DOGC núm. 5658. Premis Catalunya d'Educació -convocatòria-0

459 28/06/2010, 09:20       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2103/2010, de 17 de juny, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2010. (Pàg. 49591)

RESOLUCIÓ

EDU/2103/2010, de 17 de juny, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2010.

Mitjançant el Decret 247/2001, de 12 de setembre (DOGC núm. 3481, de 27.9.2001), es van crear els Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana. D'acord amb l'article 2 del Decret esmentat, la convocatòria dels premis s'ha de fer pública mitjançant una resolució del conseller d'Educació.

D'altra banda, mitjançant l'Ordre EDU/281/2010, de 7 de maig (DOGC núm. 5629, de 14.5.2010), s'estableixen els requisits legals per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professors o professores, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponent a l'any 2010.

—2 Aquesta convocatòria es regeix pel Decret 247/2001, de 12 de setembre, de creació dels Premis Catalunya d'Educació, i per les bases que conté l'Ordre EDU/281/2010, de 7 de maig, per la qual s'estableixen els requisits legals per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professors o professores, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana.

—3 D'acord amb l'Ordre EDU/281/2010, de 7 de maig, abans esmentada, es podrà concedir el premi en cadascuna de les tres categories següents:

a) Premi Marta Mata: mestres, professores o professors que per la seva trajectòria personal i professional han excel·lit en l'exercici de la seva tasca docent.

b) Centres educatius que imparteixen ensenyaments de règim general o especial i que han dut a terme experiències reeixides d'innovació pedagògica.

c) Institucions que han contribuït al procés de construcció d'una escola catalana de qualitat al servei de la societat catalana i que s'han distingit per la defensa de l'educació i els seus valors.

—4 Poden presentar propostes de concessió dels premis les persones, les entitats i les institucions que consten a l'article 2 de l'Ordre EDU/281/2010, de 7 de maig.

—5 El termini de presentació de les propostes de concessió dels premis comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 13 de setembre de 2010.

Els interessats han de presentar la proposta mitjançant una carta adreçada al conseller d'Educació i han d'emplenar el formulari electrònic que es troba a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, és requerirà les persones, entitats i institucions que hagin presentat propostes que no reuneixin tots els requisits establerts, perquè en el termini de 10 dies esmenin la falta o les faltes, o bé presentin la documentació necessària, en el benentès que, si no ho fan, s'entendrà que desisteixen de la seva petició i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

—6 D'acord amb l'article 3 del Decret 247/2001, de 12 de setembre, els premis consistiran en un diploma acreditatiu i en el lliurament de les quantitats següents: 12.000,00 euros en les categories a) i b), i 6.000,00 euros en la categoria c). Així mateix, es podrà concedir un premi, amb caràcter extraordinari, per l'excepcionalitat de la personalitat, del centre educatiu o de la institució, dotat amb la quantitat que correspongui a la categoria del premi extraordinari atorgat, és a dir, fins a un màxim de 12.000,00 euros.

—7 Els premis es concediran per un import total màxim de 42.000,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/483000100/4240/0000 del centre gestor EN04 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

—8 El veredicte del jurat serà inapel·lable, i es donarà a conèixer en el decurs d'un acte solemne.

—9 La concessió del premi requerirà la conformitat de la persona, del centre educatiu o de la institució premiada.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de juny de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(10.167.135)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal