DOGC núm. 6087. Procés d'avaluació a L'ESO -avaluació extraordinària al setembre-0

3613 15/03/2012, 08:53       #DOGC,

ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria, en els termes següents:

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 3, que queda redactat de la manera següent:

“Article 3.1

”Amb la finalitat de garantir una adequada transició de l’alumnat entre l’etapa d’educació primària i la d’educació secundària, els centres d’educació secundària obligatòria han de sol·licitar als centres d’educació primària una còpia de l’historial acadèmic de l’alumne/a i l’informe individualitzat, amb la informació que es consideri convenient per a la millor incorporació de l’alumne/a a la nova etapa educativa. En la informació de traspàs al centre de secundària també s’inclourà informació relativa als resultats de la prova d’avaluació de sisè curs d’educació primària i de les activitats de reforç d’estiu que, si escau, s’hagin encomanat a l’alumne/a. Aquestes activitats es tindran en compte en l’avaluació inicial del primer curs de l’educació secundària obligatòria, prevista a l’article 5.4 d’aquesta Ordre.”

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 5, que queda redactat de la manera següent:

“Article 5.3

”Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament cal fer almenys una sessió d’avaluació trimestral, a més de la sessió d’avaluació final extraordinària del mes de setembre. Normalment coincidiran la sessió d’avaluació del tercer trimestre del curs escolar amb la sessió d’avaluació final ordinària del mes de juny”

3. Es modifica l’article 8, que queda redactat de la manera següent:

“Article 8

”Avaluació final ordinària

”8.1 Les avaluacions finals a l’educació secundària obligatòria s’han de fer en cadascun dels quatre cursos de l’etapa.

”8.2 En la darrera avaluació ordinària del curs escolar del mes de juny, l’equip docent ha de valorar els resultats obtinguts per l’alumnat, tant pel que fa als ensenyaments realitzats al llarg del curs, com a les activitats o proves de recuperació d’avaluacions anteriors realitzades en el mateix període.

”8.3 A partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les recuperacions, si escau, el professor o professora de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne/a una qualificació final d’avaluació ordinària, tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria.

”8.4 En cas que algunes matèries s’hagin impartit agrupades en àmbits de coneixement, en les actes de qualificació final d’avaluació haurà de constar una qualificació específica de cada matèria.

”8.5 En els tres primers cursos de l’etapa, per a cada alumne/a l’equip docent ha d’atorgar una qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’ha d’obtenir com a mitjana aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball de síntesi, d’una banda, i de la qualificació aportada pel professorat de les matèries optatives cursades per l’alumne/a al llarg del curs, de l’altra.

”8.6 A les sessions d’avaluació final ordinària del mes de juny s’hi pot incorporar, amb veu però sense vot, un membre de l’equip directiu a fi de garantir la coherència dels processos d’avaluació entre els diferents grups del centre.

”8.7 A partir dels resultats obtinguts per cada alumne/a en l’avaluació final ordinària, i tenint en compte tot allò establert als articles 12 i 14 d’aquesta Ordre, l’equip docent ha de prendre les decisions oportunes sobre el pas de curs o, si escau, de superació de l’etapa de l’alumnat que compleixi els requisits corresponents.

”8.8 Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, els centres proposaran activitats de recuperació que s’han de realitzar al llarg de l’estiu. Així mateix, els centres poden proposar activitats de consolidació dels aprenentatges per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva.

”8.9 Les famílies han de rebre informació escrita sobre els resultats de la qualificació final de l’avaluació ordinària del mes de juny. Per a l’alumnat amb matèries pendents aquesta informació ha d’incloure una referència explícita a les activitats de recuperació que es proposen i a les proves extraordinàries a què s’ha de presentar.

”També s’ha d’informar a les famílies en el cas que es proposin activitats de consolidació d’aprenentatges a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva.

”Els centres educatius han d’establir els mecanismes adequats per assegurar que la informació a què es fa referència en aquest apartat arribi a les famílies, per tal que aquestes puguin exercir el seu compromís en relació amb el seguiment de l’evolució escolar de llurs fills o filles i la millora dels seus resultats acadèmics, d’acord amb allò establert en la carta de compromís educatiu del centre.”

4. Es modifica l’article 9, que queda redactat de la manera següent:

“Article 9

”Proves extraordinàries d’avaluació

”9.1 Per facilitar a l’alumnat la recuperació de les matèries que han tingut avaluació negativa en l’avaluació final ordinària del mes de juny, els centres organitzaran proves extraordinàries d’avaluació en els primers dies del mes de setembre, d’acord amb les dates que determini el calendari escolar anual.

”9.2 Les proves extraordinàries d’avaluació de cada matèria les ha d’elaborar i qualificar el departament didàctic corresponent, d’acord amb la programació dels currículums dels quals són responsables. La preparació i elaboració de les proves extraordinàries s’ha de realitzar abans de finals del mes de juny.“

5. Es modifica l’article 10, que queda redactat de la manera següent:

“Article 10

”Avaluació final extraordinària

”10.1 En cadascun dels quatre cursos de l’etapa, i després de les proves extraordinàries, l’equip docent s’ha de reunir en una sessió d’avaluació final extraordinària.

”10.2 En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el resultat global obtingut a partir de la valoració de l’evolució de l’alumne/a durant el curs, de les activitats de recuperació que s’hagin proposat realitzar al llarg de l’estiu i de la prova extraordinària.

”10.3 En la sessió d’avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada alumne/a, l’equip docent ha de prendre les decisions definitives respecte a la superació de les matèries i decidir l’alumnat que finalment passa de curs o supera l’etapa.

”10.4 Tot allò establert als articles 12 i 14 d’aquesta Ordre és d’aplicació a les sessions d’avaluació final extraordinària.

”10.5 A les sessions d’avaluació final extraordinària s’hi pot incorporar, amb veu però sense vot, un membre de l’equip directiu a fi de garantir la coherència dels processos d’avaluació entre els diferents grups del centre.”

6. Es modifica l’apartat 4 de l’article 12, que queda redactat de la manera següent:

“Article 12.4

”Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de recuperació i de progrés en els cursos posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La decisió de l’equip docent de modificar la qualificació d’alguna matèria es pot aplicar tant en l’avaluació final ordinària com en la extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser objecte de modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un curs escolar. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc.”

7. Es modifica l’apartat 4 de l’article 14, que queda redactat de la manera següent:

“Article 14.4

”Per fer efectives les decisions sobre superació de l’etapa de l’alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de progrés en estudis posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La decisió de l’equip docent de modificar la qualificació d’alguna matèria, es pot aplicar tant en l’avaluació final ordinària com en la extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser objecte de modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un curs escolar. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc.”

8. Es modifica l’apartat 2 de l’article 19, que queda redactat de la manera següent:

“Article 19.2

”Les actes corresponents a les qualificacions finals d’avaluació ordinària s’han d’emplenar i tancar a partir de les sessions d’avaluació final del mes de juny. De la mateixa manera, en les sessions d’avaluació posteriors a les proves extraordinàries del mes de setembre, s’han d’emplenar i tancar les corresponents actes d’avaluació final extraordinària.”

9. Es modifica l’apartat 1 de l’annex de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, de les actes d’avaluació finals, que queda redactat en els termes de l’annex.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex

1. Actes d’avaluació finals

En les actes s’ha de fer constar la qualificació obtinguda per l’alumne/a en cada matèria d’acord amb l’escala establerta en aquesta Ordre.

Si la distribució de matèries per cursos decidida pel centre docent no coincideix amb l’establerta de manera general, cal adaptar el model a l’oferta del centre.

Per a l’alumnat escolaritzat en centres d’Era Val d’Aran les actes han d’incloure, entre les qualificacions de llengua catalana i les de llengua castellana, les qualificacions obtingudes en la matèria de llengua aranesa.

En les matèries que permetin diverses opcions (llengua estrangera, religió, matèries optatives) s’ha d’identificar quina opció ha cursat l’alumne/a.

En cas que s’utilitzin codis o abreviatures, han de quedar explicitats en algun apartat de l’acta.

Atenc. div.: en aquesta casella s’ha de fer constar si l’alumne/a ha estat objecte d’alguna adaptació del currículum. Cal aplicar la codificació següent:

PD: programes de diversificació curricular.

PI: pla individualitzat.

EE: escolarització compartida amb un centre d’educació especial.

EC: escolarització compartida amb altres tipus de centres.

–: l’alumne no ha estat objecte de cap adaptació.

Accés al curs següent: cal expressar-ho amb la codificació següent:

SI: accedeix al curs següent en haver superat el curs.

SL: accedeix al curs següent per impossibilitat legal de repetir (aquesta opció no és possible a 4t curs).

SD: accedeix al curs següent d’acord amb el pla individualitzat aplicat, tot i no

haver superat el curs actual, per continuar amb el pla.

NO: no accedeix al curs següent.

PE: pendent d’avaluació extraordinària (aquesta opció sols és possible en les actes de qualificació final d’avaluació ordinària i en el cas de tenir matèries pendents).

Prop. div.: en aquesta casella s’ha de fer constar la proposta d’atenció específica que l’equip d’avaluació formula per al curs següent, d’acord amb la codificació abans esmentada (PD, PI, EE, EC, –) o PQ si es proposa que l’alumne/a cursi un programa de qualificació professional inicial.

En les actes de qualificacions finals, tant de l’avaluació ordinària com de la extraordinària, de 4t curs, a la casella de superació de l’etapa, s’ha d’indicar aquesta circumstància amb “sí” o “no”.

En les actes de qualificacions finals de setembre, en el cas que es faci constar la relació de tot l’alumnat del grup, al costat de cada qualificació s’indicarà si aquesta s’ha atorgat en l’avaluació final ordinària del juny o en l’extraordinària de setembre, amb la codificació següent:

A): avaluat anteriorment;

E): avaluació extraordinària.

Models d’actes d’avaluació final ordinària i actes d’avaluació final extraordinària, de cadascun dels cursos de l’etapa.

(Vegeu annex al document PDF)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal