DOGC núm. 6064. Procediment per obtenir l'acreditació de directiu professional0

1562 10/02/2012, 12:35       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/57/2012, de 23 de gener, sobre el procediment per obtenir l'acreditació de directiu professional docent. (Pàg. 5916)

Resolc:

—1 Establir el procediment per obtenir l'acreditació de directiu professional docent que té l'objecte, requisits i efectes següents:

Objecte:els processos d'obtenció de l'acreditació de directiu professional docent han de garantir la formació, capacitat, habilitats i, si s'escau, experiència dels candidats per a l'exercici de la direcció professional de centres educatius públics, atenent criteris d'idoneïtat per a la funció directiva i garantint la publicitat i la concurrència.

Requisits:per obtenir l'acreditació de directiu professional docent, les persones aspirants han d'haver ocupat la direcció d'un centre educatiu públic, amb almenys un període ordinari de mandat, amb avaluació positiva i superar el procés selectiu, regulat en aquesta convocatòria pública, mitjançant la proposta de declaració o denegació motivada de l'aptitud de cada candidat per l'òrgan tècnic de valoració previst a l'article 36 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

Efectes: la possessió de l'acreditació de directiu professional docent no tindrà cap repercussió econòmica per a l'aspirant seleccionat. No obstant això, sí que es valora com a mèrit d'acord amb el que s'estableix als articles 38.2 i 42.3 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

—2 La primera convocatòria es regeix per les seves bases, que s'inclouen a l'annex.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal