DOGC núm. 5756. Procediment disciplinari sumari del professorat0

5450 16/11/2010, 09:35       #DOGC,

ORDRE EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics. (Pàg. 83745)

ORDRE

EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics.

L'article 50.4 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), i l'article 12 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, d'11.11.2010), determinen, en relació amb els centres públics dels quals és titular la Generalitat, que correspon al director o directora del centre imposar sancions disciplinàries per les faltes lleus que es relacionen a l'article 117 del Text únic de la Llei de funció pública de l'Administració de la Generalitat aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, comeses per personal del centre en relació amb els seus deures i obligacions. Estableix també que ha de fer-se pel procediment disciplinari sumari regulat en el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que el Departament d'Educació adaptarà a les característiques específiques dels centres educatius.

Amb aquests efectes, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, i a proposta de la Secretaria General del Departament,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

L'adaptació del procediment disciplinari sumari previst en el Text únic de la Llei de funció pública aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 i regulat en el Reglament de règim disciplinari de la funció pública aprovat pel Decret 243/1995, a les característiques específiques dels centres educatius públics és d'aplicació a l'exigència de responsabilitats disciplinàries per faltes lleus presumptament comeses pel personal funcionari de carrera, funcionari interí i personal substitut en règim administratiu que exerceix en els esmentats centres.

Article 2

Competència de la direcció del centre educatiu

Correspon al director o la directora del centre educatiu la resolució dels expedients disciplinaris sumaris per faltes lleus així com, si escau, el nomenament de les persones que els han d'instruir, entre els funcionaris de carrera que en depenen.

Article 3

Actuacions preliminars. Plec de càrrecs

1. Quan el personal funcionari realitzi un acte que pugui ser constitutiu de falta lleu, a judici del director o directora del centre en el qual presti els seus serveis, aquest ha de procedir en el termini més breu possible a obtenir les dades complementàries i realitzar les comprovacions que es considerin necessàries per tal d'aclarir els fets, i si escau, mitjançant la presa de declaració dels funcionaris o funcionàries afectats.

2. Si d'aquestes actuacions preliminars es dedueix una presumpta infracció, l'òrgan esmentat ha de formular immediatament el corresponent plec de càrrecs, que haurà de contenir els fets imputats, la falta que es consideri comesa, la responsabilitat de la persona inculpada i la sanció prevista en el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat per a la falta de què es tracti.

3. En la tramitació d'aquest tipus de procediment, no cal el nomenament formal d'un instructor quan els fets no hagin de constituir més que falta lleu.

4. Tanmateix, si es nomena instructor, aquest restarà sotmès a les normes relatives a l'abstenció i a la recusació establertes pel procediment disciplinari ordinari.

Article 4

Al·legacions de l'interessat

Del plec de càrrecs s'ha de donar trasllat a la persona inculpada per tal que en el termini de cinc dies formuli les al·legacions que consideri convenients per a la seva defensa, proposi les proves de les quals intenta fer-se valer i efectuï, si és el cas, la seva compareixença.

Article 5

Pràctica de la prova

1. Les diligències de prova que siguin declarades pertinents s'han de practicar en el termini de cinc dies.

2. Només s'ha d'acceptar la realització de les proves el resultat de les quals pugui modificar, substancialment, la qualificació provisional de la responsabilitat del funcionari.

Article 6

Resolució

1. Tot seguit i en el termini de tres dies, el director o directora ha de dictar resolució, que posa fi al procediment sumari.

2. La resolució ha de donar resposta a totes les qüestions plantejades, inclòs el resultat i valoració de les proves practicades, especificar la responsabilitat, la tipificació de la falta, la sanció aplicable i el moment i la forma del seu compliment, o declarar la manca de responsabilitat de l'inculpat i el sobreseïment de l'expedient.

3. Contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant de la direcció dels serveis territorials o de la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Article 7

Finalització del procediment per cessament de l'adscripció en el centre

El director o la directora del centre ha de resoldre la finalització del procediment, a més de per les causes regulades amb caràcter general, quan cessi l'adscripció al centre de la persona expedientada. En aquest supòsit, ha de traslladar la documentació de què consta l'expedient a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Disposició transitòria

L'adaptació del procediment prevista en aquesta Ordre no és aplicable als procediments disciplinaris incoats per presumpta falta lleu que s'estiguin tramitant en el moment de la seva entrada en vigor.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(10.302.140)

Relacionats

Comunicat d'ASPEPC·SPS sobre el Decret de Direccions aprovat pel Govern

ASPEPC·SPS porta el Decret d'Autonomia de Centres als tribunals

Aspectes més negatius del Decret de Direccions (Comunicat d'ASPEPC·SPS)

Les "Perles" del Decret de Direccions i Autonomia de Centres


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal