DOGC núm. 6099. Subvencions a centres per a l'aprenentatge d'idiomes per a l'any 20120

871 30/03/2012, 11:28       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/532/2012, de 13 de març, per la qual s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes per a l'any 2012.

Accés

Requisits

Hi poden participar els centres educatius de Catalunya de titularitat del Departament d'Ensenyament, que imparteixin educació secundària i que realitzin activitats per a l'aprenentatge actiu d'idiomes, sempre que no hagin gaudit, per al  mateix tipus d'activitat, del finançament de la Unió Europea en un Projecte Comenius o similar.

Els viatges, les estades i els grups s'han d'ajustar a les condicions següents:

 1. Els viatges han de tenir una durada mínima de catorze dies, amb una pernoctació mínima de 13 nits en el país de destinació i s'han de realitzar dins del període comprès entre el 15 de gener i el 30 d’octubre de 2012. Els desplaçaments i les estades a l'estranger de l'alumnat i del professorat acompanyant han d'estar coberts per una pòlissa d'assegurança contractada a l'efecte.
   
 2. Les sol·licituds es presenten per a grups d'alumnat que cursin algun dels ensenyaments següents:
  - Educació secundària obligatòria
  - Batxillerat
  - Formació professional
  Els grups han d'estar constituïts per alumnat del mateix curs o nivell educatiu, en nombre no inferior a 15. Dos centres d'una mateixa comarca o municipi es poden agrupar per constituir un grup, només en el cas que cap dels dos centres arribi al nombre mínim d'alumnes requerit. L'ajut es determinarà en funció d'una quantitat per alumne/a en concepte de borsa. En cap cas el nombre de borses podrà ser superior al nombre d'alumnes que integrin el grup.
  Cada grup d'alumnes ha d'estar acompanyat durant el viatge i l'estada per dos o més professors/es del centre o centres sol·licitants. El/La professor/a coordinador/a del projecte en el centre educatiu serà el responsable dels aspectes educatius generals i de l'organització del viatge i preferentment haurà d'acompanyar el grup durant la seva estada; en cas contrari s'hauran de justificar les causes per escrit. Si el grup està constituït per alumnat de dos centres, ha d'haver-hi un coordinador responsable per centre. El/La coordinador/a ha de tenir plaça definitiva al centre, excepte en aquells casos en què el centre no disposi de professorat definitiu adscrit de la llengua estrangera per a la qual s'opta a aquestes subvencions. En aquest cas, es valorarà la garantia de continuïtat del projecte i la viabilitat de l'expedició a l'estranger.
   
 3. L'allotjament es podrà fer en diferents modalitats, a criteri del grup sol·licitant:
  - Acolliment familiar.
  - Centre d'educació condicionat per a sojorn.
  - Alberg juvenil autoritzat.
  - Altres, degudament justificades i presentades.
   

 

Procediment i calendari


Sol·licitud i documentació

Els centres interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar la sol·licitud electrònica disponible a l'aplicació informàtica. La sol·licitud, segellada i signada per la direcció del centre, s'ha d'adreçar al Servei de Llengües Estrangeres de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme del Departament d'Ensenyament.

Únicament s’accepta més d’una sol·licitud per etapa en el cas que s’opti a la subvenció per a idiomes diferents.

Termini de presentació de sol·licituds: del 31 de març al 30 d'abril de 2012
 

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Certificat de l'acta de la sessió del consell escolar on el centre hagi pres el compromís de dur a terme el projecte pedagògic presentat, que conclourà amb el lliurament d'una memòria pedagògica. Aquest certificat serà expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del/de la president/a del consell escolar.
 • Declaració jurada del/de la director/a del centre on consti que abans del viatge es contractarà una pòlissa d'assegurança que cobreixi els desplaçaments i les estades a l'estranger de l'alumnat i el professorat acompanyant.
 • Calendari del viatge amb indicació de les dates de sortida i de tornada, mitjà de transport que s'utilitzarà i modalitat d'allotjament que es preveu per a l'alumnat i el professorat.
 • Nom del professorat coordinador i acompanyant, especialitat o matèria que imparteixen i situació administrativa en què es troben en el centre, la qual s'ha d'acreditar en el cas dels centres municipals, dels centres privats concertats i dels gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant un certificat del/de la director/a del centre que indiqui el tipus de contracte i la seva durada.
 • Declaració jurada del/de la director/a del centre on faci constar que abans del viatge s'ha demanat l'autorització dels pares o mares o tutors/es per realitzar el viatge en el cas de l'alumnat menor d'edat.
 • Pressupost de despeses desglossat segons el cost dels conceptes següents:
  • Activitats d'aprenentatge.
  • Desplaçaments.
  • Assegurança.
  • Allotjament i manutenció.
  • Visites i excursions complementàries (entrades i similars).
  • S'hi ha d'indicar el cost global per alumne/a i el cost global per grup. En aquest pressupost han d'estar incloses les despeses corresponents al professorat responsable coordinador i acompanyant.
 • Informe sobre el tipus de curs o activitat d'aprenentatge que seguirà l'alumnat a l'estranger, que haurà de tenir una continuïtat o estar vinculat amb el projecte pedagògic presentat al concurs.
 • El projecte pedagògic objecte d'aquest concurs, elaborat per l'alumnat, producte de les activitats d'aprenentatge que hauran ajudat a assolir els objectius pedagògics del nivell corresponent, haurà de ser elaborat en la llengua d'aprenentatge, i es pot presentar en diferents formats electrònics, en un CD-ROM, DVD o memòria USB, amb diverses tipologies textuals, com ara llibre, revista, enregistrament, etc. S'indicarà, en tot cas, la relació del projecte presentat amb altres activitats i objectius del centre educatiu, i la forma en què s'incorpora al projecte lingüístic plurilingüe del centre. En cas que l'alumnat hagi realitzat una part del treball en format tridimensional, aquest només es podrà presentar en suport electrònic en el format escollit. 

 

Pagament

Un cop resolta la convocatòria, el Departament d'Ensenyament tramitarà el pagament, en concepte de bestreta, del 90% de les quantitats concedides. El pagament de la bestreta no es farà necessàriament efectiu abans de l'inici del viatge, per la qual cosa els centres hauran de preveure aquesta eventualitat.

El 10% restant es tramitarà un cop presentada correctament la justificació que preveuen aquestes bases.

 

Justificació economica

Els centres han de justificar la destinació de les subvencions a les actuacions per a les quals s'han concedit.

La justificació ha de contenir la documentació següent:

 • Escrit de tramesa que indiqui la documentació que s'hi adjunta.
 • Certificat conforme el Consell Escolar del centre ha aprovat els comptes relatius al viatge, amb indicació de l'import total d'ingressos i despeses i de la data d'aprovació, i del nombre d'alumnat que ha participat en el viatge. Aquest certificat ha d'anar expedit pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a del Consell Escolar.
 • Relació detallada de les factures o comprovants de les despeses realitzades i del seu pagament, signada pel/per la secretari/ària i pel/per la director/a del centre. En aquesta relació les factures han d'estar agrupades segons els conceptes consignats en el pressupost presentat en el moment de formular la sol·licitud.
  Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF, el nom del creditor, el concepte de la despesa, l'import i la data de pagament. No es poden imputar altres tipus de despeses que les previstes en el pressupost.
 • Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Ensenyament, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.
 • Certificat del secretari del centre on consti que tant els ingressos com les despeses derivades de la realització del viatge s'han comptabilitzat en la comptabilitat del centre.
 • Llista nominal, edat i sexe de l'alumnat que ha integrat el grup.
 • Fotocòpia compulsada de l'autorització dels pares o mares o tutors/es legals per realitzar el viatge en el cas de l'alumnat menor d'edat.
 • Informe d'incidències de modificació de gestió o d'activitats no realitzades, si escau.
 • Fotocòpia compulsada de la pòlissa d'assegurança contractada per cobrir els desplaçaments i les estades a l'estranger de l'alumnat i el professorat acompanyant.

Termini de presentació de la justificació: del 5 al 15 de novembre de 2012


Memòria pedagògica

El grup d'alumnes ha d'elaborar una memòria pedagògica que recolli el projecte realitzat durant l'estada al país estranger, i que ha de ser la continuïtat del projecte inicial presentat al concurs.

Juntament amb la memòria, s'ha de presentar un certificat del/de la director/a del centre on es faci constar la dedicació del professorat que hi ha participat: un professor/a coordinador responsable i els professors/res acompanyants. Caldrà igualment introduir el nom del professorat implicat (responsable i acompanyants) a l'aplicació de certificacions d'innovació, l'AGAI, als efectes de poder rebre la certificació corresponent.

Termini de presentació de la memòria: de l'1 al 15 de març de 2013


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal