DOGC núm. 6127. Reduccions majors de 55 anys0

4276 14/05/2012, 09:33       #Reducció de jornada, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/864/2012, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de dues hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys, i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys per al curs 2012-2013, i les condicions específiques de l'horari setmanal d'aquest personal.

El punt 1.3 de l’Acord de la mesa sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants del Departament d’Educació i pels representants de FE CCOO el 17 de novembre de 2005 (publicat per la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer, DOGC núm. 4608, de 5.4.2006), preveu que el personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, destinat en centres docents del Departament d’Educació i del Departament de Justícia que reuneixin determinats requisits, puguin disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat per fer activitats d’una altra naturalesa.

L’apartat 2 de l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011/2015, modifica l’aplicació del punt 1.3.d) de l’Acord de la mesa sectorial de 17 de novembre de 2005 temporalment durant els propers quatre cursos i afegeix al calendari d’aplicació previst al punt 1.3.d) un nou període transitori.

L’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 estableix a l’apartat 2 que per poder atendre l’increment d’hores complementàries de coordinació i de tutoria, el professorat de secundària tindrà assignat un horari de 28 hores setmanals d’horari fix, dins de les 30 hores de presència al centre.

En conseqüència,

Resolc:

Establir el procediment per a la reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores setmanals lectives per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys, i les condicions especifiques de l’horari setmanal per a aquest personal, que consten a l’annex d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte en el termini d’un mes comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de maig de 2012

Alberto del Pozo i Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Annex

1. Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

1.1 Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal docent que tingui entre 55 i 58 anys.

1.1.1 El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, segons les especificacions següents:

En l’educació infantil i primària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 5 hores d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, que passen a 3 hores.

En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte.

En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent del cos de mestres, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 3 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix, que passen a 1 hora.

En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 2 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte.

En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 5 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix, que passen a 3 hores.

1.1.2 Les activitats que s’hauran de realitzar durant aquestes dues hores són les que s’especifiquen a continuació:

Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.

Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.

Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.

Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.

Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació.

Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

1.1.3 El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de 2 hores setmanals dins de la distribució de les activitats complementàries per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

1.2 Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys.

1.2.1 El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació:

Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.

Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.

Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.

Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.

Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació.

Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

1.2.2 El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

1.3 Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries o d’hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d’activitats.

1.4 L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de 2012.

1.5 La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries o d’hores lectives és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

1.6 Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

2. Procediment per sol·licitar la reducció de dues hores de la jornada lectiva o de les activitats complementàries segons correspongui per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys

2.1 Les persones interessades en acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar una sol·licitud adreçada al/a la director/a dels serveis territorials o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona de què depenguin fins al 31 de maig de 2012.

El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.

2.2 No més tard del 15 de juny de 2012, el/la directora/a del servei territorial corresponent o el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha d’emetre la resolució d’autorització, si escau, des de l’1 de setembre al 31 d’agost.

Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada i al/a la director/a del centre on aquesta estigui destinada durant el període de gaudiment d’aquesta reducció.

(12.108.128)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal