DOGC núm. 6094. Modificació de l'organització i avaluació del Batxillerat0

2904 23/03/2012, 09:01       #DOGC,

ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

1. Es modifica l’article 10, en el sentit d’afegir l’apartat següent:

“Article 10.5.

”En la sessió d’avaluació final ordinària de cada curs de batxillerat, s’adopten les decisions sobre el pas de curs i, si escau, d’obtenció del títol de batxiller per a l’alumnat que compleixi els requisits establerts als articles 12 i 14. En el cas de l’alumnat que tingui matèries pendents després de la sessió d’avaluació final ordinària, la decisió definitiva sobre la qualificació d’aquestes matèries i, si escau, sobre la promoció de curs o la superació de l’etapa d’aquest alumnat, queda pendent de la realització de les proves extraordinàries i de la posterior avaluació final extraordinària.”

2. Es modifica la redacció de l’apartat 4 de l’article 11, que queda redactat de la manera següent:

“Article 11.4.

”En el primer curs de batxillerat, els centres han d’organitzar aquestes proves extraordinàries en els primers dies del mes de setembre, d’acord amb les dates que determini el calendari escolar anual.

”En el segon curs de batxillerat, aquestes proves extraordinàries s’han de realitzar al llarg dels cinc darrers dies de classe del curs, segons el periode lectiu establert d’acord amb el calendari escolar del curs, per tal que l’alumnat que les hagi de realitzar pugui presentar-se a les proves d’accés a la universitat que es realitzen en el mes de setembre, en el cas d’obtenir el títol de batxiller.”

3. Es modifica la redacció de l’apartat 5 de l’article 11, que queda redactat de la manera següent:

“Article 11.5.

”Després de les proves extraordinàries ha de tenir lloc una nova sessió d’avaluació final extraordinària. En aquesta, vistos els resultats obtinguts en les proves extraordinàries, cal prendre les decisions definitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries.

”L’equip docent, actuant de manera col·legiada, ha de valorar la maduresa acadèmica de l’alumne o alumna en relació amb els objectius del batxillerat. Per a aquesta valoració, i vista l’avaluació de totes les matèries cursades, es considera que els resultats en algunes matèries poden compensar els obtinguts en altres atenent l’assoliment de les competències, i també les possibilitats de progrés de l’estudiant en opcions posteriors. Si la decisió de l’equip docent, a efectes de pas de curs o d’obtenció del títol de batxiller, implica modificar la qualificació d’alguna matèria, cal l’acord de la majoria de dos terços dels membres presents en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació, cada membre de l’equip docent ha d’exposar raonadament la justificació del seu vot, la qual s’ha de fer constar en l’acta d’avaluació. La modificació de la qualificació es pot aplicar a un màxim de dues matèries.”

4. Es modifica la redacció de l’apartat 3 de l’article 17, que queda redactat de la manera següent:

“Article 17.3.

”Les actes de qualificacions extraordinàries s’han de complimentar i tancar en la sessió d’avaluació extraordinària posterior a les proves extraordinàries.”

Disposició addicional

L’alumne o alumna que hagi obtingut un títol de tècnic o tècnica de formació professional obtindrà el títol de batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat, d’acord amb el que disposa l’article 34.3 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

Disposició derogatòria

Es deroga l’apartat 13.2 de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.074.121)

Relacionats

Resum (SECUNDARIA.INFO núm. 11. 27/01/2009) de l'ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal