DOGC núm. 5991. Aptes en la fase de pràctiques 0

930 25/10/2011, 08:06       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/2460/2011, de 17 d'octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents. (Pàg. 54688)

Resolc:

—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer (DOGC núm. 5088, d'11.3.2008), les persones aspirants que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució, que van ser nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/620/2009, de 4 de març (DOGC núm. 5338, de 13.3.2009), que no van poder ser avaluades amb la seva promoció i que s'han avaluat durant el curs acadèmic 2010-2011.

—2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, les persones aspirants que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució, que van ser nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/620/2009, de 4 de març, que no van poder ser avaluades amb la seva promoció perquè tenien concedit un ajornament i que s'han avaluat durant el curs acadèmic 2010-2011.

—3 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer (DOGC núm. 5332, de 5.3.2009), les persones aspirants que figuren a l'annex 3 d'aquesta Resolució, que van ser nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/2941/2009, de 22 d'octubre (DOGC núm. 5493, de 28.10.2009), que no van poder ser avaluades amb la seva promoció i que s'han avaluat durant el curs acadèmic 2010-2011.

—4 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, les persones aspirants que figuren a l'annex 4 d'aquesta Resolució, que van ser nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/2941/2009, de 22 d'octubre, que no van poder ser avaluades amb la seva promoció perquè tenien un ajornament i que s'han avaluat durant el curs acadèmic 2010-2011.

—5 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, les persones aspirants que figuren a l'annex 5 d'aquesta Resolució, nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/2941/2009, de 22 d'octubre, que van ser declarades no aptes durant el curs acadèmic 2009-2010 i que s'han avaluat durant el curs acadèmic 2010-2011.

—6 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 6 d'aquesta Resolució no han estat avaluades del període de pràctiques perquè tenien concedit l'ajornament de la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2010-2011.

—7 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 7 d'aquesta Resolució no han estat avaluades durant el curs acadèmic 2010-2011 atès que han prestat serveis durant un període inferior a sis mesos, d'acord amb el que s'estableix a la base 7 de la Resolució EDU/2593/2009, de 15 de setembre (DOGC núm. 5472, de 28.9.2009), de regulació de la fase de pràctiques, i hauran de repetir la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2011-2012.

—8 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 8 d'aquesta Resolució no han estat avaluades durant el curs acadèmic 2010-2011 per trobar-se en situació d'incapacitat laboral.

—9 Declarar aptes i aprovats en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques del cos de mestres per la Resolució EDU/3220/2010, de 4 d'octubre (DOGC núm. 5734, de 14.10.2010), llevat dels casos que s'especifiquen en els punts següents.

—10 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 9 d'aquesta Resolució no han estat avaluades durant el curs acadèmic 2010-2011 atès que han prestat serveis durant un període inferior a sis mesos, d'acord amb el que s'estableix a la base 7 de la Resolució EDU/3219/2010, de 6 d'octubre (DOGC núm. 5734, de 14.10.2010), de regulació de la fase de pràctiques, i hauran de repetir la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2011-2012.

—11 Declarar no aptes a la fase de pràctiques les persones aspirants que es detallen a l'annex 10 d'aquesta Resolució, els quals d'acord amb el que s'estableix a la base 10.3 de la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, podran incorporar-se amb els aspirants seleccionats de la següent promoció per repetir per una única vegada la fase de pràctiques.

—12 S'accepten les renúncies als drets que els pugui correspondre per la seva participació en el procediment selectiu de les persones aspirants seleccionades que es detallen a l'annex 11 d'aquesta Resolució.

—13 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 12 han causat baixa per defunció.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya , i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 d'octubre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal