DOGC núm. 6036. Consulta i modificació de les dades registrades a la borsa de treball 0

1266 02/01/2012, 19:54       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/2990/2011, de 23 de desembre, per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent. (Pàg. 93)

RESOLUCIÓ

ENS/2990/2011, de 23 de desembre, per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

Mitjançant la Resolució ENS/1233/2011, d'11 de maig, es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 5883, de 20.5.2011).

El punt 6.1 de la Resolució ENS/1233/2011, d'11 de maig, estableix el procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament.

La Resolució de la consellera d'Ensenyament, de 12 de desembre de 2011, atès que està vacant el lloc de treball del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, designa com a suplent la secretària general del Departament d'Ensenyament.

Per tal que les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent puguin actualitzar les seves dades,

Resolc:

Establir un nou termini consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament, http://www.gencat.cat/ensenyament (a partir d'aquí, entreu a l'apartat Borsa de treball de personal docent/Consulta i modificació de dades). Aquest termini anirà del dia 23 al 27 de gener de 2012, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu , en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar, potestativament, recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposa l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de desembre de 2011
Maria Jesús Mier i Albert
Secretària general

(11.356.067)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal