Adjudicacions provisionals i gestió de la Borsa de treball0

5327 04/05/2012, 09:35       #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:

1. Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2012, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

2. Resolució per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2012-2013.

Seguiment de la reunió de la Mesa sectorial: @Repr_ASPEPC_SPS

1. Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2012, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

Calendari de sol·licituds:
Personal funcionari: del 17 de maig a l'1 de juny. En cas la plaça d'algun funcionari sigui suprimida posteriorment, podrà fer la seva sol·licitud al marge d'aquest termini.
Personal interí: del 4 de juny al 18 de juny, coincidint amb el període de modificació de dades de la borsa.

Calendari de resolució:
Provisional: del 10 al 15 de juliol.
Definitiva: del 20 a 25 de juliol.

L'adjudicació de les adjudicacions serà per un curs, excepte per als càrrecs directius, la durada de la qual serà fins que acabi el mandat, i per a places incloses en plans d'autonomia.

Novetats: desapareix el col·lectiu d'interins amb estabilitat, tot i que els sindicats demanem la pròrroga del pacte.

La participació dels interins serà voluntària, no hi haurà destinació d'ofici.

Sí que hi haurà destinació d'ofici per als funcionaris amb destinació provisional, l'aplicació els avisarà per tal que ordenin totes les comarques.

El professorat d'altres comunitats autònomes que demani comissió de serveis formarà part del mateix col·lectiu que el professorat de Catalunya que també demani comissió.

Els funcionaris de carrera podran demanar ser destinats a vacants d'especialitats que puguin ocupar per la seva titulació, encara que no en tinguin l'especialitat per oposició ni habilitada, però només quan no pugui ser destinat ni tan sols d'ofici a cap vacant de la seva especialitat. Des d'ASPEPC·SPS demanem que el professorat que tingui un doctorat d'una titulació diferent de la llicenciatura pugui ser destinat en aquest cas excepcional per la titulació del doctorat.

Els professors amb destinació definitiva que vulguin demanar comissió de serveis al mateix centre participaran per la fase d'elecció.

Els mestres de primària no destinats a places d'ESO podran ocupar vacants en instituts només per accedir a places d'USEE.

El Departament es compromet a facilitar la consulta de les destinacions, i fa referència al recurs pendent, interposat per ASPEPC·SPS, contra l'opacitat de l'adjudicació dels darrers anys. Es podrà consultar per internet el llistat de les destinacions de tots els participants tal com s'havia reclamat des d'ASPEPC·SPS.

ASPEPC·SPS manifestem que ens felicitem per la publicitat de les dades de les adjudicacions. El Departament garanteix que tindrem a la nostra disposició el llistat tant els sindicats com tots els participants. El mateix Departament reconeix que no hi ha motiu perquè les dades de la borsa d'interins siguin públiques i aquestes no.

El Departament informa que la Resolució de plantilles es començarà a negociar la propera setmana o la següent.

2. Resolució per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2012-2013.

Principals novetats

S'especifica que el personal s'ordena en funció dels serveis prestats en centres públics d'administracions educatives de tot l'estat espanyol.

El 4 de juny s'exposarà als serveis territorials la llista provisional ordenada alfabèticament i per barem. Per internet només podrà fer-se la consulta individual. El termini de reclamacions i de consulta i modificació de dades serà fins a l'18 de juny. El càlcul del temps dels serveis prestats es farà fins al 14 de maig.

Durant la primera quinzena de juliol s'exposarà la llista definitiva, amb el càlcul de serveis prestats fins al 29 de juny.

El 17 de setembre els interins que no hagin estat nomenats podran modificar l'àmbit territorial preferent.

En cas de baixa per accident laboral d'un substitut amb nomenament que no ultrapassi el 30 de juny de 2013 es computarà com a serveis prestats exclusivament a l'efecte d'obtenció del número d'ordre el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, sens que es puguin computar serveis posteriors al 30 de juny.

Els estudis per tal de no ser nomenat i mantenir el número d'ordre hauran de ser presencials.

La renúncia al nomenament vigent s'ha de fer amb tres dies d'antelació, en cas contrari perdrà la remuneració corresponent als dies en què s'hagi retardat el preavís.

Serà motiu de baixa de la borsa el fet de no comunicar la finalització del nomenament als serveis territorials en el termini de 24 hores des que rep la comunicació del director del centre.

El cessament dels substituts es farà efectiu quan finalitzi el permís que ha motivat el nomenament o en qualsevol cas el 30 de juny de 2013.

Pel que fa a les proves per certificar la idoneïtat per ocupar vacants es realitzaran en els centres on els interessats hagin estat nomenats. Si no es supera la prova el nomenament no tindrà efectes i el candidat quedarà exclòs de la borsa per aquesta especialitat.

No hi haurà uns dies fixos de nomenaments, sinó que els dies en què es realitzaran s'establiran segons necessitats del servei a criteri dels directors dels serveis territorials. El calendari mensual d'actes de nomenament es podrà consultar per internet.

Tots els sindicats demanem que hi hagi dies fixos de nomenaments i que siguin els mateixos a tots els serveis territorials.

Als instituts de fins a 11 grups només es nomenarà substituts a partir de la segona baixa simultània, mentre que en els instituts amb 12 o més grups només es nomenaran a partir de la tercera baixa simultània.

ASPEPC·SPS demanem, en solitari, que en els centres fins a 12 grups ja es nomeni substitut a partir de la segona baixa simultània, i que només s'exigeixi la tercera baixa simultània per als instituts de 22 grups o més.

Com ja s'ha avançat no s'amplia el pacte d'estabilitat, tot i que aquells que hi estaven acollits i que tinguin més de 55 anys i no tinguin nomenament podran demanar durant el mes de setembre, com a màxim el dia abans de cada acte de nomenament, els canvis d'àmbit territorial que desitgin, amb la finalitat d'obtenir un nomenament. Per poder acollir-se a aquesta mesura hauran d'haver participat a l'adjudicació del juliol sol·licitant un mínim de vint comarques (el Departament pretenia que fossin tots els àmbits territorials de Catalunya, però ha rectificat a petició dels sindicats), sense que sigui necessari sol·licitar totes les dedicacions possibles (el Departament exigia inicialment que fos així).

Redactat del punt 5 de la Resolució per la qual es dicten instruccions de la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2012-2013. (q1uines substitucions es cobriran)

Es nomenarà personal substitut quan hagin transcorregut deu dies lectius des de l'inici de la situació que justifica el nomenament. Durant el període de deu dies lectius anterior al nomenament del substitut els alumnes hauran de ser atesos amb els recursos propis del centre.

Tanmateix, quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses baixes d'una durada prevista superior als deu dies lectius, no cobertes amb substituts, i es prevegi que es mantindrà la simultaneïtat durant un mínim de cinc dies lectius, comptats des del dia en què s'efectuarà el nomenament de la persona substituta, se seguiran els següents criteris:

  • A les escoles de fins a 19 mestres (tipus centre H, I o J) a les zones escolars rurals i als centres d'educació especial es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la segona baixa simultània.
  • A les escoles amb plantilla de 20 o més mestres (tipus centre E, F o G) es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera baixa simultània.
  • Als instituts i seccions de fins a 11 grups (tipus centre D), quan es tracti de baixes o incidències del professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la segona baixa simultània.
  • Als instituts amb 12 o més grups (tipus centre A, B o C), quan es tracti de baixes o incidències del professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera baixa simultània.
  • Al batxillerat, la formació professional, les escoles oficials d'idiomes, les escoles d'art, els centres i aules de formació d'adults, els centres penitenciaris i als serveis educatius es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera baixa simultània.

Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s'hagi de substituir una de les baixes del centre, es cobrirà, preferentment, la que tingui prevista una major durada o , si s'escau, la llicència per infantament o la compactació de la reducció de jornada per cura de fill.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal