fons suficients per donar resposta a totes les activitats compromeses, és necessari incrementar l'import màxim previst inicialment en ambdós programes de subvenció.

Així mateix, és convenient permetre les entitats municipals descentralitzades paticipar, com a possibles beneficiaries, en el programa C (codi 225C EN04) de l'annex 2, de la línia de subvencions adreçada als ajuntaments titulars de llars d'infants per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.

Per últim, convé matisar l'àmbit d'aplicació temporal de la coresponsabilització prevista amb els ajuntaments, en els programes de subvenció Escoles Obertes, codi 225B EN04 i codi 224C EN04, adreçats a ajuntaments i a associacions de mares i pares d'alumnat, respectivament.

Per això, d'acord amb el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Article 1

Modificar l'article 6, l'últim paràgraf de la base específica 1.1 del Programa C de la línia de subvencions adreçada a les entitats i associacions (codi 224C EN04), i la base específica 2.2 del Programa B de la línia de subvencions adreçada als ajuntaments (codi 225B EN04), de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, en el sentit que allà on diu “ajuntaments que hagin signat o signin un conveni de coresponsabilització l'any 2010”, ha de dir “ajuntaments que tinguin signat un protocol de coresponsabilització l'any 2010”.

Article 2

Modificar la base específica 4.1 del programa G de la línia de subvencions i projectes adreçada als centres educatius, per a la concessió de subvencions a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països (codi 221G EN07), de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, en el sentit d'ampliar en 161.253,00 euros l'import previst inicialment, destinant, per tant, un import total màxim d'1.255.113,00 euros.

La quantitat de 161.253,00 euros es finançarà amb càrrec a l'aplicació EN07 D/480000900/4250/0042 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.

Article 3

Modificar la base específica 4.1 del programa C de la línia de subvencions adreçada a les entitats i associacions, per a la concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, per a l'organtizació de l'activitat Escoles Obertes (codi 224C), de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, en el sentit d'ampliar en 100.000,00 euros l'import previst inicialment, destinant, per tant, un import total màxim de 900.000,00 euros.

L'import de 100.000,00 euros es destina a incrementar l'import corresponent a les activitats realitzades durant el període de juny i/o setembre 2010, i es finançarà amb càrrec a l'aplicació EN04 D/480000100/4250/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.

Article 4

Modificar la base específica 2.1 del programa C de la línia de subvencions adreçada als ajuntaments, per a la concessió de subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04), de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, en el sentit d'incloure com a possibles beneficiaries de la subvenció, juntament amb els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades.

Les entitats municipals descentralitzades amb personalitat jurídica pròpia que vulguin sol·licitar la subvenció, han de fer-ho per a aquelles llars d'infants de les quals en siguin titulars o per a les quals tinguin delegada explícitament la competència per participar en aquesta convocatòria. Així mateix, han de tenir capacitat legal per actuar com a beneficiaries de la subvenció en els termes previstos en les bases generals i específiques de la convocatòria, i en la resta de normativa reguladora de les subvencions.

Les entitats municipals descentralitzades que s'acullin a la convocatòria han d'ajuntar a la sol·licitud, a més de la resta de documentació, còpia compulsada del NIF i, si no són titulars, del document de delegació de competències que acrediti aquesta circumstància.

Totes les referències fetes als ajuntaments en les bases, s'entenen efectuades a les entitats municipals descentralitzades, les quals assumeixen les obligacions i funcions assignades als ajuntaments en la gestió de la convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de juny de 2010
Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(10.161.050)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal