DOGC núm. 5771. Eleccions 3 de febrer: normes, permisos per a votar i mesures organitzatives0

1287 09/12/2010, 09:48       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3901/2010, de 24 de novembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de personal docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 89573)

RESOLUCIÓ

EDU/3901/2010, de 24 de novembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de personal docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les organitzacions sindicals USTEC-STES.IAC, FECCOO, FETE-UGT i ASPEPC·SPS van presentar comunicació conjunta de promoció d'eleccions sindicals a juntes de personal de docent no universitari en els àmbits territorials corresponents als Serveis Territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona, en què es fixava com a data d'inici del procés electoral el dia 12 de novembre que correspon a la data de constitució de les meses electorals parcials i de les deu meses electorals coordinadores. Així mateix, les meses electorals coordinadores van aprovar el calendari electoral i van fixar el 3 de febrer de 2011 com a jornada de votacions, així com l'horari de votació des de les 10.30 hores a les 18.30 hores, excepte la Mesa Coordinadora de Girona que va fixar l'horari de votació des de les 10.00 hores fins a les 18.30 hores.

La distribució de meses electorals suposa un increment substancial en el nombre de meses de votació la qual cosa permetrà que la majoria dels electors i de les electores, funcionaris docents no universitaris destinats als centres públics dependents del Departament d'Educació, disposin de mesa de votació en el propi centre de treball o en un centre proper del mateix municipi. Aquest fet facilita l'exercici del dret de vot al professorat i minimitza en gran mesura l'efecte de la jornada de votacions en el conjunt d'activitats escolars.

Atès el que disposa l'article 27.1 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, cal preveure i adoptar les mesures organitzatives necessàries que assegurin l'adequada atenció als alumnes i garanteixin i facilitin l'exercici del dret de vot a tot el professorat.

En conseqüència, havent-se realitzat el corresponent tràmit sindical en la reunió de 10 de novembre de la mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari,

Resolc:

—1 Membres de mesa i interventors de candidatura

1.1 El professorat dels centres públics de titularitat del Departament d'Educació que siguin designats membres d'una mesa electoral o que tinguin la condició d'interventor o interventora de candidatura hauran de posar-ho en coneixement de la direcció del centre. El director o la directora els concedirà permís durant el temps necessari per a l'assistència a les reunions que la mesa electoral porti a terme.

1.2 Quan amb motiu de l'activitat electoral, el professorat dels centres públics de titularitat del Departament d'Educació que siguin designats membres d'una mesa electoral hagin de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindran dret a percebre les indemnitzacions que els correspongui de conformitat amb l'establert al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

Correspon al director o a la directora dels serveis territorials l'autorització de les ordres de serveis i les corresponents indemnitzacions per raó de l'activitat dels membres de mesa electoral. El procediment per a l'abonament d'aquestes indemnitzacions es farà mitjançant una sol·licitud de l'interessat o interessada la qual es tramitarà a través del portal ATRI.

—2 Jornada de votacions

2.1 Permisos al professorat.

2.1.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa el dia de les votacions, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s'efectuï en els centres cap convocatòria d'activitat no lectiva durant l'horari fix de permanència al centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d'interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.

2.2 Mesures organitzatives.

La direcció de cada centre docent haurà de preveure i assegurar l'adequada atenció als alumnes durant l'absència del professorat derivada dels permisos i llicències.

En les zones escolars rurals i en els centres que per l'allunyament del municipi de la mesa de votació, es faci impossible mantenir l'horari habitual de les classes i activitats de l'alumnat, el director o la directora del centre podrà sol·licitar als serveis territorials, abans del dia 25 de gener de 2011, l'autorització de la modificació de l'horari, d'acord amb el que s'estableix en l'article 9 de l'Ordre EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012, per las centres educatius no universitaris de Catalunya. El director o la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona resoldrà amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la jornada de votacions i ho comunicarà al centre docent.

Les meses coordinadores de cadascuna de les unitats electorals han comunicat que el dia 3 de febrer de 2011 serà el dia de la votació, i l'horari de la jornada de votacions serà des de les 10.30 a les 18.30 hores, a excepció de Girona que fixa l'horari de votacions des de les 10.00 hores a les 18.30 hores.

En els municipis que el dia 3 de febrer, dia assenyalat per a les eleccions, sigui festa local, les meses electorals parcials situades en centres d'aquests municipis, efectuaran les votacions el dia laboral immediatament anterior amb el mateix horari fixat. Un cop acabada la jornada electoral, els membres de la mesa, segellaran l'urna, que serà dipositada a la seu de la mesa coordinadora i serà custodiada per aquesta fins l'hora d'efectuar l'escrutini. La mesa coordinadora procedirà al recompte dels vots.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de novembre de 2010

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(10.328.129)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal