DOGC núm. 5846. Oposicions 2011. Modificació convocatòria -accés a un grup superior-0

1369 28/03/2011, 09:25       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/750/2011, de 18 de març, de modificació de la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. (Pàg. 17937)

RESOLUCIÓ

ENS/750/2011, de 18 de març, de modificació de la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Atès que s'ha d'esmenar la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, feta pública per Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer;

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Modificar l'últim paràgraf de la base 2.2.1 de l'annex 1, en el sentit següent, on diu:

“…abans de l'1 de setembre de 2009…”,

ha de dir:

“…abans de l'1 d'octubre de 2009…”.

—2 Modificar l'últim paràgraf de la base 2.2.3 de l'annex 1, en el sentit següent, on diu:

“…abans de l'1 de setembre de 2009…”,

ha de dir:

“…abans de l'1 d'octubre de 2009…”.

—3 Modificar la base 7.4.2 de l'annex 1, en el sentit d'afegir el paràgraf final següent:

“Per als aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos de grup superior i a un cos del mateix grup i complement de destinació:

”a) Puntuació més alta en la prova.

”b) Puntuació més alta en els apartats dels barems dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria.

”c) Puntuació més alta en la valoració dels subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria.

”En cas de continuar l'empat, tenint en compte els apartats anteriors, es realitzarà una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en la realització d'un exercici de caràcter pràctic a escollir per l'aspirant d'entre dos proposats per la comissió de selecció, durant un temps màxim d'una hora.”

—4 Modificar la base 7.4.3 de l'annex 1, que consta sense cap paràgraf, en el sentit d'afegir el paràgraf següent:

“En el moment de determinar els aspirants seleccionats en el procediment d'ingrés lliure, les comissions de selecció acumularan, si escau, a les places assignades inicialment per aquest procediment totes les places que hagin quedat vacants en el procediment d'accés a un cos de grup superior o en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació. En el procediment d'accés a un cos de grup superior s'ha de tenir en compte que els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les excepcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4 d'aquesta convocatòria, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumiran plaça i, per tant, el nombre de places pel procediment d'ingrés lliure s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves.”

—5 Modificar el punt 1.1 de l'annex 3, en el sentit de substituir el primer paràgraf pel següent:

“Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés, 0,5000 punts, fins a un màxim de 4,0000 punts.”

—6 Modificar el punt 1.1 de l'annex 3, en el sentit d'afegir entre el segon i tercer paràgrafs el següent:

“En el cas de funcionaris que participin pel procediment d'accés a un cos de grup superior, només es valoraran per aquest subapartat els anys com a funcionari de carrera prestats en el cos des del qual s'aspira a l'accés que sobrepassin els sis exigits com a requisit.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de març de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

(11.076.076)

Més informació

RESOLUCIÓ ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria d'oposicions

Últims articles publicats sobre les oposicions

Arxiu Oposicions


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal