DOGC núm. 6086. Consulta i modificació de les dades registrades a la borsa de treball 0

1009 13/03/2012, 08:29       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/416/2012, de 2 de març, per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.


Mitjançant la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 ( DOGC núm. 5883, de 20.5.2011).

El punt 6.1 de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, estableix el procediment d’actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l’aplicació que es troba a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

Per tal que les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent puguin actualitzar les seves dades,

Resolc:

Establir un nou termini de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l’aplicació que es troba a la pàgina web del Departament d’Ensenyament, http://www.gencat.cat/ensenyament (a partir d’aquí, entreu a l’apartat Borsa de treball de personal docent/Consulta i modificació de dades). El termini serà del dia 26 de març fins a l’1 d’abril de 2012, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu , en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar, potestativament, recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de març de 2012

Alberto del Pozo Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

(12.062.062)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal