DOGC núm. 5991. Nomenament funcionaris en pràctiques 0

1766 25/10/2011, 08:15       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/2459/2011, de 14 d'octubre, de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer. (Pàg. 54686)

Resolc:

—1 Nomenar funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, els quals consten inclosos a l'annex de la Resolució ENS/1838/2011, de 21 de juliol (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011), per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocades mitjançant la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer.

—2 Com a excepció al punt anterior, no es nomenen funcionaris en pràctiques els que han renunciat als drets obtinguts en el procés selectiu i que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

—3 El nomenament com a funcionaris en pràctiques té efectes econòmics i administratius d'1 de setembre de 2011.

—4 Si de la revisió de la documentació presentada pels aspirants que han superat els procediments selectius es dedueix que els manca algun dels requisits que assenyala la base 2 de la convocatòria, es deixaran sense efecte els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu i no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què han pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

—5 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 d'octubre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat: Llengua castellana i literatura

Cognoms i nom

Calatayud Castillo, Maria del Mar

Rubio Andreu, Maria Pilar

(11.286.113)

Relacionats

RESOLUCIÓ ENS/1838/2011, de 21 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves

RESOLUCIÓ ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria d'oposicions

Curs de formació per a funcionariat docent en pràctiques


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal