DOGC núm. 5811. Normes de preinscripció i matrícula curs 2011-20120

847 04/02/2011, 09:59       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/226/2011, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els ensenyaments sostinguts amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Ensenyament, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults, per al curs 2011-2012. (Pàg. 6636)

(...)

Annex 1

Calendari de preinscripció i matrícula

Llars d'infants

Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants o a les escoles bressol en els ensenyaments sufragats amb fons públics poden establir un calendari propi, que han de fer públic abans del dia 15 d'abril de 2011. El calendari ha d'estar comprès entre el 26 d'abril i el 17 de juny de 2011.

En cas de no establir cap calendari propi, i per a la resta de municipis que no hagin assumit aquestes competències, el calendari és el següent:

Període de presentació de sol·licituds: entre el 2 i el 13 de maig de 2011, ambdós inclosos.

Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 20 de maig de 2011.

Termini de reclamació a les relacions baremades: 23, 24 i 25 de maig de 2011.

Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès: 1 de juny de 2011.

Període de matrícula: del 6 al 10 de juny de 2011, ambdós inclosos.

Segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats, educació secundària

Publicació de l'oferta inicial: 10 de febrer de 2011.

Període de presentació de sol·licituds: entre el 14 al 25 de febrer de 2011, ambdós inclosos.

Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 24 de febrer de 2011.

Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 15 de març de 2011.

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 16, 17 i 18 de març de 2011.

Publicació de les relacions baremades definitives: 23 de març de 2011.

Publicació de l'oferta final: 8 d'abril de 2011.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 2 de maig de 2011.

Període de matrícula: del 6 al 10 de juny de 2011, ambdós inclosos. S'admetrà la matrícula fora d'aquest termini, però abans que el centre comenci la gestió de les llistes d'espera i de les noves sol·licituds d'admissió, si la causa del retard és un canvi en l'assignació inicial o una altra causa justificada a criteri del centre.

En el cas de l'educació secundària obligatòria, la matrícula està condicionada a la superació del curs en què està escolaritzat l'alumne o alumna i a la matrícula en un conservatori, si s'escau.

Confirmació de continuïtat de l'alumnat que segueix al centre: abans del 20 de juny de 2011, segons el calendari que estableixi cada centre. Aquesta consulta és interna del centre i no es reflecteix a l'aplicació informàtica fins al moment de la confirmació.

El procés informàtic de confirmació, que permet registrar les dades d'escolarització de tot l'alumnat del centre estarà operatiu a partir del 20 de juny de 2011. Els centres hauran de realitzar aquesta confirmació abans del 30 de juny de 2011, inclusivament. En fer aquest procés s'activarà la funcionalitat que permet la gestió de les llistes d'espera i de les noves sol·licituds d'admissió.

Els centres integrats podran adaptar aquest calendari als requeriments derivats de la realització de la valoració de les aptituds artístiques que preveu l'article 11. En tot cas hauran de respectar el període de presentació de sol·licituds i faran públic al tauler d'anuncis, abans del dia 9 de febrer de 2011, el seu calendari d'actuacions.

Ensenyaments de batxillerat, de cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Publicació de l'oferta inicial: 6 de maig de 2011.

Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2011, ambdós inclosos.

Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 19 de maig de 2011.

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 3 de juny de 2011 inclusivament.

Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 31 de maig de 2011.

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 1, 2 i 3 de juny de 2011.

Publicació de les relacions baremades definitives: 8 de juny de 2011.

Publicació de l'oferta final: 21 de juny de 2011.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 23 de juny de 2011.

Període de matrícula: de l'1 al 7 de juliol de 2011, ambdós inclosos.

Confirmació en el programa de preinscripció, admissió i vacants: del 8 al 15 de juliol de 2011, pel procediment informàtic establert.

Programes de qualificació professional inicial organitzats pel Departament d'Ensenyament

Publicació de l'oferta inicial: 6 de maig de 2011.

Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2011, ambdós inclosos.

Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa als interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a: del 9 de maig al 14 de juny de 2011, segons convocatòria individual feta pel centre.

(En funció dels resultats d'aquesta entrevista es poden modificar les peticions que consten a la sol·licitud).

Publicació de les relacions de sol·licituds i calendari d'entrevistes pendents: 30 de maig de 2011.

Publicació de les relacions baremades: 10 de juny de 2011.

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 14, 15 i 16 de juny de 2011.

Publicació de les relacions baremades definitives: 20 de juny de 2011.

Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2011.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 8 de juliol de 2011.

Període de matrícula: del 2 al 12 de setembre de 2011, ambdós inclosos.

Comunicació de la matrícula al Departament d'Ensenyament: del 13 al 16 de setembre de 2011.

Ensenyaments de cicles formatius de grau superior de formació professional

Publicació de l'oferta inicial: 6 de maig de 2011.

Període de presentació de sol·licituds: del 23 de maig al 3 de juny de 2011, ambdós inclosos.

Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 2 de juny de 2011.

Les qualificacions de batxillerat i de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 10 de juny de 2011, inclusivament.

En el cas dels alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, podran presentar les qualificacions de batxillerat fins al dia 28 de juny, inclusivament. Aquests alumnes s'assignaran a les places que hagin quedat vacants desprès d'assignar plaça a les sol·licituds dels alumnes aprovats anteriorment.

Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 7 de juny de 2011.

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 8, 9 i 10 de juny de 2011.

Publicació de les relacions baremades definitives (no inclou les notes dels aprovats en la convocatòria extraordinària de batxillerat) : 16 de juny de 2011.

Publicació de l'oferta final: 21 de juny de 2011.

Introducció de notes dels alumnes que han superat la convocatòria extraordinària: fins 29 de juny de 2011.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 1 de juliol de 2011.

Període de matrícula per a l'alumnat admès a la preinscripció: del 1 al 7 de juliol de 2011, ambdós inclosos.

Confirmació en el programa de preinscripció, admissió i vacants: del 8 al 15 de juliol de 2011, pel procediment informàtic establert.

Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny

Publicació de l'oferta inicial: 6 de maig de 2011.

Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2011, ambdós inclosos.

Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 19 de maig de 2011.

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 3 de juny de 2011, inclusivament.

Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 31 de maig de 2011.

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 1, 2 i 3 de juny de 2011.

Publicació de les relacions baremades definitives: 8 de juny de 2011.

Publicació de l'oferta final: 21 de juny de 2011.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 23 de juny de 2011.

Període de matrícula: de l'1 al 7 de juliol de 2011, ambdós inclosos.

Confirmació en el programa de preinscripció, admissió i vacants: del 8 al 15 de juliol de 2011, pel procediment informàtic establert.

Ensenyaments professionals de música

Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 15 d'abril de 2011, ambdós inclosos.

Cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis, abans del 1 d'abril de 2011, l'oferta de places, les dates de publicació de les relacions baremades de l'alumnat, el termini de reclamacions i la data de publicació de les relacions d'alumnat admès, tenint en compte que els resultats de la prova específica d'accés s'han de fer públics abans del 9 de juny de 2011.

Període de matrícula: del 27 de juny al 8 de juliol de 2011, ambdós inclosos.

Ensenyaments professionals de dansa

Període de presentació de sol·licituds: de l'1 a l'11 de març de 2011, ambdós inclosos. En el cas que es presenti en un centre integrat simultàniament amb la sol·licitud d'ESO, del 2 al 18 de febrer de 2011, ambdós inclosos.

Cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis, abans del 28 de febrer de 2011, l'oferta de places, les dates de publicació de les relacions baremades de l'alumnat, el termini de reclamacions i la data de publicació de les relacions d'alumnat admès, tenint en compte que la prova específica d'accés es farà a partir del 30 de març de 2011.

Període de matrícula: del 27 de juny al 8 de juliol de 2011, ambdós inclosos.

Ensenyaments superiors de disseny i ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals

Cada centre que imparteix algun d'aquests ensenyaments publicarà al seu tauler d'anuncis i a la pàgina web, el 28 de febrer de 2011, el calendari d'actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre.

Altres ensenyaments artístics superiors: música, dansa i art dramàtic

Cada centre que imparteix algun d'aquests ensenyaments publicarà al seu tauler d'anuncis i a la pàgina web, el 28 de febrer de 2011, el calendari d'actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre.

Ensenyaments esportius

S'estableixen dos períodes de preinscripció i matrícula:

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al primer període abans del dia 25 de maig de 2011. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 25 de maig de 2011, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 20 dies i s'haurà d'haver completat abans del dia 9 de setembre de 2011.

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al segon període abans del dia 9 de desembre de 2011. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 9 de desembre de 2011, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 20 dies i s'haurà d'haver completat abans del dia 24 de febrer de 2012.

El calendari del procés de preinscripció i matrícula detallarà:

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció.

Data de publicació de la relació baremada de sol·licituds.

Termini de reclamació quant a la relació baremada.

Data de publicació de la relació baremada definitiva.

Data de publicació de la relació d'alumnat admès.

Període de matrícula.

Data d'inici del curs.

Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials

Preinscripció i matrícula de cursos extensiu i cursos intensius, primer període:

Publicació de l'oferta: a primers de juliol de 2011.

Presentació telemàtica de sol·licituds: de l'1 al 5 de setembre de 2011.

Presentació presencial de sol·licituds: 2 i 5 de setembre de 2011.

Test de nivell: 7, 8 i 9 de setembre de 2011.

Confirmació de matriculació d'alumnes propis: de l'11 al 19 de juliol i del 6 al 8 de setembre de 2011.

Període de matriculació de nous alumnes: a partir del 13 de setembre del 2011.

Preinscripció i matrícula de cursos intensius, segon període:

Publicació de l'oferta: a principis de desembre de 2011.

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 20 al 23 de gener de 2012.

Presentació presencial de sol·licituds: 23 de gener de 2012.

Test de nivell: 25 i 26 de gener de 2012.

Confirmació de matriculació d'alumnes propis: del 25 i 26 de gener de 2012.

Període de matriculació de nous alumnes: del 30 de gener a l'1 de febrer del 2012.

Ensenyaments d'educació d'adults

Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 16 de maig de 2011.

Sol·licitud de continuïtat de l'alumnat propi: del 6 al 9 de juny de 2011.

Matrícula, en el marc de les places disponibles, de l'alumnat propi: segons el calendari que estableixi i difongui cada centre o aula. Aquest calendari no pot començar abans del 6 de juny de 2011 ni finalitzar més tard del 8 de juliol de 2011, sens perjudici que el centre que ho consideri necessari pugui condicionar la matrícula a que la persona afectada confirmi, durant un període del mes de setembre anunciat en el calendari de matrícula, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada.

Publicació de l'oferta de places: 15 de juny de 2011.

Preinscripció d'alumnat nou: del 16 al 23 de juny de 2011.

Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 22 de juny de 2011.

Publicació de la llista de sol·licituds: 1 de juliol de 2011.

Termini per presentar al·legacions: 4 i 5 de juliol de 2011.

Publicació de la llista de sol·licituds ordenades per barem: 6 de juliol de 2011.

Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos: 11 de juliol de 2011.

Matrícula de l'alumnat admès: del 2 al 8 de setembre de 2011, ambdós inclosos.

A partir del 9 de setembre, si queden vacants un cop finalitzada la matricula dels alumnes assignats en la preinscripció, matricula de l'alumnat de la llista d'espera segons el que marca l'apartat 18.12 de la resolució. Esgotada la llista d'espera o si no n'hi ha, matriculació de les persones que ho sol·licitin.

Per a les activitats que s'ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler d'anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l'inici del procés, el corresponent calendari d'actuacions i el procediment d'admissió, que haurà d'explicar com s'actuarà en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal