DOGC núm. 5990. Consulta i modificació de les dades registrades a la borsa de treball 0

619 24/10/2011, 09:29       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/2441/2011, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent. (Pàg. 54501)

Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de treball (del 24 al 28 d'octubre de 2011, ambdós inclosos)

Les persones que s'han inscrit a la darrera convocatòria d'accés a la borsa de treball de personal docent feta pública per la Resolució ENS/1543/2011, de 17 de juny, únicament poden modificar les dades els dies 27 i 28 d'octubre (les modificacions fetes prèviament quedaran anul·lades

Alerta SMS: Borsa de treball

RESOLUCIÓ

ENS/2441/2011, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

Mitjançant la Resolució ENS/1233/2011, d'11 de maig, es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2011-2012 ( DOGC núm. 5883, de 20.5.2011).

El punt 6.1 de la Resolució ENS/1233/2011, d'11 de maig, estableix el procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament.

Per la Resolució de la consellera d'Ensenyament de 30 d'agost de 2011, s'estableix la suplència per absència del director general de Professorat i Personal de Centres Públics en la secretària general del Departament.

Per tal que les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent puguin actualitzar les seves dades,

Resolc:

Establir un nou termini de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament, http://www.gencat.cat/ensenyament (a partir d'aquí, entreu a l'apartat Borsa de treball de personal docent/Consulta i modificació de dades). Aquest termini s'inicia el mateix dia de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 28 d'octubre de 2011.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Així mateix, poden interposar, potestativament, recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 d'octubre de 2011
M. Jesús Mier i Albert
Secretària general

(11.290.098)

Més informació

Altres articles sobre Interins i Substituts

Departament d'Educació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal