DOGC núm. 5775. Plantilles centres docents 2010-2011 -Plantilla Institut Obert de Catalunya-0

1245 15/12/2010, 09:44       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ EDU/3930/2010, de 3 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3285/2010, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011. (Pàg. 91121)

RESOLUCIÓ

EDU/3930/2010, de 3 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3285/2010, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011.

Per la Resolució EDU/3285/2010 (DOGC núm. 5738, de 20.10.2010), es van aprovar les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011.

Atès que s'han observat omissions pel que fa a determinats centres i llocs de treball, correspon modificar la Resolució EDU/3285/2010 de 7 d'octubre, a l'empara del que preveu l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

Incloure l'annex 6 a la Resolució EDU/3285/2010, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011, amb el centre i llocs de treball que es detallen a continuació:

“pàg.77021:

”Annex 6

”Plantilla del centre Institut Obert de Catalunya

”(1) Centre amb rampes i ascensors

”LLTCES=Llocs de treball dels cossos d'ensenyaments secundaris

”N=Nombre de places

”Municipi: 08019 Barcelona

 

”08045203 Institut Obert de Catalunya (1)

 

Àmbit ciències socials i participació

3

Àmbit de la comunicació

8

Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia

7

Administració d'empreses

5

Anàlisi i química industrial

1

Anglès

5

Anglès

1

Biologia i geologia

2

Cultura clàssica

2

Dibuix

3

Economia

2

Equips electrònics

2

Física i química

2

Filosofia

3

Formació i orientació laboral

3

Francès

2

Geografia i història

6

Informàtica

7

Intervenció sociocomunitària

8

Llengua castellana i literatura

6

Llengua catalana i literatura

4

Matemàtiques

6

Música

1

Organització i gestió comercial

3

Organització i projectes de fabricació mecànica

1

Processos comercials

4

Processos de gestió administrativa

4

Processos sanitaris

3

Religió

1

Serveis a la comunitat

5

Sistemes electrònics

1

Sistemes i aplicacions informàtiques

2

Tecnologia

2”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de desembre de 2010

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació

(10.337.024)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal