DOGC núm. 5686. Autonomia dels centres educatius0

4456 05/08/2010, 14:25       #DOGC,

DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. (Pàg. 61485)

D'acord amb l'article 131 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en matèria d'ensenyament no universitari, la Generalitat de Catalunya té competències exclusives, compartides i d'execució.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix, en el seu article 2.3.c) que l'autonomia de cada centre és un dels principis organitzatius que regeixen el sistema educatiu. Així mateix, en l'article 2.3.a) s'indica que un dels altres principis organitzatius del sistema educatiu és el funcionament integrat i la gestió descentralitzada. La mateixa Llei dedica el títol VII als principis generals que regeixen aquesta autonomia, a la seva primera concreció per als centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya i a dotar els centres públics d'un marc específic per exercir-la.

La finalitat d'aquest Decret és aplicar els preceptes que estableix la Llei per tal que l'exercici de l'autonomia de cada centre sigui compatible amb el funcionament integrat del sistema, concordant amb el conjunt de principis que el regeixen d'acord amb l'article 2 de la Llei d'educació, en un marc de gestió descentralitzada . El funcionament del sistema educatiu ha de fer possible l'assoliment dels seus objectius tal com es determinen a la Llei d'educació: adequar l'acció educativa per millorar el rendiment escolar en l'educació bàsica, estimular la continuïtat en els estudis postobligatoris i adequar-se als requeriments de la societat del coneixement. I fer-ho tot atenent la diversitat, avançant en la inclusió escolar de tot l'alumnat, en un context d'universalitat i d'equitat atenent els principis rectors del sistema educatiu que estableix la Llei d'educació.

Tant la Llei d'educació com aquest Decret que la desplega fan una opció decidida perquè sigui en l'àmbit del centre i de la seva direcció on se situï l'eix central de la presa de decisions i que en tot cas sigui des del centre, en exercici dels seus marges d'autonomia, que se situïn de manera distribuïda entre el seu personal professional les diverses preses de decisió. En definitiva, els preceptes del Decret se situen en un context de lideratge fort i distribuït de les direccions i en un procés d'enfortiment institucional de cada centre educatiu.

Atesa la diversitat d'aspectes a què es pot referir l'autonomia dels centres, s'entén que aquest Decret tingui preceptes que afecten tots els centres del sistema educatiu, preceptes d'aplicació restringida als centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya o que imparteixen altres ensenyaments sostinguts amb fons públics i, finalment, preceptes que es refereixen exclusivament als centres públics dels quals és titular la Generalitat.

Entre els primers, cal destacar aquells que, d'acord amb la llei, delimiten l'exercici de l'autonomia pedagògica i que estan basats en les garanties que l'Administració educativa dóna en ordre a la validesa dels títols corresponents als ensenyaments impartits per qualsevol centre.

Els preceptes que s'apliquen exclusivament als centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya o que imparteixen altres ensenyaments sostinguts amb fons públics, que constitueixen els títols 1 i 4 d'aquest Decret, concreten el que preveu la llei en matèria de règim jurídic del projecte educatiu de cada centre (articles 94 i 95 de la Llei d'educació, en connexió amb l'article 91) i dels trets generals que defineixen els àmbits de l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió de tots aquests centres (articles 97, 98 i 99 de la Llei d'educació, respectivament). L'exercici de l'autonomia de cadascun d'aquests es desenvolupa en torn del seu projecte educatiu i s'articula, entre altres instruments, a través de les concrecions curriculars del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del centre. Aquestes normes, que d'acord amb la Llei d'educació, són presents en els diversos àmbits d'actuació de cada centre, i que aquest ha d'elaborar i aprovar, tenen un marc i uns continguts mínims que, d'acord amb la Llei, aquest Decret estableix i sistematitza.

Els preceptes que només regeixen per als centres públics de la Generalitat són aquells que resulten de la concreció i desplegament dels articles 101, 102 i 103 de la Llei d'educació, sobre l'exercici precís de l'autonomia organitzativa, de gestió de personal i de gestió econòmica, i el que, per connexió, resulta del desplegament de les previsions contingudes en el títol X de la Llei d'educació en matèria de govern dels centres públics. Aquests preceptes es recullen en el títol 2 (direcció i organització del centre) i en el títol 3 (direcció i autonomia de gestió).

Tal com prescriu la Llei d'educació, la direcció del centre adquireix un paper de lideratge global en l'acció dels centres públics. Aquest lideratge té per referent la concreció del projecte educatiu formulada en el projecte de direcció que, per accedir al càrrec, el director o directora del centre ha hagut d'elaborar i defensar. Si bé no és matèria d'aquest Decret la regulació específica de les direccions dels centres públics, sí que li correspon precisar la funció del projecte de direcció en el centre, un cop es nomena el director o la directora corresponent.

Tanmateix, s'ha de tenir en compte que el desplegament dels principis que ordenen l'exercici de l'autonomia dels centres educatius es fa en el context de participació en el control i gestió dels centres sostinguts amb fons públics que, establert per precepte constitucional, és regulat en els seus aspectes nuclears per la legislació orgànica en la matèria i recollit i precisat en la Llei d'educació. En conseqüència, aquest Decret ha de recollir, i articular en els aspectes reglamentaris, la participació dels sectors de la comunitat escolar en el control i gestió dels centres sostinguts amb fons públics, cosa que fa en termes generals en el títol 1 i específicament per als centres públics en el títol 2.

Finalment, en la mesura que exercir l'autonomia va indissolublement lligat a l'avaluació de resultats i de processos, el títol 4 del Decret estableix els trets generals dels processos avaluadors del centre i dels seus efectes, sense perjudici del que s'estableixi en cada cas en la regulació específica, que correspon al Govern i, si escau, al Departament, tant pel que fa a l'acció de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació com pel que fa a la determinació dels centres de referència educativa, a la carrera docent del professorat i als altres aspectes en què incideix l'avaluació d'acord amb l'article 186 de la Llei d'educació.

L'exercici de l'autonomia dels centres educatius i els àmbits de presa de decisions que els comporta queden delimitats en aquest Decret. A més, el desenvolupament de l'autonomia dels centres educatius condiciona també les actuacions de l'Administració educativa, en la qual els criteris necessaris de transparència i objectivitat sovint s'han confós amb criteris d'uniformitat. L'evolució autònoma de cada centre, en el marc del que preveu aquest Decret, comportarà forçosament la singularització, objectiva i transparent, de les actuacions administratives que s'hi refereixin.

Amb l'entrada en vigor d'aquest Decret, són derogats en la seva pràctica totalitat els reglaments orgànics de centre públic, entre altres disposicions fins ara vigents. Tanmateix, això no significa que els centres públics hagin de modificar la seva estructura i el seu funcionament de manera immediata. Les previsions de les disposicions transitòries del Decret ordenen prioritats i donen marge temporal suficient per a aquestes modificacions eventuals.

D'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya i de la Comissió de Govern Local, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques;

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:


DOGC núm. 5686

Barcelona, 3 d'agost de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal