DOGC núm.5759. Ajuts activitats fora dels centres -llistes definitives- 0

750 19/11/2010, 10:05       #Retribucions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3669/2010, de 12 de novembre, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009. (Pàg. 84789)

Consulta personalitzada de la resolució definitiva

RESOLUCIÓ

EDU/3669/2010, de 12 de novembre, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009.

Mitjançant la Resolució EDU/3157/2010, de 30 de setembre (DOGC núm. 5730, de 7.10.2010), es van fer públics els resultats provisionals de les sol·licituds tramitades en la convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009, oberta per la Resolució EDU/1811/2010, de 2 de juny (DOGC núm. 5646, de 9.6.2010), i es donava un termini per presentar reclamacions.

Un cop examinades les reclamacions presentades, i de conformitat amb el que estableix la base reguladora 7.3 de la convocatòria esmentada,

Resolc:

—1 Atorgar els ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009, de conformitat amb els resultats definitius extrets de l'aplicació telemàtica que ha regulat aquesta convocatòria, i en les quantitats que en cada cas s'hi determinen.

—2 L'import unitari de l'ajut es fixa en 22,42 euros, d'acord amb el que preveu la base 5 de la Resolució EDU/1811/2010, de 2 de juny. El pagament dels esmentats ajuts es farà a càrrec de la partida pressupostària EN03 D/231000100/4210 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010, fins a un import global màxim d'1.322.226,00 euros.

—3 La Resolució s'exposarà a la pàgina web del Departament d'Educació, i els resultats definitius dels ajuts podran consultar-se de manera individualitzada per part del professorat i el personal laboral objecte de la convocatòria, exclusivament per via telemàtica a l'adreça electrònica del Departament.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de novembre de 2010

P. D. (Resolució EDU/1811/2010, DOGC de 9.6.2010)

Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(10.312.147)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal