DOGC núm. 6139. Decret sobre jornada i horaris del personal funcionari al servei de la Generalitat0

3446 31/05/2012, 10:17       #DOGC, #Concurs de trasllats,

DECRET 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat. (regularització compactacions també per al personal docent)

El Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat va fer un pas endavant en la flexibilitat horària i en la conciliació del treball i la vida personal; va establir les mesures pactades en el tercer Acord de condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat per als anys 2005-2008, i va consolidar la possibilitat de realitzar l’horari continuat introduït pel Decret 188/2003.

Tanmateix, en l’actual context de crisi i de contenció de la despesa, atesa l’experiència assolida durant el temps de vigència d’aquest Decret, es considera convenient, a l’empara de les previsions contingudes per l’article 47 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, flexibilitzar al màxim els horaris, tot garantint l’òptim nivell dels serveis públics, per facilitar als treballadors i treballadores la conciliació de la vida personal i laboral i introduir la possibilitat de realització d’una jornada a temps parcial.

En aquest sentit, doncs, s’estableix en aquest Decret la possibilitat de realitzar la jornada a temps parcial i també que el personal pugui sol·licitar anualment l’horari que vol fer, respectant uns paràmetres de permanència obligada de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, i pugui desenvolupar la resta de l’horari laboral entre les 7.30 i les 19 hores. En el mateix sentit de flexibilitzar al màxim la prestació de serveis, es permet al personal reduir en mitja hora la pausa obligatòria per dinar.

D’una banda, amb l’objectiu de flexibilitzar la prestació dels serveis i d’afavorir la conciliació de la vida personal i laboral, es considera convenient establir que es pugui gaudir de la reducció de jornada per interès particular fins a la meitat i suprimir la prohibició de l’accés a aquesta reducció de jornada de les persones que ocupen llocs de treball de nivell de complement de destinació igual o superior a 24.4, per la qual cosa desapareix aquesta limitació i, d’altra banda, es manté la impossibilitat d’acollir-s’hi al personal que fa la jornada de dedicació especial.

Es desplega per reglament la reducció de jornada per tenir cura d’un fill/filla prevista a l’article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació, per tal de facilitar la compactació durant el primer any de reducció.

D’altra banda, es considera convenient limitar la pausa diària de vint minuts al personal que du a terme una jornada diària de treball igual o superior a sis hores seguint els criteris de la Organització Internacional del Treball en aquesta matèria.

També s’estableix de manera expressa el caràcter excepcional de les hores extraordinàries, que no es podran autoritzar si no és per motius excepcionals o de força major, que han de quedar degudament acreditats en l’expedient.

Finalment, en aplicació, d’una banda, de l’article 96.3 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’adequa el permís per assumptes personals, que queda reduït a sis dies, més dos dies més a partir del compliment del sisè trienni, i, d’altra banda, en compliment de la disposició addicional sisena de la mateixa Llei, se suprimeixen els dies addicionals de vacances per anys de serveis prestats.

Atès que s’han dut a terme els tràmits sindicals corresponents a l’empara de la normativa sobre negociació col·lectiva;

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

(...)

Article 21

Compactació de la reducció de jornada d’un terç o la meitat amb el 80% o el 60% de les retribucions respectivament

21.1 El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret pot optar per gaudir de forma compactada, d’acord amb les necessitats del servei, i a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment del primer any de la reducció d’un terç o la meitat de la jornada amb el 80% o 60% de les retribucions respectivament per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys a què fa referència l’article 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

21.2 El fet de compactar el primer any de la reducció establerta en l’apartat anterior suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions.

(...) —5 El personal funcionari docent no universitari podrà acollir-se a la compactació de la reducció de jornada d’un terç o la meitat, amb el 80% o el 60% de les retribucions respectivament, a què fa referència l’article 21 d’aquest Decret, sens perjudici de les adaptacions que pugui efectuar el Departament al qual està adscrit en la seva aplicació per garantir-ne l’adequada prestació de serveis.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal