DOGC núm. 5838. Consulta i modificació de les dades registrades a la borsa de treball 0

1163 16/03/2011, 08:37       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/677/2011, de 9 de març, per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball de personal docent. (Pàg. 15844)

L'actualització de dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics.

Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de treball (del 17 al 24 de març del 2011, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ

ENS/677/2011, de 9 de març, per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball de personal docent.

Mitjançant la Resolució EDU/1345/2010, de 26 d'abril, modificada per la Resolució EDU/2066/2010, de 16 de juny (DOGC núm. 5657, de 25.6.2010), es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics per al curs 2010-2011 ( DOGC núm. 5619, de 30.4.2010).

El punt 6.1 de la Resolució EDU/1345/2010, de 26 d'abril, estableix el procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament.

Per tal que les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent puguin actualitzar les seves dades.

Resolc:

Establir un nou termini consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament, http://www.gencat.cat/ensenyament (a partir d'aquí, entreu a l'apartat Borsa de treball de personal docent/Consulta i modificació de dades). Aquest termini anirà del dia 17 al 24 de març de 2011, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de març de 2011

Miquel Fornells i Gallart
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

(11.068.021)

Més informació

Altres articles sobre Interins i Substituts

Departament d'Educació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal