DOGC núm. 6037. Modificació taula de titulacions de la Borsa de Treball0

3259 03/01/2012, 19:48       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/2996/2011, de 23 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny. (Pàg. 302)

Resolc:

—1 Incloure a la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, les titulacions que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució. Aquestes titulacions es corresponen amb les especialitats docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny que s'indiquen a l'annex 1 esmentat.

—2 Eliminar de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, les titulacions que es corresponen amb les especialitats docents del cos de professors d'ensenyament secundari que s'especifiquen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex 1

Titulacions que s'afegeixen a la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny:

Cos de professors d'ensenyament secundari

AN Anglès

Grau en estudis anglesos (UB)

DI Dibuix

Grau en Enginyeria de l'Edificació (UPV) + màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes (dibuix)

505 Formació i orientació laboral

Llicenciatura en pedagogia

Llicenciatura en psicopedagogia

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia terapèutica)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (secció orientació)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (secció organització escolar)

Grau en pedagogia

507 Informàtica

Grau en multimèdia (UOC)

508 Intervenció sociocomunitària

Grau en pedagogia

LC Llengua catalana i literatura

Grau en filologia catalana (UB)

LE Llengua castellana i literatura

Grau en filologia hispànica (UB)

MA Matemàtiques

Grau en enginyeria de l'edificació (UPV) + màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i ensenyaments d'idiomes (matemàtiques)

519 Processos i mitjans de comunicació

Grau en multimèdia (UOC)

PSI orientació educativa

Grau en pedagogia

TEC tecnologia

Grau en enginyeria de l'edificació (UPV)

Grau de fotografia i creació digital (UPC)

Grau en multimèdia (UOC)

Cos de professors tècnics de formació professional

625 Serveis a la comunitat

Grau en pedagogia

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

715 Fotografia

Grau de fotografia i creació digital del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (UPC)

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

808 Fotografia i processos de reproducció

Grau de fotografia i creació digital del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (UPC)

Annex 2

Titulacions que s'eliminen de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de maig, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny:

Cos de professors d'ensenyament secundari

FI Filosofia

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica/educació especial)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació escolar)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia)

(11.356.068)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal