DOGC núm. 5833. Oposicions 2011 -convocatòria indexada- 0

10170 09/03/2011, 09:22       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. (Pàg. 14220)

DOGC núm. 5843. 23/03/2011. Correcció d'errades

DOGC núm. 5846. 28/03/2011. Modificació: accés a un cos de grup superior i a un cos del mateix grup i complement de destinació

Índex

Annex 1: Bases de la convocatòria.

—1 Normes generals

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

—2 Requisits dels aspirants

2.1 Requisits generals.

2.2 Requisits específics per participar pel procediment d'ingrés lliure.

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional.

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

2.2.4 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.5 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents del mateix grup i complement de destinació.

2.6 Data de compliment de requisits.

—3 Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

3.2.3 Aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

3.2.6 Opció per a l'informe que valori els coneixements relacionats amb la unitat didàctica, l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent, previst a la base 6.4.2.

3.2.7 Funcionaris de carrera.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

—4 Admissió d'aspirants

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

—5 Òrgans de selecció

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

5.3.2 Tribunals del cos de professors tècnics de formació professional.

5.3.3 Tribunals del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

5.3.4 Tribunals del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

5.3.5 Tribunals suplents.

5.3.6 Participació voluntària.

5.3.7 Tendència a la paritat entre professors i professores.

5.3.8 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

5.3.9 Designació excepcional de vocals.

5.3.10 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.11 Competència lingüística.

5.3.12 Secretari dels tribunals.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.5 Obligatorietat de participació en els òrgans de selecció.

5.6 Abstenció i recusació.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

5.8 Funcions dels tribunals.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

5.12 Procediment d'actuació.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans.

5.16 Indemnitzacions i dietes.

—6 Sistema de selecció

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels opositors i l'inici de les proves.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

6.4.1 Prova de la fase d'oposició.

6.4.2 Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.

6.4.3 Qualificació de la fase d'oposició.

6.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

6.6 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

6.7 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.7.1 Lectura pública dels exercicis.

6.7.2 Qualificació de les proves.

6.7.3 Temaris.

6.7.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

6.8 Fase de concurs.

6.8.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

6.8.2 Qualificació de la fase de concurs.

6.8.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

6.8.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

—7 Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

7.1 Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior.

7.3 Procediment d'accés a un cos docent del mateix grup i complement de destinació.

7.4 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.4.1 Agregació de les puntuacions.

7.4.2 Criteris per resoldre els empats.

7.4.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

7.4.4 Nombre màxim d'aprovats.

7.4.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.4.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

7.4.7 Exempcions i renúncies.

7.4.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

—8 Presentació de documents dels aspirants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

8.3 Opció retributiva.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

—9 Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

9.2 Opcions.

9.3 Règim jurídic.

9.4 Caràcter provisional de les destinacions.

—10 Fase de pràctiques

10.1 Lloc i durada.

10.2 Activitats de formació.

10.3 Avaluació.

10.4 Exempts de l'avaluació.

—11 Nomenament de funcionaris de carrera

Annex 2: Barem per al procediment d'ingrés lliure.

Annex 3: Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de grau superior i en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

Annex 4: Criteris per a l'elaboració i la presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica.

Annex 5: Normativa d'ordenació curricular.

Annex 6: Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic.

Annex 7: Model de declaració jurada o promesa.

Annex 8: Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD).

Annex 9: Titulacions equivalents a efectes de docència.

Annex 10: Àrees territorials.

El procediment selectiu comença el 17 de juny del 2011 (proves de coneixements de català i de castellà) i acaba abans del 16 de juliol del 2011.

Almenys una setmana abans de l'inici de les proves, les comissions de selecció fan públics, en els taulers d'anuncis on se celebra el procés selectiu i en aquest web, els criteris de correcció de la prova de la fase d'oposició i de valoració de l'informe de coneixements previst.

El 17 de juny del 2011 es fa pública la qualificació de la prova de coneixements de català i de castellà al tauler d'anuncis de la seu de cada un dels tribunals.

El 18 de juny del 2011, al matí, es fa l'acte de presentació davant els tribunals i, a continuació, s'inicia la fase d'oposició.

Les persones que es presenten al procediment d'ingrés lliure, al de reserva per a aspirants amb discapacitat o al d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació participant per la mateixa especialitat de què són titulars en el seu cos d'origen, han de lliurar un exemplar de la programació al tribunal en l'acte de presentació. S'entén que qui no presenta aquesta programació renuncia a continuar en el procés selectiu.

Més informació

Últims articles publicats sobre les oposicions

Arxiu Oposicions

Sol·licituds. Del 10 al 29 de març del 2011


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal