DOGC núm. 5657. Regulació borsa de treball -modificació0

891 25/06/2010, 20:06       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2066/2010, de 16 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/1345/2010, de 26 d'abril, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Educació per al curs de 2010-2011.

RESOLUCIÓ

EDU/2066/2010, de 16 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/1345/2010, de 26 d'abril, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Educació per al curs de 2010-2011.

El dia 14 de juny de 2010 s'ha fet pública als taulers d'anuncis dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona, així com a la pàgina d'internet http://www.gencat.cat/educacio la llista definitiva dels candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitució en centres docents públics de titularitat del Departament d'Educació per al curs 2010-2011.

En conseqüència,

Resolc:

Modificar la base 1.2.2 de la Resolució EDU/1345/2010, de 26 d'abril, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Educació per al curs de 2010-2011, que queda redactada de la manera següent:

“Durant la primera quinzena del mes de juny s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona, així com a la pàgina d'internet http://www.gencat.cat/educacio, la llista definitiva a què fa referència l'apartat 1.1, amb la mateixa informació prevista per a la llista provisional esmentada a l'apartat 1.2.1 anterior. El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que hi hagi al registre informàtic el dia 2 de juny de 2010.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de juny de 2010

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(10.168.137)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal