DOGC núm. 5877. Mesures excepcionals personal docent 2011-20150

2409 12/05/2011, 10:38       #DOGC,

ACORD GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015. (Pàg. 27243)

Resum de les "negociacions" de les retallades (mesures organitzatives per al curs 2011-2012)

Mesa Sectorial de 4 de maig

Mesa Sectorial de 28 d'abril

Mesa Sectorial de 15 d'abril

Mesa Sectorial de 11 d'abril

El seguiment de les negociacions es va poder seguir pel twitter dels nostres representants a la Mesa

ACORD

GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015.

Davant la situació econòmica actual, les administracions públiques es veuen obligades a engegar processos de generació d'estalvi pressupostari per tal d'evitar l'aparició de dèficits excessius i el creixement de l'endeutament públic.

En aquest context, després d'haver-se efectuat diferents ajustos pressupostaris en els anys 2008, 2009 i 2010, i davant la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, el Decret 109/2011, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents els del 2011, ha previst unes condicions d'aplicació de la pròrroga de caràcter restrictiu, per tal d'assegurar que no es vulnerin els objectius d'estabilitat pressupostària.

Davant, doncs, de la situació de crisi econòmica actual, cal adoptar una sèrie d'actuacions per poder garantir, en el marc de les mesures excepcionals, l'escolarització dels nivells educatius declarats universals i gratuïts per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i garantir progressivament els objectius europeus per a l'any 2020, pel que fa als nivells postobligatoris a l'ensenyament públic.

Per tal d'evitar el creixement de les despeses de personal docent a partir del curs 2011-2012, s'adopten en aquest Acord diferents mesures organitzatives relacionades amb l'increment de l'atenció directa a l'alumnat, dins els límits de les actuals disponibilitats pressupostàries de plantilla docent. Tot això, amb la finalitat de poder atendre les noves necessitats d'escolarització provocades pel fort creixement previst d'alumnes nous en els nivells obligatoris i postobligatoris dels centres públics, amb una millor reorganització dels efectius docents actuals.

També s'hi inclou una reconversió parcial d'una part important dels recursos docents destinats a la sisena hora, que els assigna a activitats de prevenció i lluita contra el fracàs escolar.

Per destinar recursos docents a aquest pla de lluita contra el fracàs escolar en els nivells de l'educació infantil i de l'educació primària, es reconvertiran les dotacions actualment assignades a impartir la sisena hora en mesures de reforç i suport lectiu. En els centres ubicats en entorns socioeconòmics desfavorits, i a proposta de les direccions dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, es podrà mantenir la sisena hora en el format actual.

En definir les propostes organitzatives de les activitats docents, s'han tingut en compte els següents objectius i garanties:

a) Mantenir la plantilla global docent actual. Aquestes mesures no afecten l'estabilitat dels col·lectius docents, ja que es garanteix el dimensionament de la plantilla global docent del curs actual.

b) Garantir la qualitat del servei educatiu, atès que les mesures acordades permeten ponderar el temps dedicat a la docència, programació, avaluació i coordinació dins les 30 hores de permanència al centre.

c) Mantenir la jornada laboral setmanal del professorat en les 37,5 hores setmanals.

d) Afrontar el fracàs escolar en primària i secundària.

Aquest Acord suposa deixar en suspens o modificar l'aplicació de diferents acords de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l'article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l'interès públic.

Entre la signatura dels acords de Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005 i d'11 de maig de 2006 i enguany, s'ha produït a bastament la justificació prevista a l'article 38.10 de l'EBEP per excepcionar el compliment d'un acord, "una causa greu d'interès públic derivada d'una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques", és a dir, una crisi econòmica com la que estan patint molts països europeus i la situació financera de Catalunya, que ens obliga a una reducció del dèficit.

S'ha intentat l'acord amb els representants sindicals de la Mesa Sectorial del personal docent no universitari, mitjançant una negociació efectiva de les mesures substitutives dels acords que ara es modifiquen o suspenen. En no haver estat possible arribar a un acord en el si de la Mesa Sectorial, el Govern es desvincula de determinats pactes acordats, davant la impossibilitat de mantenir el seu compliment.

Les set mesures que s'acorden a partir del curs 2011-2012 han de permetre garantir la prestació del servei educatiu i optimar la disponibilitat de personal dependent de l'Administració de la Generalitat, en el marc de les previsions d'un pressupost de la Generalitat per al 2011.

De les set mesures de xoc de contenció de l'increment de les despeses de personal docent, quatre comporten deixar en suspens o modificar l'aplicació de diferents punts dels acords de Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005 i d'11 de maig de 2006. Les altres requereixen el tràmit previ de negociació sindical, perquè afecten les condicions laborals dels funcionaris docents.

Per tot això, a proposta dels consellers d'Economia i Coneixement, de Governació i Relacions Institucionals i d'Ensenyament, i amb el tràmit previ de negociació amb les organitzacions sindicals de les mesures organitzatives, el Govern

Acorda:

—1 Deixar en suspens durant els quatre propers cursos l'aplicació del punt 1.1 de l'Acord de Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, referent a l'horari lectiu dels mestres d'educació infantil i primària, que tot seguit es transcriu:

"(…) a partir del curs 2006-07, (…) el Departament d'Educació i els representants sindicals presents a la Mesa sectorial acorden la millor distribució de les activitats docents, que permetin, amb caràcter general, una distribució de l'horari de 24 hores setmanals de docència (incloses les hores de vigilància i d'esbarjo) i 6 hores d'horari fix setmanal d'activitats al centre, dintre de les quals s'inclouran hores de coordinació, treball en equip i atenció als pares i mares dels alumnes. A partir del curs 2007-08, l'esmentada distribució d'activitats serà de 23 hores setmanals de docència i 7 hores d'horari fix setmanal d'activitats al centre."

I es recupera, transitòriament i excepcional durant els quatre propers cursos, la situació transitòria prevista en el mateix Acord per al curs 2006-2007. En conseqüència s'aplicarà la mesura següent:

"A partir del curs 2011-2012, la distribució de les activitats lectives complementàries de l'horari dels mestres d'educació infantil i primària serà la següent:

"24 hores setmanals de docència, que inclouran activitats docents amb grups classe, activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d'absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions.

"6 hores d'horari fix setmanal d'activitats complementàries al centre, dintre de les quals s'inclouran, entre altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares i mares dels alumnes, activitats de col·laboració amb altres professionals i treball en equip.

"Les 7 hores i 30 minuts restants es dedicaran a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre."

—2 Modificar l'aplicació del punt 1.3.d) de l'Acord de Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanal per als majors de 55 anys, temporalment durant els propers quatre cursos, i afegir al calendari d'aplicació previst al punt 1.3.d) el paràgraf següent, amb un nou període transitori del calendari d'aplicació previst:

"La implantació generalitzada de les reduccions de 2 hores de la jornada lectiva setmanal prevista a partir del curs 2008-2009 es limitarà durant els propers quatre cursos als funcionaris que tinguin entre 59 i 64 anys.

"Els funcionaris docents que tinguin entre 55 i 58 anys tindran una reducció de 2 hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre, segons les especificacions següents:

"En l'educació infantil i primària, la reducció de la jornada complementària afecta les 6 hores d'horari fix setmanal d'activitats complementàries al centre, que passen a 4 hores;

"En l'educació secundària, la reducció de la jornada complementària afecta les 5 hores d'activitats complementàries de presència al centre, no sotmeses a horari fix, que passen a 3 hores;

"En l'educació d'adults, segons que es tracti dels cossos de professors d'ensenyament secundari o del cos de mestres, la reducció de la jornada complementària afecta les 5 o 3 hores d'activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix, que passen a 3 o a 1 hores, respectivament.

"Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció lectiva o complementària s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d'activitats."

—3 Modificar l'aplicació del punt 8.2 de l'Acord de Mesa Sectorial d'11 de maig de 2006, sobre l'horari lectiu del professorat d'educació de persones adultes, i deixar en suspens a partir del curs 2011-2012, durant els quatre propers cursos, la distribució horària setmanal dels docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari prevista als apartats 8.2.a) i b), que queden redactats de la manera següent:

"Horari dels docents del cos de mestres

"La distribució horària setmanal, a partir del curs 2011-2012, de les activitats lectives i complementàries de dedicació serà:

"21 hores setmanals de docència, al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l'aula d'autoformació, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (atenció als alumnes, entrevistes i seguiment del pla de treball) i a activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions.

"6 hores d'activitats complementàries d'horari fix, dintre de les quals s'inclouen substitucions d'absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (atencions als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.), coordinacions de programes, d'ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques de l'alumnat i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).

"3 hores d'activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que en el marc de les seves funcions li faci el director/a o el coordinador/a del centre o aula).

"Les 7 hores i 30 minuts restants es dediquen a la preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.

"Horari dels docents del cos de professors d'ensenyament secundari

"La distribució horària, a partir del curs 2011-2012, de les activitats lectives i complementàries de dedicació serà:

"19 hores setmanals lectives, al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l'aula d'autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions.

"6 hores d'activitats d'horari fix, dintre de les quals s'inclouen substitucions d'absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.), coordinacions de programes, d'ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques de l'alumnat i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).

"5 hores d'activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que en el marc de les seves funcions li faci el director/a o el coordinador/a del centre o aula).

"Les 7 hores i 30 minuts restants es dediquen a la preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre."

—4 Modificar temporalment, durant els propers quatre cursos (entre l'1 de setembre de 2011 i el 31 d'agost de 2015) l'aplicació del primer paràgraf del punt 5.3 de l'Acord de Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d'estiu per al personal interí que no formi part de l'acord de garanties de continuïtat, de la manera següent:

"El professorat que no estigui inclòs en aquest acord i que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost, si ha prestat nou o més mesos de serveis com a substitut durant el curs (fins al 30 de juny) en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament rebrà un nomenament corresponent al mes de juliol, quan estigui treballant a final de curs (durant el tercer trimestre del curs, és a dir, els mesos d'abril, maig i juny) com a substitut, la qual cosa comportarà que participi en els cursos de formació durant aquest mes de juliol, llevat que participi en les oposicions."

—5 Modificar temporalment, a partir del curs 2011-2012 i durant quatre cursos, la distribució d'activitats lectives i complementàries de l'horari setmanal de 30 hores de presència en el centre del professorat de secundària, incrementar en una hora la dedicació setmanal lectiva (que passa de 18 a 19 hores lectives setmanals) i disminuir en una hora el nombre d'hores dedicades a les activitats complementàries (que passen de 12 hores complementàries a 11). La distribució de les 37,5 hores setmanals d'activitats lectives i complementàries de dedicació al centre s'ajustarà als criteris següents:

"A partir del curs 2011-2012 la distribució de l'horari setmanal de dedicació al centre del professorat de secundària, amb caràcter general, serà la següent:

"19 hores lectives, distribuïdes en cinc dies, que es destinen a la docència directa a l'alumnat (docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en grup) i a activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions.

"6 hores d'activitats complementàries d'horari fix: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals de departament o seminari, comissió d'atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, entrevistes amb mares i pares, manteniment del laboratori i aules específiques, i organització i execució de les accions que ofereix el centre en el marc de determinats programes.

"5 hores d'activitats complementàries de presència al centre educatiu, no sotmeses a horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria i altres encàrrecs que en el marc de les seves funcions li faci el director/a del centre).

"Les 7 hores i 30 minuts restants es dediquen a la preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.

"Aquesta modificació de la distribució setmanal de l'horari docent afecta tot el professorat que imparteix els ensenyaments de secundària de règim general i especial."

—6 Ratificar durant el curs 2011-2012 l'Acord de Govern d'1 de juny de 2010, pel qual s'adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de personal en l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a la mesura prevista al segon paràgraf del punt 7, que es reprodueix a continuació:

"Modificar el quadre horari de reduccions d'horari lectiu dels coordinadors, aprovat per Acord de Govern de 18 de febrer de 1997. Es minoren entre 6 i 9 el nombre d'hores de reducció lectiva assignades als instituts amb 10 o més grups d'escolarització per a l'exercici de càrrecs de coordinació".

S'hi afegeix el paràgraf següent:

"Per atendre les coordinacions de formació professional dels departaments/seminaris de formació professional s'incrementen les hores lectives previstes a la plantilla fins a un màxim de 2 hores lectives per departament d'FP".

—7 Modificar l'aplicació de l'ampliació de l'horari escolar d'educació primària en una sisena hora diària, segons l'Acord de Govern aprovat en data 14 de març de 2006, de la manera següent:

a) Amb caràcter general, els centres públics d'educació infantil i primària de titularitat del Departament d'Ensenyament dedicaran una part dels recursos assignats a la plantilla per a la sisena hora per atendre activitats de suport als alumnes del segon cicle d'educació infantil, del primer cicle d'educació primària i el pas de l'educació primària a la secundària. A més de les activitats de suport i reforç lectiu als alumnes, s'entén com a atenció directa a l'alumnat d'aquest nivell educatiu les activitats lectives que es realitzin fora de la franja ordinària de les cinc hores diàries per impartir atencions individualitzades i de grup reduït a aquells alumnes que ho requereixin. Aquests reforços educatius amb ampliació horària a alguns alumnes computen dins la dedicació lectiva setmanal dels mestres, tal com s'ha establert al punt 1) d'aquest Acord.

b) En determinats centres, ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits, el Departament d'Ensenyament autoritzarà mantenir la sisena hora com a mesura educativa complementària específica per afavorir l'assoliment de les competències bàsiques, tot respectant el seu caràcter transversal i no restringit a una àrea curricular específica.

Tal com estableixen l'article 49.2 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, i l'article 8.c) del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, i en l'exercici de l'autonomia de gestió de recursos humans, les direccions dels centres públics formularan propostes sobre la incidència d'aquesta mesura organitzativa en la plantilla docent. Les esmentades propostes, degudament motivades pel detall de les mesures organitzatives, hauran de respectar les limitacions de dotació total de la plantilla docent fixada pel Departament i els criteris generals sobre plantilles fixats pel Departament per al curs 2011-2012.

—8 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de maig de 2011

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

(11.122.128)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal