DOGC núm. 5746. Consulta i modificació de les dades registrades a la borsa de treball 0

1682 02/11/2010, 08:55       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3463/2010, de 22 d'octubre, per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent. (Pàg. 79849)

L'actualització de dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics.

Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de treball (del dia 9 al 17 de novembre, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ

EDU/3463/2010, de 22 d'octubre, per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

Mitjançant la Resolució EDU/1345/2010, de 26 d'abril, es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics per al curs 2010-2011 ( DOGC núm. 5619, de 30.4.2010) modificada per la Resolució EDU/2066/2010, de 16 de juny (DOGC núm. 5657, de 25.6.2010).

El punt 6.1 de la Resolució EDU/1345/2010, de 26 d'abril, estableix el procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Educació.

Per tal que les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent puguin actualitzar les seves dades,

Resolc:

Establir un nou termini consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Educació, http://www.gencat.cat/Educacio (a partir d'aquí, entreu a l'apartat Borsa de treball de personal docent/Consulta i modificació de dades). Aquest termini anirà del dia 9 al 17 de novembre, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar, potestativament, recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 d'octubre de 2010

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(10.293.151)

Més informació

Altres articles sobre Interins i Substituts

Departament d'Educació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal