Pla integrat de llengües estrangeres0

595 04/05/2012, 09:16   

L’objecte d’aquest programa és seleccionar un màxim de 170 projectes de centres educatius que elaborin un Pla integrat de llengües estrangeres en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe coherent, amb el compromís de desenvolupar-lo al llarg de dos cursos escolars i de consolidar en el projecte de centre els beneficis organitzatius i metodològics obtinguts.

Requisits  

Hi poden participar els centres educatius de Catalunya de titularitat del Departament d’Ensenyament que imparteixin algun o alguns dels ensenyaments següents: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, arts plàstiques i disseny i esports.

No es poden acollir a aquesta convocatòria els centres educatius que tinguin un projecte de Pla experimental de llengües estrangeres vigent el curs 2011-12, seleccionat a l’empara de les convocatòries dels plans experimentals de llengües estrangeres per als anys 2009 i 2010 pel mateix tipus d’etapa educativa.

Els projectes han de tenir les característiques següents: 

  • S’han d’emmarcar en el Projecte Lingüístic plurilingüe del centre per a desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques, emprenedores i professionalitzadores, si és el cas, de l’alumnat.
  • S’han d’aprovar pel claustre de professors i pel consell escolar del centre, amb el compromís explícit que es desenvoluparà durant dos anys com a mínim.
  • S’han d’iniciar durant el curs 2012-2013, i han de tenir una durada mínima de dos cursos escolars, després dels quals quedaran consolidades en el centre les bones pràctiques assolides
  • S’han d’ajustar a alguna de les modalitats que consten a la base específica 4 d’aquest Programa.
  • S’han de contemplar en el Pla de Formació de Centre per a la seva sostenibilitat, evolució i consolidació en el centre.
  • El professorat de les àrees no lingüístiques implicat en la impartició de sessions AICLE ha de tenir un nivell acreditat de competència mínim equivalent al certificat d’aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), amb els benentès que el professorat d’àrees lingüístiques ja disposa de titulació suficient.
     

L’equip directiu del centre ha de garantir la continuïtat del projecte durant els dos cursos escolars. 
 

 

Procediment i calendari


Sol·licitud i documentació

Els centres interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar la sol·licitud electrònica disponible a l'aplicació informàtica. La sol·licitud, segellada i signada per la direcció del centre, s'ha d'adreçar al Servei Territorial corresponent.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 24 de maig de 2012 

Sol·licitud


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal